รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๒ - วัดบางอ้อยช้าง
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 107 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพัฒคณัญญ์ธนากิจขจรกุลสุภกิจฺโจวัดกระโจมทองคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระคำนึงอุทินกนฺตวชิโรวัดกระโจมทองคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระอาคมชำนาญไทยฐิตสํวโณวัดกระโจมทองคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระศราวุธนารายะวานิชปภาโสวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระสมชายบุญลาชินวโรวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระกฤษฎาแสงแก้วกตปุญฺโญวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระคเณศต้นตระกูลจารุธมฺโมวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระธนบดีรัตนเรียงรายสุชาโตวัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตรคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระอิทธิกรโอฬารศิริจิตตฺกาโรวัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตรคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระดนัยเขียววิชัยญาณเมธีวัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตรคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระบุญจันทร์รุ่งแสงเขมวีโรวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระธีรชัยประทุมมีสุจิตฺโตวัดจำปาคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระคชานนท์มะลิวัลย์อริโยวัดชลอคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระวีรศักดิ์ศิริสวัสดิ์วีรสกฺโฆวัดชลอคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระคณิศรสาระศาลินมหาวีโรวัดเชิงกระบือคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระสถาพรสัตถาผลวรธมฺโมวัดตะเคียนคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระสรณัฐชูสุวรรณกิตฺติปญฺโญวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
18สามเณรภานุวัฒน์เครือวันวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
19สามเณรชาญชัยคันทับไทยวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
20สามเณรทัตพิชาหัตกาวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระวิชัชอ่อนรำพรรณอภินนฺโทวัดโตนดมหาสวัสดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
22พระทูลยังเฟื่องฐิตสีโลวัดโตนดมหาสวัสดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
23พระบุตรโทพึ่งแตงโชติปาโลวัดโตนดมหาสวัสดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
24พระณัฐวุฒิวารินทร์วราโภวัดโตนดมหาสวัสดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
25พระพรหมมินทร์เชิดชูปสาโทวัดโตนดมหาสวัสดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
26พระพิสิษฐ์มงคลแก้วสีลเตโชวัดโตนดมหาสวัสดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
27พระภคภัทรศรีงามช้อยวรปญฺโญวัดท่าคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระนรินทร์ยอดนิลนรินฺโทวัดไทรคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระวันชัยมากแพทย์ปญฺญาวโรวัดบางค้อคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระวัชระเนียมรุ่งเรืองฐานวุฑฺโฒวัดบางค้อคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระเฉลิมทะกันเองผาสุโกวัดบางค้อคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระพศวีร์สันติร่วมใจรักษ์ฐิตสีโลวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระภูวดินทร์จันทราชสุจิตฺโตวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระกชกรมณีวิเศษเจริญกิตฺติโกวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระณัฐดนัยศิริอุดมวัฒน์อุตฺตโมวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระธนกรธัญญาธนานันต์โชติโกวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระสุรศักดิ์กลิ่นหม่นถาวโรวัดโบสถ์บนคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระพีรพลนันทพันธ์โชติโกวัดพิกุลทองคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระชัยธวัชยุวะเวชชยทตฺโตวัดโพธิ์เผือกคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระวชิระคณาสารปญฺญาวชิโรวัดโพธิ์เผือกคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระสิรวิทสุคันธารุนสิริปญฺโญวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระสราวุธอ่องยิ้มปัญฺญาธโรวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระภูมิภัทรต่วนหนูจารุวณฺโณวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระศุภโชติหงษ์ชื่นสจฺวโรวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระเจษฎาฤทธิเดชปภากโรวัดรวกคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระฤทธิ์ชานนอันฐาเชษธมมฺวโรวัดละมุดในคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระธาราก้อนกู่ชินวโรวัดลุ่มคงคารามคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระประเสริฐแสงเดชะปญฺญาธโรวัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระอติรัฐฟองสมุทร์ปุญญนาโควัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระสุนิติมาบุญธมฺมจาโรวัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี