รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๒ - วัดบางอ้อยช้าง
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 148 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปฐมภูไพรุจีเมธาวิไชยสุลโภวัดกระโจมทองคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระศิวพรอ่วมคล้ายอภโยวัดกระโจมทองคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระเกษมพึ่งนุศลสมจิตฺโตวัดกระโจมทองคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระกฤชคมสันกลฺยาณรโตวัดกระโจมทองคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระธนภณยศสมุทร์ธนโสภโณวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระอาทิตย์เชื้อหลงอุชุชิตฺโตวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
7สามเณรอภิชัยแสงเงางามวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
8สามเณรพงษ์พันธ์ไทรชมภูวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระชัยศรีปัญญาประชุมชินวโรวัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตรคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระสังข์ทองทองนำยโสธโรวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระวุฒิชัยเกตุผิ้งปญฺญาวุฑโฒวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระปาฏิหาริย์นันเพ็ญฐิตญาโณวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระเสกสรรจิตประสงค์อาภากโรวัดโคนอนคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระชาญดุสิตพัฒนาภินันท์จนฺทโชโตวัดโคนอนคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระวิกรณ์พราววิเชียรวชิรญาโณวัดโคนอนคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระภาคภูมิภัทรกวินวงศ์ภูมิโลวัดโคนอนคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระธนดลเนียนพลกรังธนปตฺโตวัดโคนอนคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระเอกชัยว่านกระชยธมฺโมวัดโคนอนคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระก้องเกียรติจิตรดีกิตฺติญาโณวัดโคนอนคณะจังหวัดนนทบุรี
20สามเณรไทภัทรเก้าเอี้ยนวัดโคนอนคณะจังหวัดนนทบุรี
21สามเณรโรจน์ศักดิ์บัวม่วงวัดโคนอนคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระมานะอุ้ยมากอกิญฺจโนวัดโคนอนมหาสวัสดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
23พระธัชชัยภักดิ์ใจดีธมฺมทีโปวัดจันทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
24พระพรเทพภักดีรักษ์อตฺถยุตฺโตวัดจันทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
25พระฐิติวัฒน์บัววรรณงามฐิตวฑฺฒโนวัดจำปาคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระศิริวัฒน์บัววรรณงามวีรวฑฺฒโนวัดจำปาคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระณัฏฐ์พัฒน์แจ่มนามกิตฺติญาโณวัดจำปาคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระธนกฤตแก้วช่วยติสสฺโรวัดชลอคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระสมใจถนอมชูชินนฺโทวัดชลอคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระเสนอสมรัตน์จารุธมฺโมวัดเชิงกระบือคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระกนกจันโทกุลขนฺติโกวัดเชิงกระบือคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระภัคตันตระกูลปโมทิโตวัดเชิงกระบือคณะจังหวัดนนทบุรี
33สามเณรอรรณพดวงแก้ววัดเชิงกระบือคณะจังหวัดนนทบุรี
34สามเณรกรณพัฒน์แก่นจัดวัดเชิงกระบือคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระจิรวัฒน์สวนมาลาอุทโยวัดซองพลูคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระนันทวุฒิบุญเกิดธนลาโภวัดซองพลูคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระบัณฑิตจิตต์รักษ์ปิยธมฺโมวัดตะเคียนคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระชานนฒ์บัวพลอยอภิชาโนวัดตะเคียนคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระเชิดธรรมแย้มเกษสุคนธ์อคฺคธมฺโมวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระชุติมันฒ์โมม่วงสุเมโธวัดโตนดมหาสวัสดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
41พระธนไวทย์อยู่คงอนุตฺตโรวัดโตนดมหาสวัสดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
42พระจรัญแซ่เตียวรตนปญฺโญวัดโตนดมหาสวัสดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระณัฐพลนิ่มเจริญกิตฺติคุโณวัดโตนดมหาสวัสดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
44พระธนเดชเย็นกูลธนเตโชวัดท่าคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระอำนาจภู่ช้างอาสโภวัดไทยเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระสมนึกทาขันแก้วสนฺตมโนวัดบางขนุนคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระศุภกรภิรมย์ทองปญฺญาวโรวัดบางขนุนคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระปรีชาเชยกลิ่นพุฒยตินฺธโรวัดบางค้อคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระสรวุฒิสุขสาครปุณฺณวุฑฺโฒวัดบางค้อคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระนภัสสุริยวงค์จรณธมฺโมวัดบางค้อคณะจังหวัดนนทบุรี