รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๒ - วัดบางอ้อยช้าง
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพัฒคณัญญ์ธนากิจขจรกุลสุภกิจฺโจวัดกระโจมทองคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระภานุศักดิ์ศรีนาคสิรินาโควัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระสิรภพปุกเกตุเขมงฺกโรวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระตุลย์มนัสฉุยเนยทีฆายุโกวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระกิตติพิชญ์ไกรรัตนฤกษ์สุมงฺคโลวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระชุมพลอ่วมนากะมหาวีโรวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระบุญช่วยแสงทองวีรวณฺโณวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระวีระยุทธบุญพรมมาวีรยุทฺโธวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระรุ่งชัยเปี่ยมเจียกชยสาโรวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระสุทัศน์สวัสศรีกิตฺติภทฺโทวัดจำปาคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระธนกฤตแก้วช่วยติสฺสโรวัดชลอคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระธงไทยอมรชรอตฺถกาโมวัดชลอคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระปฏิภาณแก้วจามหาลาโภวัดเชิงกระบือคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระธวัชชัยเทียนเงินปริชาโนวัดโตนดมหาสวัสดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
15พระรุจจิระรุจจิระวิโรจน์ปริปุณโณวัดโตนดมหาสวัสดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
16พระพงษ์พัฒน์แสงจันทร์นาถกโรวัดไทยเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระยุทธศักดิ์ฟ้อนฟุ้งชุติปญฺโญวัดไทยเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระพงษ์ภวิทย์คำดีธมฺมวโรวัดไทยเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระจรัญศรีสนทองสุจิตฺโตวัดบางขนุนคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระพรชัยแสงสุ่มจนฺทวณฺโณวัดบางขนุนคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระนำชัยครุฑบุญยงค์ชินวโรวัดบางขนุนคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระเจตน์กลิ่นควรสุจิตฺโตวัดบางค้อคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระปทุมคำคงปภาโสวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระวรพงศ์คำคงธมฺมิโกวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระรัฐพงษ์สืบสายแปงโอภาโสวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระภูวมาศวชิรมาศปภาโสวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระทศหาญรุ่งโรจน์ทสปญฺโญวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระรัฐวีพุทธคาวีโอภาโสวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระจิระศักดิ์อุดมศิลป์จิรวฑฺฒโนวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระพงศ์ภัทรจันทศิลป์สนฺตจิตฺโตวัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
31สามเณรอรรจน์ธพลเกตุประทุมวัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระธนวัฒน์สดุดแก้วจารุธมฺโมวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระธเนตรสีงามถิรธมฺโมวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระปิยะพลหัตถ์กุมทรัพย์ปุญฺญมโนวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระพรชัยเพชรปุ่นขนฺติพโลวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระอำนวยเตรียมล้ำเลิศเขมงฺกโรวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระพงษ์ศักดิ์บัวเกตุสนฺตมโนวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระอนันต์เยรัมย์กุสลจิตฺโตวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระปรีชาสร้อยผลสุทฺธิมโนวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระอาทิตย์จันทร์เอี่ยมกิตฺติญาโณวัดสวนใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
41พระแก่นจันพุ่มพุกสุจิตฺโตวัดสักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
42พระปริทัศน์อ่วมเปี่ยมสุมโนวัดสักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระอุทัยจิตรกลางสิริสาโรวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระธรรมนันท์สกุลนิยมมิตรชาคโรวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระสุมทรอิงควระปณฺฑิโตวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระวิชัยสว่างอารมณ์อภิชาโนวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระสมหมายคำอาจเกสโรวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระจิตรกรแก้วธำรงศรีอภินนฺโทวัดอุทยานคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระนันทกรพัดพ่วงนนฺทสาโรวัดอุทยานคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระณัชพลพูลจนะกิจจนฺทสาโรวัดอุทยานคณะจังหวัดนนทบุรี