รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๓ - วัดเตย
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 140 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระฐิตพัฒน์ธนวันต์กุลภาวีฐิตภทฺโทวัดปรมัยยิกาวาสคณะจังหวัดนนทบุรี
2สามเณรพัฒนภูมิยุรเทพวัดปรมัยยิกาวาสคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระจักรกฤษณ์รุ่งวาณิชสุขานนท์สุขจิตฺโตวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
4พระธีระภัทร์ยืนนานจิรภทฺโรวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
5พระสุชาติพากเพียรสุชาโตวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
6พระสุพรรณปิยะมาทสุธมฺโมวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
7พระดุสิตพิภูษณะนาคทนต์ตุสิตธมฺโมวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
8พระอดิศรศักดิ์รื่นเสืออติสกฺโกวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
9พระจตุพลจวนสางจตุธมฺโมวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
10พระนิรันดร์อ่อนเพชรนิรนฺตราโยวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
11พระเจษฎาเกษราชรุจิธมฺโมวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
12พระอภิมุขจรูญโรจนานันท์โรจนานนฺโทวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
13พระเฉลิมชัยหาญพัฒนกุลปญฺญาวุฑฺโฒวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
14พระณัฏฐพงศ์วิเชียรณฏฺฐวํโสวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
15พระปราโมทย์พูลทรัพย์ปาโมชฺโชวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
16พระธนะรัตน์กิ่งช้างธนรตโนวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
17พระปาณัชม์เกตุสุวรรณปาณสโมวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
18พระพชรไฉนวุ้นวชิรปญฺโญวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
19พระณัฐพลตันติพงศ์ณฏฺฐพโลวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
20พระณัฐวุฒิอิ่มโอษฐ์ณฏฺฐวุฑฺโฒวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
21พระณัฐภัทรวะรังกรณ์วรงฺกโรวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
22พระวิศิษฐ์เจริญสุขวัฒนะวิสิฏฺโฐวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
23สามเณรศิวกรครุธพงค์วัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
24พระปันพรมรินทร์อโสโกวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระไพรัตน์แพรสีกนฺตสีโลวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระสมชายธันวานนท์ฐานวโรวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระนฤพลอมาตยกุลอติพโลวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระธนเสฏฐ์เดชไชยวงษ์จารุธมฺโมวัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
29พระสุทธิรักษ์สกุลหรั่งปริสุทฺโทวัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
30สามเณรกฤตเมธพัฒนกิจวัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
31สามเณรอานนท์อินต๊ะวัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
32พระประไพสินธุอมโรวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระธวัชชัยป้อมเนียมสุจิตฺโตวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระสุรพงษ์ปานฮวบสุจิตฺโตวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระสสธรธรรมสุทธิ์วราสโภวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระชัยดอกเมฆโชติปุญฺโญวัดฉิมพลีคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระพีรพัฒน์ดลขุนทดจนฺทโสภโณวัดฉิมพลีคณะจังหวัดนนทบุรี
38สามเณรสิทธิโชคทรัพย์มากวัดฉิมพลีคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระฐานัสลีลาเจริญทรัพย์กิตฺติญาโณวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระธนสารลักษมีธรรมโชติสารธมฺโมวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระรัชพลอินหนูนนฺฑิวฑฺฒโนวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระจำเป็นม่วงรุ่งจารุวณฺโณวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระบุญชอบกลิ่นเกษรปญฺญาวุโธวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระพรเจริญวันทิมากูลวรวฑฺฒโนวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระเฉลิมพลบุญมีอติพโลวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระธีระวงษ์ชื่นสุธีโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระภาณุวัฒน์เหมือนแย้มภาณุวฑฺฒโนวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระสนองชัยคำเพ็ชร์ชยานนฺโทวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระวรวุฒิแก้วพันธุ์วรวุฑฺโฒวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระปุญญพัฒน์เหมือนโพธิ์ปุญฺญวฑฺฒโนวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี