รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๓ - วัดเตย
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 48 จาก 48 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศักดิ์ชายทองโสภาวณฺณสุโภวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
2พระวชิราวุธเสรีรักษ์วชิราวุโธวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
3พระสุเทพโพธิ์สุขกตธมฺโมวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระนิติกาลการะเกษฐิตสาโรวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระเดือนคำแสนจนฺทปญฺโญวัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
6สามเณรณัฐวุฒิเกตุสอน-วัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
7สามเณรอาทิตย์แสนดี-วัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
8สามเณรไตรวิชญ์ลุงคำ-วัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
9พระบุญรอดเลิศลิ้มปราณีตอธิจิตฺโตวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระศุภกิตติ์แซ่อึ้งสุจิตโตวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระอุกฤษสุขสุเมฆอุปสโมวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระเมธีทองอยู่เมธิโตวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระธวัชชัยนุโยคธมฺมธโชวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระสุรศักดิ์อ้อมแก้วสุรสกฺโกวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
15สามเณรคมกฤษประเสริฐกุลวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
16สามเณรพีรพัฒน์ประเสริฐกุลวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
17สามเณรธนากรศุทธยาลัยวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
18สามเณรเอกรัตน์ประเสริฐกุลวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระรฐนนท์โพธิ์ศิลาวราโภวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระจิรพัฒน์สนใจแท้อติธมฺโมวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระฉัตรินทร์นิตตะฐานรกฺโขวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระกษิกรวิชาวงศ์ธรปญฺญาธโรวัดท่าอิฐคณะจังหวัดนนทบุรี
23สามเณรวิวิธชัยมาครวงค์วัดท่าอิฐคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระวิชชุพันธ์รัตนรังสรรค์ยโสธโรวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระสุรศักดิ์ล้ำเลิศธมฺมวโรวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระธนิสรดีสวนมหทฺธโนวัดเตยคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระณรงค์รัตนสุวรรณรตนโชโตวัดเตยคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระเอกภูมิพุ่มนวลเอกคคฺจิตโตวัดบางบัวทองคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระณัฐนเรศเปรื่องประเสริฐณฐิโกวัดบางบัวทองคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระสุทธิกัณฑ์ไกรสมสุขสุธิเตโชวัดบางบัวทองคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระสุชาญมูลโทกสุภทฺโทวัดบางบัวทองคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระจักรวุธมูลผดุงนิพฺภโยวัดบางพูดในคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระอาณัฐชัยสมิตจิรปุญฺโญวัดปากคลองพระอุดมคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระสมศักดิ์ยุติธรรมอคฺคปญฺโญวัดปากคลองพระอุดมคณะจังหวัดนนทบุรี
35สามเณรวีรยุทธสิทฺธิราชาวัดโพธิ์บ้านอ้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระสุรเดชกรีวิสูตรฐานุตฺตโรวัดโพธิ์ทองบนคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระชยพลแตงประดิษฐ์ปริปุณฺโณวัดโพธิ์ทองบนคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระรวิชเรืองสมบัติปภาโสวัดโพธิ์ทองบนคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระไรวินท์มูลเคนธนิสฺสโรวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระนำพลจาดบุญนาควรมงฺคโลวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระไชยาวัฒน์มีแย้มจิรวฑฺฒโนวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระอมรชัยอมรเวชมหาญาโณวัดสาลีโขภิตารามคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระออมสินดวงใจอโรโควัดสาลีโขภิตารามคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระมินฑาฎาชนะพจน์อมิโยวัดแสงสิริธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระวรรณวณัชสุดลาภาชุติวณฺโณวัดสลักเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระเดชาแซ่เต่นจารุธมฺโมวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระภูสิทธิตุลาธรสุภทฺโทวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระยรรยงอินทกรณ์ญานกโรวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี