รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๓ - วัดเตย
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 107 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุชีพงามเจริญสุชีโววัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
2พระห้องสินธุ์นาคปราณช์เสือโพธินนฺโทวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
3พระจักรกฤษณ์โพธิ์พุฒตาลโพธิวุฑฺโฒวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
4พระนักรบวีระพันธ์ยานนท์วีรนนฺโทวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
5พระคมกฤตย์อานนท์วัฒนาวฑฺฒนานนฺโทวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
6พระบดินทร์สุขทองชนุตฺตโมวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระสันติกรณ์โคตะนนท์สนฺติกโรวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระปิยะศักดิ์สังวาลย์วงษ์ปิยสกฺโกวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระธีรภัทรมงคลหมายธีรภทฺโทวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระจารุวัฒน์พันธุ์กล้วยหอมจารุวฑฺฒโนวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระทินพันธ์ศรีสวัสดิ์ดีกตกุสโลวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
12สามเณรอาทิตย์แสนดี-วัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
13สามเณรอดิศักดิ์ใจเด็ด-วัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
14สามเณรรอดธรรมใจ-วัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
15สามเณรอาสาหงศ์ษา-วัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
16พระสำเริงจันทน์เทศจนฺทวณฺโณวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระดานา บารานจักมาติสฺสโรวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระมารุดิสแสงศรีธมฺมสาโรวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระปอมสายหนูฐานิโยวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระชัยยุทธศรีฤทธิเดชฐานิสฺสโรวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระเขมชาติพันธ์ลำดวนสุเมโธวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระชัยนาวาปลอดฤทธิ์ชยสาโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระอุดรเครือแก้วกนฺตสาโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระจักรพันธ์อรัญวัฒนานนท์วิริวณฺโณวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระมารุตสถิรเจริญกุลถาวรธมฺโมวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระนนทวัชร์ยินดีเขตจารุธมฺโมวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระเอกชัยสบายใจชยธมฺโมวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระอัฑฒ์ศรณ์ดีประดิษฐ์ปริชาโนวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระนพพรกิฎามรฐิตปุญโญวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระธารินทร์ศุทธยาลัยธนปญฺโญวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระพงศกรเม้ยชมฉนฺทกโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระสรยุทธเทียมบุญเลิศสรยุทฺโธวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระภัทรพงษ์อรุณชาติภัททฺวํโสวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
34สามเณรอหิงสาทองหล่อ-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
35สามเณรวชิระพ่วงสว่าง-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
36สามเณรภานุเดชคำภิพัฒน์-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
37สามเณรอาเล็กเซฮะซาต-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
38สามเณรจินดาประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
39สามเณรเจษฎาประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระอำพันประทุมชัยจิรชโยวัดตาลคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระเหว่าแต้มมณีจารุธมฺโมวัดตาลคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระกิตติพงศ์พิณทองกิตฺติวํโสวัดตาลคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระเอกชัยปานภักดีปญฺญาวโรวัดตำหนักเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระเทวราชวุฒิพงษ์เศรษฐฐานิสโรวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระชิษณุพงศ์ตรงดีอภินนฺโทวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระอภิ ชาติทับทิมเทศโชติปญฺโญวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระอนุวัฒน์บุญเรืองจิรสุโภวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระศิวกานต์เดชใดวฑฺฒโนวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระสหัสวรรตนักรบสุภโรวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระพุฒิเมธมิ่งผลฐิตมโนวัดท่าอิฐคณะจังหวัดนนทบุรี