รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๔ - วัดบางไผ่
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิรายุสสวนขวัญฐานุตฺตโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระพรชัยเหมือนด้วงญาณวีโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระพิพัฒน์พรมแก้วฐิตวํโสวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระธนากรน้อยสมบัติเขมธมฺโมวัดลำโพคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระจัตุรงค์ฉัตรอุบลสิริธมฺโมวัดลำโพคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระปฎิภาณแสงสว่างอติวีโรวัดลำโพคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระวีรภัทรเชียงคำอาภาธโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระวงศธรกล่ำฮุ้ยกิตฺติธโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระสงกรานต์สุวรรณโภชน์เขมจาโรวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระจักตวุธเยาวดำขนฺติโกวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระพงศ์ศิษฏ์ยงใจยุทธจิรวํโสวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระมณเฑียรเรืองอ่อนทินฺนพโลวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระดิชพลแก้วโกสุมเตชธโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระจำรองโยกัลยาทวีโลวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระวัลลภยุติธรรมสุธีโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระอรรถพลอัมติรัตนะธมฺมทีโปวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระบุญช่วยแก้วโกสุมชยธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระธนานัตสีดีเตชปญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระชัชวาลสัตราศรีสุเมโธวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระมงคลอาจยิ่งยงชัยสนฺตมโนวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระวิทูรย์สังข์ศิริสุเมโธวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระสงวนเจริญรัมย์ขนฺติโกวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระธงชัยมุลราชจนฺทธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
24สามเณรณภัทรพงษ์มิ่งสมบูรณ์วัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
25สามเณรชวัลวิทย์สัตราศรีวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
26สามเณรสุธินันท์เฉยเย็นวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระสุชินทับอ่ำธีโรวัดโมลีคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระศิริชัยยิ่งเจริญโชติวโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระจิตติเกรียติโกวิทกิตฺติสมฺปนฺโนวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระชานนท์แพเสืออาภาธโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระจิรัฐิติจำปาทองคุณสมฺปนฺโนวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระวีระชัยมะลาวันสุชาโตวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระอภิรัตน์แก้วชินดวงอคฺคปญฺโญวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระธนัชชารื่นระวัฒน์โชติวโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระไพศาลสิงห์ทองทีปกโรวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระวิทยาพรศิริเสวียติโกวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระสมชายอรัญชัยเวชกิตฺติญาโณวัดมะเดื่อคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระอาณัฐพลเส็งมิภูริปญฺโญวัดมะเดื่อคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระวรพงศ์คงขำปญฺญาวโรวัดมะเดื่อคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระณัฐวุฒิฉิมพัดวุฑฺฒิธมฺโมวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
41สามเณรธีรเดชคงความสุขวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
42สามเณรธงชัยศมรดีวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
43สามเณรก้องภพผาภูมิมั่งคั่งวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี