รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๔ - วัดบางไผ่
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 80 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชัยธวัชนาดอนชยฺธมฺโมวัดสามง่ามคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระธนินท์รัฐเอี่ยมสำอางค์ญาณวีโรวัดสามง่ามคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระณัฐธพงษ์นนทวัฒน์สุธีโรวัดสามง่ามคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระพรชัยเหมือนด้วงญาณวีโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระพิพัฒน์พรมแก้วฐิตวํโสวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระเพชรรัตน์บุญตั้งคุณวีโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระมาโนชทองมากธมฺมจาโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระสยามรัตน์มุ้ยจีนเตชปญฺโญวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระทองเอกน่วมศรีนวลธีรปญฺโญวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระธิติสรณ์จีนโตโชติปญฺโญวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระพรเทพศรีสวัสดีขนฺติธมฺโมวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระกิจจาเกิดศรีกิตฺติภทฺโทวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระกมลนาคเสโลถาวโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระอนุรักษ์มีแสงจันทร์ชาคโรวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
15พระพรพิษณุกำเนิดศิริครุธมฺโมวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
16พระอภิลักษณ์ทองแจ่มฐิตธมฺโมวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
17พระอนุสรณ์อินอ๊อดอนุสฺสโรวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
18พระสิทธิศักดิ์สังข์ฉ่ำสุจิตฺโตวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
19พระสารินยศวิลัยธมฺมานนฺโทวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
20สามเณรนัทกวินท์รวงผึ้งวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
21พระสาวีนสัมฤทธิ์สุจิตฺโตวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
22พระสมชายพัดมานาถกโรวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระสุปัญญาโตจันทร์ยติโกวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระกรรัฐอรรถสิงห์อจฺจาทโรวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระพสธรเบ้าเทศฐานกโรวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระสุทธิศักดิ์ศรีเมืองสุทฺธิโกวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระจิรวัฒน์พันธุ์ศรีอาจาโรวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระทนงศักดิ์หลำเนียมสุธีโรวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระชานนท์เลื่อนยศคุณกโรวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
30สามเณรสุทธินันท์มณีโชติวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระดิชผลแก้วโกสุมเตชธโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระจำรองโยกัลยาสทฺธาวีโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระทนงศักดิ์นวลอินทร์เตชปุญโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระอนุวัฒน์มีแก้วจณฺฑโกวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระสำราญไวยรัตน์จนฺทโกวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระไพรัชทองย้อยชยทตฺโตวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระธนาวุฒิจ่ายประโคนชยทตฺโตวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระเสรสรรเปรมสุขทวีสุธีโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระจตุรงค์ลาภพิเศษอุตฺตโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระวิทยาโพธิ์สาวังอติเมโทวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระอรุณคนหลักเขมโกวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระมะดาพวงพุฒธีโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
43สามเณรปรเวศอินทร์จุ้ยวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระภราดรเผือกจาดโชติกโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระพงศธรแหวนทองคำวรธโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระวิรัชแสงจำหน่ายถิรปุญโญวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระภากรเผือกจาดอุชุกโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระมนตรีสินสุขสุขฺมโนวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระเกียรติศักดิ์แซ่อ่องมงฺคลสกฺโขวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระอมรชัยศักดิ์เดชธำรงอภิปุญฺโญวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี