รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๔ - วัดบางไผ่
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 135 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุรพงษ์นามพันธ์นรินฺโทวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระวรุตม์สีเมฆธมฺมธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระสมนึกเทศแจ่มอิสฺสโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระธนาธรผิวผ่องกนฺตสีโลวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระนนทกรรักเกษมกิตฺติญาโณวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระกฤษฎานามณีสุชาโตวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระฉัตรชัยเทศแย้มสุเมธวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระสาธิศิริปีปิยธมฺโมวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระอำนวยยอสมเพชรฐานวโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระโชคชัยสิทธิพลเทพจนฺทสาโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระอติศักดิ์พรมแย้มสุทธิญาโณวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระจักรกฤษณ์ภู่เขียวฐิตธมฺโมวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระพงศกรบุญสารกตปุญโญวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระชัยวัฒน์กระต่ายเพ็ชรโชติปุญโญวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระศิริศักดิ์กิ่งเกตุปญฺญาธโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระวัศพลเตชะอำนวยวิทย์จารุธมฺโมวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระเดชชาติอยู่ดิษฐ์สุเมโธวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระธีรวัฒน์แก่นในเมืองสุขิโตวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระวิโรจน์ภู่เหมือนธนิสฺสโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระวิทวัสรัตพัดทินฺนวโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระจิรายุทธทัศนาสันต์ณฏฺฐิโกวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระวีระนันท์จีรัฐปิยะติกุลจารุธมฺโมวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระดนัยพงศ์ฉวีชยธมฺโมวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระธัญบุญรอดสุจิตฺโตวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระโชคชัยนาคชาติวรจิตฺโตวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
26พระทวีศรีขำทิวงฺกโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
27พระชาณชฤทธิ์นวลพลกรังจิตฺตปญฺโญวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
28พระยงยุทธแสนชัยอาษากุสลจิตฺโตวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
29พระอภิสิทธิ์นนทรักษ์อภิวโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
30พระสมศักดิ์ยังยิ้มอาภากโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
31พระอำนาจอาวะรีสุวโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
32พระนิรันดร์ตรีธนูชัยถาวโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
33พระฉัตรเทพทับทิมจิรธมฺโมวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
34พระณัฐพลแช่มชื่นสนฺตจิตฺโตวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
35พระหัตถพรแย้มละม้ายทีปธมฺโมวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
36พระสุรัชพิมใจใสภทฺทธมฺโมวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
37พระศักดาเปี่ยมปรัชญากุลสิริธมฺโมวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
38พระชัชวัสส์แย้มแสงสังข์ปญฺญาวโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
39พระธีรศักดิ์แสงนิลวรธมฺโมวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
40พระวสุแสงอรุณสมจิตฺโตวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
41พระโชคชัยอุ่นใจวรญาโณวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
42พระตรัยศูรย์นรากรประสิทธิ์สุธีโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระพัลลภยังยิ้มอคฺคปญฺโญวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
44พระเอี่ยมโคตพันธ์ฐานวุฑฺโฒวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
45พระจิรพลกมลรักษ์ปิยสีโลวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
46พระสมยศสุขสาขาปรกฺกโมวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
47สามเณรธนากรบัวมี-วัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
48สามเณรสินธนาพิมอ่อน-วัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
49สามเณรปฏิพลกันสำอาง-วัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
50สามเณรทศพลคล้ายบัวผัน-วัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี