รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอภินันท์เดชนวลติกฺขปญฺโญวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระโอ๋พิรอดรัตน์กตสาโรวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระวิชิตพิพัฒน์มงคลสินผาสุโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระวรเดชสุโรจนานนท์นนฺทโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระธวัชชัยเกียรติชัยศิริฉทฺทโกวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระธนวิชญ์ธงชัยธนวุฑโฒวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระธนวัฒน์แซ่แต่จิตฺตธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระมณเฑียรจิตรหาญวรธมฺโมวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระชัยวัฒน์แซ่จิวปภสฺสโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระกฤษฎาเรืองเขตร์จิตฺตปญฺโญวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระอนุวัตรสังศรีแก้วยติกาโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระสหรัฐเสียงสกุลปญฺญาวโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระรัตนะขำแจ่มฉนฺทกาโมวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระนพพนธ์ขำแจ่มฐิตลาโภวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระสุรชัยพุดหอมกิตฺตสาโรวัดพระเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระทยากรต่วนทองอคฺคปญฺโญวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระอดิศรสาตราคมอริยวํโสวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระกฤษดาพิมพ์นนท์สุเมโธวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระอนันต์ชัยตรียาวนิชอาจาโรวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระณัฐวุฒิศรีสังข์ปริสุทฺโธวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระวิโรจน์ทิพย์ถาวรนุกุลชวโนวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระปฎิพลแป้นน้อยภูริจิตฺโตวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระทิวาฉายสำเภาญาณวีโรวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระพรพรหมปิ่นสงวนถาวโรวัดศรีราษฎร์คณะจังหวัดนนทบุรี
25พระวิรุณจันทพันธ์ภทฺทโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระวีระวัฒน์ประเสริฐวฑฺฒโนวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระอนิรุทธิ์ประสานทองจนฺทสาโรวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระอรรถพลศรวงษ์ธมฺมิโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระธันยเทพอิ่มอุดมวงศ์สีลสาโรวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระอรรถชัยแซ่เจี่ยธมฺมปาโลวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระกิตติพงษ์อุ่นหล้ากิตฺติธโรวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระสิทธิกรมาชะนาวรธมฺโมวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
33สามเณรกฤษดาแซ่เตียว-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
34สามเณรธีรวัฒน์พรรณมาตย์-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
35สามเณรภราดรปุนยะมาตย์-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
36สามเณรชัยภัทรถึงเอี่ยม-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระพีรพัฒน์พ่วงขวัญอติภทฺโทวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระภัทราวุธรัดคุ่ยฐิตวโรวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระนทีรัดคุ่ยเตชปญฺโญวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระปิยชายสุขสระศรีกมโลวัดอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
41พระรัตน์ชัยนารถสูงอคฺคเตโชวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระอธิวัฒน์สายหลักคำกตปุญโญวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระภาณุเดชอยู่โต๊ะจนฺทิโกวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระชาติชายสุดดีพงษ์ฐานวโรวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระเอกรัตน์พ่วงขวัญโชติปญฺโญวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระฉัตรณรงค์ผิวผ่องอติธมฺโมวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี