รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 103 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระโชคชัยสมบุญโตชญาภินนฺโทวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระปัญญวัฒนะสิงห์โตทิพย์โชติปญฺโญวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระอกนิฏฐอำไพอิทฺธิสุโภวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระมารุฒไทยเจริญกิตฺติปญฺโญวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระธิเบตจันทร์พิทักษ์สุทฺธิญาโณวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระกิตติคุณวงษ์อาษาสุจิตฺโตวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระชุมพลกำหนดศรีอนุตฺตโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
8พระฉัตรมงคลอิ่มใจปภสฺสโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
9พระไตรทศกลัดแก้วถาวโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
10พระณัทกฤชมัณมณีกิตฺติสาโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
11พระฐณพลมนตรีกิตฺติพโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระปยุตธนพูนหิรัญฐิตธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระขวัญเพ็ชรหลำฐานุตฺตโรวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระกนต์พิศุทธิ์ไทรแช่มจันทร์สุทฺธสีโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระรักขิตด้วงโสนธมฺมรกฺขิโตวัดพระเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระศิวกรเทศเทียนปภสฺสโรวัดพระเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระหรรษาโพธิ์แจ้งฐิตสุโภวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระสหโชคปวงคำอภิปุณฺโณวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระเขียนปองสุขปภาโสวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระวันเฉลิมเอี่ยมเที่ยงติสฺสโรวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระสราวุธปลัดดินแดงธมฺมวิริโยวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระสรวิศยางแดงเมธิโกวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระสุทัศน์มามีทรัพย์วุฑฺฒิโกวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระสายชลจีนเอมโชติโกวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระปภากรณ์จันทร์ท้วมสีลสาโรวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระสมชายดีสวัสดิ์จิตคุโณวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
27สามเณรจิรายุทธทะศรี-วัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระอุดมระเบียบอุตฺตมปญฺโญวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระฤทธิ์สวรรค์จิตตคำปญฺญวโรวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระออน-พนฺทิตสารวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระชาย-อินตาวิมส้าวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระธนภัทร์เสาทองกตทีโปวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระปฏิภพขันอินทร์ผาสุโกวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระพิเชษฐ์วงศ์วิสุทธิสกุลกนฺตวีโรวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระพัชรพลภิรมย์เมืองภทฺทโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระไพบูลย์มีมากบางสํวโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระธณัจศิญก์ทองผิวถาวโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระธนพลนกแจ้งขนฺติโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระเศกสรรค์เนียมแตงเมธิโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระศุภชัยพณุฤทธิ์เขมโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระไพลจิตร์มีมากบางชาคโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระธวัชพรมบุญด่างกิตฺติโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระธวัชชัยเมโฆธมฺมิโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระวรเดชสุโรจนานนท์นนฺทโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระสมพงษ์แซ่แต้ฐิติโกวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระวสันต์เสร็จกิจอรุโณวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระบุรินทร์สืบโนนแท่นนรินฺโทวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระนันทวัฒน์สุดใจอธิวโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระอรรถพลอำพันทรัพย์สุเมโธวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระภาณุฤทธิ์สุขจารุธมฺโมวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี