รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 79 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชินชนัตถ์สุขสวัสดิ์ปญฺญาวโรวัดสวนแก้วคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระดำรงฤทธิ์แซ่พุ้นอมโรวัดสวนแก้วคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระเบญจะนิคมสืบฐานจาโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระบุญธรรมรักผลวรปญฺโญวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระเมธีรัตนเลิศฤทธิชัยจิรปุณฺโณวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระชัชรินทร์กล่ำชุ่มอธิปญฺโญวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระปราการจิ๋วเชยอธิปญฺโญวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระธาตรีสุธิราธิกุลรตนปญฺโญวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระวิฑูรย์เขียวแกรเตชปญฺโญวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระประสิทธิ์นาคดีกิตฺติปญฺโญวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระสำริดแย้มศรีเตชพโลวัดเสาธงหินคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระภานุวัฒน์สารเจริญสทฺธาธิโกวัดเสาธงหินคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระกฤษณะสุขสุคนธ์กิตฺติปญฺโญวัดเสาธงหินคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระชนินทร์ฉิมเฉ่งเตชธโรวัดเสาธงหินคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระภูรินิยมปิยธโรวัดอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
16พระประสงค์ใจบุญโกวิโทวัดอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
17พระมนัสโฉมฉลวยอมโรวัดอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
18พระภูมนรินทร์แตงฉายฐานวโรวัดอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
19พระนราธิปคำปัญญาจารุธมฺโมวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระพรชัยเมฆสอาดชาคโรวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระจตุพลช้างเผือกขนฺติโกวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
22สามเณรวิศวะพงศ์จงกล-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
23สามเณรชัยดำรงค์ธูปไทยสง-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระประเสริฐเมตตาวิหารีชุตินฺธโรวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระจตุภัทรพลเยี่ยมอคฺคธมฺโมวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระสุพัสส์ไม้ไกรอยู่สุขปญฺญาวโรวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระนนทวัฒน์อินลายธมฺมวโรวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระวีระพลอ่อนพลัดปภาโสวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
29พระสมพรชัยจันทรอุชุจาโรวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระจิรศักดิ์แววดีภูริปญฺโญวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระพศินนาคบุตรจตฺตมโรวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระกฤษณะแก่นเรืองสุเมโธวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระธนวัฒน์จั่นเพ็ชรอมโรวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระวรากรจั่นเพ็ชรธมฺมวโรวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระจิรยุทธชูรัตน์ปภาโตวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระชัยญานามเอี่ยมธมฺมชโยวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระณฐาอ่อนจีนสุปญฺโณวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระอรรถวุฒิแสงจันทร์กิตฺติวุฒฺโทวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระเจษฎาสระทองล้อมสุภทฺโทวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระวินัยยอดเกวียนยสินฺธโรวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระชาญวิทย์บุญสงค์กตสาโรวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระยุทธนาแสงเพ็ญโสภโณวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระประเสริฐสุขกลัดสมจิตฺโตวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระทวีศักดิ์ทับฉ่ำอภิวณฺโณวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
45สามเณรธนวัฒน์จันทร์บาง-วัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระธนิศรมีทรัพย์จนฺทโชโตวัดพระเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระชิษณุพงศ์บัวทองอภิชาโนวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระธรรมวิทย์นิพขันธ์อมโรวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระศักดิ์ชัยสำอางค์กิจจารุวณฺโณวัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระชยุตเปลี่ยนสมัยชยุโตวัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี