รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๖ - วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต
ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 86 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพระนิรุธประสิทธิ์ชัยถิรปัญโญวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระชำนาญยมะคุปต์สุชาโตวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระจักรภัทรสุวรรณประทีปกนุตสีโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระปรีชาชาติรักวงศ์โชติธโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระศุภพรอดุลรัตนไพรถาวโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระชัยพรพลอยสุขฐิตเมโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระฉัฐพงศ์ทะวงศ์นาสุชาโตวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระอลงกรศรียันย์กนนฺปญฺโญวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระพลรัตน์จงใจรักอคฺคธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระธนัญชย์ศรีนาคกนฺตวีโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระธนากรทำคล่องเตชธมโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระทิวาศรีจันทร์อินทร์โชติโกวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
13สามเณรจิรพัฒน์ศรแดงวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระสิทธิชัยโคกกระชายธมฺมชโยวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระอเนกหลำปุ่นอมโรวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระอำนาจศรีสัมพันธ์ถิรธมฺโมวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระชนะศักดิ์รัดแรงสนตมโนวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระธนดลกิจนุสนธิกิตติคุโณวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระธนพลทองเยื้องธนพโลวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระนรากรทองมิ่งธมฺมธโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระสากลบุญทศฐิตธมฺโมวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระธีรชัยไทยสนธิสุรจิตโตวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระธเนศอินสิงห์ฉนฺทญาโณวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระธนากรโพธิ์อยู่กิตฺติสาโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระสรศักดิ์ชมสมใจโกวิโทวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระเจษฎาคงเรืองฉนฺทญาโณวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระสรันด์ตาตาลปญฺญาธโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระธนากรบุญเปียกฐิตธมฺโมวัดยอดพระพิมลคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระสุรนาถนรจีนสิทฺธิกาโรวัดยอดพระพิมลคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระจักรีจันทร์ชูช่วยสมาจาโรวัดยอดพระพิมลคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระสุทธิพรเชื้อรามัญชุติณธโรวัดยอดพระพิมลคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระวีรพงษ์ศรีพรมมาอาภากโรวัดยอดพระพิมลคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระเสน่ห์นาคนครวรธมฺโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระสมพรหรุ่นบุญลือทีฆายุโกวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระบำราษฏร์คงจีนโสภโณวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระทักษิณมานะฉนฺทโกวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระสมกมลมีพร้อมกมโลวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระแสวงแสงเทียนนนฺทโกวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
39พระประสาททองปรอนจรณธมฺโมวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
40พระชยพณเกตุสมบัติกนฺตธมฺโมวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
41พระศุภฤกษ์มุกดายสปาโลวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
42พระสมชายเทพพานิชธีรจิตฺโตวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระศิริโชคเลิศสำราญเริงรมย์ปวโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
44พระภาณุวัฒน์สดทิมผลปฺญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
45พระภานุเดชสดทิมภทฺทธมฺโมวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
46พระสุทธิพงษ์ทองคลี่ธมฺมเตโชวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
47พระเจษฎาน้อยงามเลิศสนฺติกโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระพระฉันนะชัยศรแก้วกนฺตธมฺโมวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระชัยวัฒน์มัลลิกะมาลย์กิจจสาโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระมนัสนนท์ศรีจำปากตสาโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี