รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๖ - วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต
ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 56 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐพงศ์จาดบรรเทิงวิสุทโธวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระประเสริฐพวงนาคปนาโทวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระไพบูลย์จรูญชนม์ปยุตโตวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
4สามเณรธีรภัทร์รอดถนอม-วัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
5สามเณรอนุวัตร์เอี่ยมอาจ-วัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระจิตติสุทธินวกุลจารุธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระโชคทวียาสิทธิฐิตธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระคุณากรโพธิ์ร่มเย็นสิริภทฺโทวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระวิชัยจันทร์สว่างถิรธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระอภินันท์ปัญญาไวฐานิโยวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
11สามเณรเสกหอมดาววัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระปริญญาวาทีนนท์เตชปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
13พระภูชิตเฟื่องอารมย์อจลธมฺโมวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
14พระภควัตรทนงคงสวัสดิ์อปรกฺขิโตวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
15พระสมพรหรุ่นบุญลือทีฆายุโกวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระบำราษฏร์คงจีนโสภโณวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระสุริยาบ่วงราชบพิธสุริโยวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระเกียรติชัยดวงสุธาอรุโณวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระวีรพจน์สาสงเคราะห์เตชปญฺโญวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระกษิดิศจันทะคามสุธมฺโมวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระวิโรจน์ประดิษฐ์การย์วิโรจโนวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระชลกันต์เข็มวงศ์ถิรจิตฺโตวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระอุเทนบุญชอบอุทโยวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระธีธัชรอดฮวบจิณฺณธมฺโมวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระอัครเดชคล้ายสอนเตชพโลวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระสมานพิมพิเศษสารมหาปญฺโญวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระวรกมลมั่งมีเตชวโรวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระพิทักษ์พงศ์เกตุสุวรรณโชติโกวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระศักดาพึ่งเกิดสิริคุตฺโตวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระเอนกสาครอธิวโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระพัชรน้อยงามเลิศกนฺตสาโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระณัฐกรณ์อ่ำธูปอริโยวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระนพณัฐศรีจำปากนฺตธมฺโมวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระวรพจน์ภู่มาลีปญฺญาธโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระขจรศรีกลิ่นกิจฺจสาโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระดนุพลแย้มหงษ์ชินวโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระณัฐนันท์จั่นเพชร์ยติโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระฐิตินันท์มุ้ยจีนสุชาโตวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระนัทธพงษ์คงสมคำวชิราวุโธวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระกัมปนาทแสงศรีกตฺคุโณวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระกิตตินันท์กลิ่นจุ้ยจนฺทโกวัดเสนีวงศ์คณะจังหวัดนนทบุรี
42พระจักรพงษ์สนกลัดมหาลาโภวัดเสนีวงศ์คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระนครินทร์ศรีม่วงสิรินฺธโรวัดเสนีวงศ์คณะจังหวัดนนทบุรี
44พระอำนาจศรีสัมพันธ์ถิรธมฺโมวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระอภิชัยเกิดผลกตคุโณวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระโชคอนันต์สมพันธ์ณฎฐิโกวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระเกริกพลจันทร์แจ่มมหาวีโรวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระวันชัยบัวฝรั่งวรธมฺโมวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระณัฐพงศ์น้อยเหนื่อยปิยธโรวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระณัฐพลเจิมศรีผลปุญโญวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี