รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๖ - วัดมะสง
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 51 ถึง 100 จาก 104 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระประมวลโชคศักดาฤทธิ์เดชปมุตฺโตวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
52พระวิษณุดานุวงศ์ธมฺมกาโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
53พระธนวัฒน์แก้วประเสริฐจรุวณฺโณวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
54พระสมพงษ์ประเสริฐสุขธมฺมรโตวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
55พระยุทธพงศ์คงดั่นถิรจิตฺโตวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
56พระคมศักดิ์เอี่ยมสิริประภาสุเมโธวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
57พระกิตติพงษ์คุ้มแว่นเตชวโรวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
58พระณัฐวุฒิปริยชาติอธิญาโณวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
59พระธนากรเจนชัยฐานงฺกโรวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
60พระนัฐวุฒิผิวผ่องฐานวุฑฺโฒวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
61พระศิวัชจันทร์เที่ยงปริวฑฺฒโนวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
62พระอนุสรณ์เงินเผือกอภิปุณฺโณวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
63พระธนพลรอดรำพึงธนพโลวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
64พระกอบชัยคงดั่นปุญฺญากาโมวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
65พระวัฒนชัยคุ้มแว่นโกวิโทวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
66พระสิทธิชัยยุระยาตร์รจนชดยวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
67พระศิระพันธุ์เมืองอินทร์สิรินฺธโรวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
68พระสุทธิจิตวันเลี้ยงฉนฺทาโภวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
69พระศักดาพึ่งเกิดสิริคุตฺโตวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
70พระณัฐวัมน์ชุ่มแจ่มวิสุทฺโธวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
71พระสมโภชกลั่นเกษรสมาหิโตวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
72พระอนุศิยษ์มุลีปญฺญาธโรวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
73พระสารัตน์พลอยเพชรวิสุทฺธจิตฺโตวัดยอดพระพิมลคณะจังหวัดนนทบุรี
74พระกฤษณะบูรพาปญฺญาทีโปวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
75พระจำลองสายทองโอภาโสวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
76พระสนองกมลผาดสุตธมฺโมวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
77พระอนุวัฒน์ศรีตองอ่อนอนุวฑฺฒโนวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
78พระวรวุฒิจันทร์สานวรวฑฺฒโนวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
79พระคมเพชรศรีชื่นชมขนฺติธมฺโมวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
80พระนพดลสาครยโสธโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
81พระวรุตม์ปานเจริญฐิตมโนวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
82พระชนะดลลอยมั่งคงฉนฺทธมฺโมวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
83พระณัฐพงษ์มานะกิจยตินฺธโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
84พระพงศกรวงศ์ทองฐานวีโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
85พระสิรวิชญ์วงศ์ทองปภาโสวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
86พระเอกราชขันทะโฮมกตสาโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
87สามเณรตุลยวัตนิลศรีวัดเสนีวงศ์คณะจังหวัดนนทบุรี
88พระเอกคงพ่วงจีนสํวโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
89พระปรีชาชมเงินสิริมงฺคโลวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
90พระพันเอกชินษ์รักการปญฺญาธโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
91พระเด่นชัยจูแก้วคุณวโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
92พระยี่คำโหงษ์กิตตฺธโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
93พระวัชระมาตาถามิโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
94พระสุรเดชคงดั่นคุณกโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
95พระนฤเบศร์แช่มรวยสุขิโตวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
96พระทัศนะคงคล้ายอชิโตวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
97พระเอกวิทย์ประสิทธิแพทย์อาทโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
98พระบุญรอดคงคล้ายฐานกโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
99พระศรายุทธบัวสุวรรณปสาโทวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
100พระอภิวัฒน์พ่วงจีนถาวโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี