รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๖ - วัดมะสง
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 104 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรรัฐธรรมนูญบัวจตุรัสวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
2สามเณรตุลยวัตนิลศรีวัดเสนีวงศ์คณะจังหวัดนนทบุรี
3พระเอกราชขันทะโฮมกตสาโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระกิจติดาวสอนกนฺตธมฺโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระทรงยศอนันต์กนฺตสีโลวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระยี่คำโหงษ์กิตตฺธโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระสุพจน์เสรีประชารัตน์กิตฺติคุโณวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
8พระพรทศพลฉิมเฉิดกิตฺติภทฺโทวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระปรีชาคำหงษากิตฺติภทฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
10พระพุทธพงษ์ทองหนูนุ้ยกิตฺติโกวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระคมเพชรศรีชื่นชมขนฺติธมฺโมวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระทศพลนงค์นางขนฺติพโลวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระกนกศักดิ์รักษาพันธ์ขนฺติโกวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระสุรเดชคงดั่นคุณกโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระเด่นชัยจูแก้วคุณวโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระสมบัติวีระอัจฉราพรรณจนฺทสาโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระประสาททองปรอนจรณธมฺโมวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
18พระธนวัฒน์แก้วประเสริฐจรุวณฺโณวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระอำนาจโพธิ์ศรีจารุธมฺโมวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระลอดตาย่าจิตฺตสํวโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระณัฐพงษ์ทรัพย์เจริญดีจิตเมโธวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระชนะดลลอยมั่งคงฉนฺทธมฺโมวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระสุทธิจิตวันเลี้ยงฉนฺทาโภวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระธราธิปปัทมะสนธิชนาสโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
25พระชาลีแสงเผือกชาตวิริโยวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
26พระปริญญาวาทีนนท์ชินฺนปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
27พระภานุพงษ์หุ่นรูปหล่อชุตินฺธโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระบุญรอดคงคล้ายฐานกโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระธนากรเจนชัยฐานงฺกโรวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระพงศกรวงศ์ทองฐานวีโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระนัฐวุฒิผิวผ่องฐานวุฑฺโฒวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระพิพัฒน์กลิ่นสุคนธ์ฐิตธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระโรตน์ทัตสิทธิ์สุรินทร์ฐิตปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
34พระพีระพลดาวลอยฐิตพโลวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระวรุตม์ปานเจริญฐิตมโนวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระนรเศรษฐงามเขียนฐิตสีโลวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระณัฐวุฒิต่างใจฐิตเมโธวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระวัชระมาตาถามิโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระอภิวัฒน์พ่วงจีนถาวโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระยุทธพงศ์คงดั่นถิรจิตฺโตวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระธนพลรอดรำพึงธนพโลวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระวิษณุดานุวงศ์ธมฺมกาโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระอุทรอ่อนสำลีธมฺมรโตวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
44พระสมพงษ์ประเสริฐสุขธมฺมรโตวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระภาคินคะเสนาปญญาสุโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
46พระกฤษณะบูรพาปญฺญาทีโปวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระอนุศิยษ์มุลีปญฺญาธโรวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระพันเอกชินษ์รักการปญฺญาธโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระสุรศักดิ์คงสมชัยปภสฺสโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระสิรวิชญ์วงศ์ทองปภาโสวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี