รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๖ - วัดมะสง
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 104 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกนกศักดิ์รักษาพันธ์ขนฺติโกวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระกฤษณะบูรพาปญฺญาทีโปวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระกอบชัยคงดั่นปุญฺญากาโมวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระกิจติดาวสอนกนฺตธมฺโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระกิตติพงษ์คุ้มแว่นเตชวโรวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระกิตติพัทธ์สุดิสุสดีสมิทฺธาโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
7พระคมศักดิ์เอี่ยมสิริประภาสุเมโธวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระคมเพชรศรีชื่นชมขนฺติธมฺโมวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระฆนาคมณ์บุญปกครองสุทตฺโตวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
10พระจตุรพรศรีคร้ามอาจารสุโภวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระจาตุรงค์แสงสว่างอรุโณวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระจำลองสายทองโอภาโสวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระจิรพันธ์ฮวดศรีเตชธมฺโมวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระชนะดลลอยมั่งคงฉนฺทธมฺโมวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระชาลีแสงเผือกชาตวิริโยวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
16พระณัฐพงษ์ทรัพย์เจริญดีจิตเมโธวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระณัฐพงษ์มานะกิจยตินฺธโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระณัฐวัมน์ชุ่มแจ่มวิสุทฺโธวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระณัฐวุฒิต่างใจฐิตเมโธวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระณัฐวุฒิปริยชาติอธิญาโณวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
21สามเณรตุลยวัตนิลศรีวัดเสนีวงศ์คณะจังหวัดนนทบุรี
22พระทรงชัยผึ่งผายโชติโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระทรงยศอนันต์กนฺตสีโลวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระทศพลนงค์นางขนฺติพโลวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระทัศนะคงคล้ายอชิโตวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระธนกรบัวเผือนอาภากโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
27พระธนพลรอดรำพึงธนพโลวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระธนวัฒน์แก้วประเสริฐจรุวณฺโณวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระธนากรเจนชัยฐานงฺกโรวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระธราธิปปัทมะสนธิชนาสโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
31พระนนทพัทธ์นวลละม้ายเตชปญฺโญวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระนพดลสาครยโสธโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระนรเศรษฐงามเขียนฐิตสีโลวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระนฤเบศร์แช่มรวยสุขิโตวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระนัฐวุฒิผิวผ่องฐานวุฑฺโฒวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระบุญรอดคงคล้ายฐานกโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระบุญโชติชมชูโชติโกวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
38พระปฏิวัติแก่นในโชติญาโณวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระประมวลโชคศักดาฤทธิ์เดชปมุตฺโตวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระประสาททองปรอนจรณธมฺโมวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
41พระประสิทธิ์คะเสนาอาจารปโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
42พระปริญญาวาทีนนท์ชินฺนปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระปรีชาคำหงษากิตฺติภทฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
44พระปรีชาชมเงินสิริมงฺคโลวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระปรีดาปรางทองสุเมธโสวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระพงศกรวงศ์ทองฐานวีโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระพรทศพลฉิมเฉิดกิตฺติภทฺโทวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระพันเอกชินษ์รักการปญฺญาธโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระพิพัฒน์กลิ่นสุคนธ์ฐิตธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระพีระพลดาวลอยฐิตพโลวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี