รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๖ - วัดมะสง
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 104 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสนองกมลผาดสุตธมฺโมวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระสมโภชกลั่นเกษรสมาหิโตวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระพิพัฒน์กลิ่นสุคนธ์ฐิตธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระรวีโรจน์กลิ่นสุคนธ์เขมวีโรวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระเอกราชขันทะโฮมกตสาโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระทัศนะคงคล้ายอชิโตวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระบุญรอดคงคล้ายฐานกโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระยุทธพงศ์คงดั่นถิรจิตฺโตวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระกอบชัยคงดั่นปุญฺญากาโมวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระสุรเดชคงดั่นคุณกโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระสุรศักดิ์คงสมชัยปภสฺสโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระเมธาพันธ์คล้ายสอนโชติวโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระประสิทธิ์คะเสนาอาจารปโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
14พระภาคินคะเสนาปญญาสุโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
15พระปรีชาคำหงษากิตฺติภทฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
16พระยี่คำโหงษ์กิตตฺธโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระกิตติพงษ์คุ้มแว่นเตชวโรวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระวัฒนชัยคุ้มแว่นโกวิโทวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระนรเศรษฐงามเขียนฐิตสีโลวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระอรรจกรจันทราวิจิตฺตธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระวรวุฒิจันทร์สานวรวฑฺฒโนวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระศิวัชจันทร์เที่ยงปริวฑฺฒโนวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระเด่นชัยจูแก้วคุณวโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระวิรัชฉัตรมาลีรัตน์มหาวีโรวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระอดิศักดิ์ฉายเจริญสุขสกุลสิริธมฺโมวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระพรทศพลฉิมเฉิดกิตฺติภทฺโทวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระบุญโชติชมชูโชติโกวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
28พระปรีชาชมเงินสิริมงฺคโลวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระณัฐวัมน์ชุ่มแจ่มวิสุทฺโธวัดมะสงคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระวิษณุดานุวงศ์ธมฺมกาโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระพีระพลดาวลอยฐิตพโลวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระกิจติดาวสอนกนฺตธมฺโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระลอดตาย่าจิตฺตสํวโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระณัฐวุฒิต่างใจฐิตเมโธวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระณัฐพงษ์ทรัพย์เจริญดีจิตเมโธวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระประสาททองปรอนจรณธมฺโมวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
37พระพุทธพงษ์ทองหนูนุ้ยกิตฺติโกวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระทศพลนงค์นางขนฺติพโลวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระนนทพัทธ์นวลละม้ายเตชปญฺโญวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
40สามเณรตุลยวัตนิลศรีวัดเสนีวงศ์คณะจังหวัดนนทบุรี
41สามเณรรัฐธรรมนูญบัวจตุรัสวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระสุรภาพบัวทาสุภทฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระศรายุทธบัวสุวรรณปสาโทวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระธนกรบัวเผือนอาภากโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
45พระฆนาคมณ์บุญปกครองสุทตฺโตวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
46พระกฤษณะบูรพาปญฺญาทีโปวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระเอกวิทย์ประสิทธิแพทย์อาทโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระสมพงษ์ประเสริฐสุขธมฺมรโตวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระปรีดาปรางทองสุเมธโสวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระณัฐวุฒิปริยชาติอธิญาโณวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี