รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๖ - วัดมะสง
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 104 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิรัชฉัตรมาลีรัตน์มหาวีโรวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระอดิศักดิ์ฉายเจริญสุขสกุลสิริธมฺโมวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระอภิวัฒน์พ่วงจีนถาวโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระทรงชัยผึ่งผายโชติโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระเมธาพันธ์คล้ายสอนโชติวโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระพีระพลดาวลอยฐิตพโลวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระจาตุรงค์แสงสว่างอรุโณวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระวรวิทย์แสงขาวยุตฺติโกวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระกนกศักดิ์รักษาพันธ์ขนฺติโกวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระลอดตาย่าจิตฺตสํวโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระศุภนัยผาเทพสิริภทฺโทวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระสุรศักดิ์คงสมชัยปภสฺสโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระสมศักดิ์โพธิ์อยู่เตชธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระสมบัติวีระอัจฉราพรรณจนฺทสาโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระอรรจกรจันทราวิจิตฺตธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระณัฐพงษ์ทรัพย์เจริญดีจิตเมโธวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระทรงยศอนันต์กนฺตสีโลวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระพิพัฒน์กลิ่นสุคนธ์ฐิตธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระสหรัถแก่นในเตชปญฺโญวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระพุทธพงษ์ทองหนูนุ้ยกิตฺติโกวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระนนทพัทธ์นวลละม้ายเตชปญฺโญวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระปฏิวัติแก่นในโชติญาโณวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระภานุพงษ์หุ่นรูปหล่อชุตินฺธโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระณัฐวุฒิต่างใจฐิตเมโธวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระพรทศพลฉิมเฉิดกิตฺติภทฺโทวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระอุทรอ่อนสำลีธมฺมรโตวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
27พระจิรพันธ์ฮวดศรีเตชธมฺโมวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระประสาททองปรอนจรณธมฺโมวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
29พระสุรินทร์ลาคะนิลสุทฺธิโกวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
30พระสมเกียรติ์อาชาวัฒนากรยโสธโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
31พระอนันต์โพธิ์ชูอานนฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
32พระวิวัฒน์โพธิ์แก้ววิริโยวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
33พระฆนาคมณ์บุญปกครองสุทตฺโตวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
34พระบุญโชติชมชูโชติโกวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
35พระสุพจน์เสรีประชารัตน์กิตฺติคุโณวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
36พระปรีชาคำหงษากิตฺติภทฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
37พระสุรภาพบัวทาสุภทฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
38พระภาษีแสนโซ้งสุธมฺโมวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระปริญญาวาทีนนท์ชินฺนปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
40พระประสิทธิ์คะเสนาอาจารปโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
41พระชาลีแสงเผือกชาตวิริโยวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
42พระธนกรบัวเผือนอาภากโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระมนตรีสายลมอภิวโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
44พระโรตน์ทัตสิทธิ์สุรินทร์ฐิตปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
45พระกิตติพัทธ์สุดิสุสดีสมิทฺธาโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
46พระธราธิปปัทมะสนธิชนาสโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
47พระภาคินคะเสนาปญญาสุโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
48พระจตุรพรศรีคร้ามอาจารสุโภวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระอำนาจโพธิ์ศรีจารุธมฺโมวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระกิจติดาวสอนกนฺตธมฺโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี