รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๖ - วัดมะสง
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 104 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิรัชฉัตรมาลีรัตน์มหาวีโรวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระอดิศักดิ์ฉายเจริญสุขสกุลสิริธมฺโมวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระอภิวัฒน์พ่วงจีนถาวโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระทรงชัยผึ่งผายโชติโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระเมธาพันธ์คล้ายสอนโชติวโรวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระพีระพลดาวลอยฐิตพโลวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระจาตุรงค์แสงสว่างอรุโณวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระวรวิทย์แสงขาวยุตฺติโกวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระกนกศักดิ์รักษาพันธ์ขนฺติโกวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
10สามเณรรัฐธรรมนูญบัวจตุรัสวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระลอดตาย่าจิตฺตสํวโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระศุภนัยผาเทพสิริภทฺโทวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระสุรศักดิ์คงสมชัยปภสฺสโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระสมศักดิ์โพธิ์อยู่เตชธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระสมบัติวีระอัจฉราพรรณจนฺทสาโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระอรรจกรจันทราวิจิตฺตธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระณัฐพงษ์ทรัพย์เจริญดีจิตเมโธวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระทรงยศอนันต์กนฺตสีโลวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระพิพัฒน์กลิ่นสุคนธ์ฐิตธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระสหรัถแก่นในเตชปญฺโญวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระพุทธพงษ์ทองหนูนุ้ยกิตฺติโกวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระนนทพัทธ์นวลละม้ายเตชปญฺโญวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระปฏิวัติแก่นในโชติญาโณวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระภานุพงษ์หุ่นรูปหล่อชุตินฺธโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระณัฐวุฒิต่างใจฐิตเมโธวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระพรทศพลฉิมเฉิดกิตฺติภทฺโทวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระอุทรอ่อนสำลีธมฺมรโตวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
28พระจิรพันธ์ฮวดศรีเตชธมฺโมวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระประสาททองปรอนจรณธมฺโมวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
30พระสุรินทร์ลาคะนิลสุทฺธิโกวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
31พระสมเกียรติ์อาชาวัฒนากรยโสธโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
32พระอนันต์โพธิ์ชูอานนฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
33พระวิวัฒน์โพธิ์แก้ววิริโยวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
34พระฆนาคมณ์บุญปกครองสุทตฺโตวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
35พระบุญโชติชมชูโชติโกวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
36พระสุพจน์เสรีประชารัตน์กิตฺติคุโณวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
37พระปรีชาคำหงษากิตฺติภทฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
38พระสุรภาพบัวทาสุภทฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
39พระภาษีแสนโซ้งสุธมฺโมวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระปริญญาวาทีนนท์ชินฺนปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
41พระประสิทธิ์คะเสนาอาจารปโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
42พระชาลีแสงเผือกชาตวิริโยวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระธนกรบัวเผือนอาภากโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
44พระมนตรีสายลมอภิวโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
45พระโรตน์ทัตสิทธิ์สุรินทร์ฐิตปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
46พระกิตติพัทธ์สุดิสุสดีสมิทฺธาโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
47พระธราธิปปัทมะสนธิชนาสโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
48พระภาคินคะเสนาปญญาสุโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
49พระจตุรพรศรีคร้ามอาจารสุโภวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระอำนาจโพธิ์ศรีจารุธมฺโมวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี