รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๑ - วัดบางหลวง
ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 169 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชนะชัยประไพบูลย์ชยวีโรวัดบางโพธิ์ในคณะจังหวัดปทุมธานี
2สามเณรอัฐพลมีเฉยวัดบางโพธิ์ในคณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรกฤษดาแววมณีวัดบางโพธิ์ในคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระโชตนวนเขียวโชติญาโณวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระชัยยุทธพงษ์ปวโรภาสวรปญฺโญฺวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระณัฐวรรธน์มงคลชนะกัณย์คุณสาโรวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระชาตรีไชยเขตต์อนุตฺตโรวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระโชคชัยทับทองชุติปญฺโญฺวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระวสันต์ฝอยฝนภทฺทปญฺโญวัดฉางคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระสาโรชเรืองสุวรรณโชติกโรวัดฉางคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระพิจิตรตลับนาควรจิตฺโตวัดฉางคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระพิพัฒน์วงษ์ราษฎร์เขมวีโรวัดฉางคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระภานุคิษเตจ๊ะวันดีสุทฺธิญาโณวัดฉางคณะจังหวัดปทุมธานี
14สามเณรปิยะชัยเรืองสุวรรณ-วัดฉางคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระประเสริฐเกินสกุลกิตฺติสาโรวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระกิติพันธุ์ประสิทธิ์แสงอารีย์ธีรวโรวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระวิทยายอดเกวียนวิชฺชากโรวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระสกภณธนพลศาณคุตฺตวํโสวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระประพงษ์บงกชมาศปภงฺกโรวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระจิรายุทธจะหาจิรธมฺโมวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระธนดลชาญวิวัฒน์วิจาโรวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระณรงค์แสงกุศลกฺนตฺวณโณวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
23สามเณรอมรลักษณ์ทาบุกดีวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระทศพรยอดทองธมฺมธีโรวัดโพธิ์เลื่อนคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระรัชกฤชสุทธิแก้วภทฺทปญฺโญวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระจักรพงษ์ศรีเพชร์ปญฺญาวุโธวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระพระยุทธนาภุมรัชภูมิปาโลวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระพระประพนธ์ภิญโญชีพฐานสมฺปนฺโนวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระพระศดานันท์บางหลวงสตานนฺโทวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระพระจักรวาลอิงคลิงเขมานนฺโทวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
31สามเณรอภิหาญดอกพิกุลวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระฤทธิชัยพุ่มกุมารเขมจิตฺโตวัดหนองปรงคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระตันติกรอำพรติกฺขวีโรวัดหนองปรงคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระยุทธ์ปั้นปล้องถามวโรวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระพัชนินทร์เกิดประทุมธมฺมโชโตวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระชัชชัยเชื้อจีนทนฺตจิตฺโตวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระมนตรีเรืองสุวรรณเขมิโยวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระวิษณุฟักเจริญกิตฺติญาโณวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระมณจิราพิมพ์ทองนนฺทโกวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระณัฐภัทรเรืองสุวรรณ์กิตฺติวณฺโณวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระกิตติชัยใจเที่ยงกิตฺติปาโลวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระเฉลิมชัยโมม่วงโชติญาโณวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระฉัตรชัยวีระพงษ์ประดิษฐ์ขนฺติวโรวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระเสนาะสีอ่อนปิยสีโลวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระธรรมรัตเชื้อจีนธมฺมจาโรวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระแฉล้มคงขาวภทฺทโกวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระปรีชาใจเย็นปริชาโนวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระวิเชียรกันสิงห์วรปญฺโญวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระสมภพมั่นยืนภูริปญฺโญวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระเมธาชูตานนท์ยติโกวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี