รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๑ - วัดบางหลวง
ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 72 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระโชตนวนเขียวโชติญาโณวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระโชคชัยทับทองชุติปญฺโญวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระประเสริฐเกินสกุลกิตฺติสาโรวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระณรงค์ศักดิ์ชาญชัยกนฺตวณฺโณวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระบุญเลิศเกษาโรโชติวโรวัดฉางคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระเพทายโยนกลองจารุธมฺโมวัดฉางคณะจังหวัดปทุมธานี
7สามเณรวรัชจัดนอกวัดฉางคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระปัญญาพลวันทาปญฺญาธโรวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระเมธาวินทร์วิศวเมธานนท์จารุธมฺโมวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระศุภกิตติ์กุดเป่งสิริจนฺโทวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระอัครพลสงวนดีพลวโรวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระวัฒนาสงวนดีนาควโรวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระติณห์พศฝอยฝนจินฺตามโญวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระเกษมสมรูปกิตฺติสาโรวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระชัยชนะประไพบูลย์ชยวีโรวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระโชติทวีคุณพิศาลสุชาโตวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
17สามเณรสุรชัยศรีสันดอนวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระธนาวุธอร่ามเจริญฐานุตฺตโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระพิทยาปัญญาดีปภงฺกโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระสำเนียงมาตบรรเทาญาณธโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระสุรพรสุทธิประภาชยธมฺโมวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระโสมธรรมยุติถิรจิตฺโตวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระปราโมทย์จงจิตคุณงฺกโรวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระมนตรีน้อยใหม่ฐานจาโรวัดตลาดใต้คณะจังหวัดปทุมธานี
25พระสมชัยเหลืองสุขเจริญฐิตมฺโมวัดตลาดใต้คณะจังหวัดปทุมธานี
26พระสหรชานนท์เชื้อพันธ์ลานฐิตวฑฺฒโนวัดบางนางบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระกฤษฎาสุขบุญทองกาญจโนวัดบางคูวัดในคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระธาดาจันทมาปญฺญาทีโปวัดบางคูวัดในคณะจังหวัดปทุมธานี
29สามเณรสุรศักดิ์เวียนกลิ่นวัดบางกะดีคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระมนัสด้วงเงินฐานวีโรวัดบางพูนคณะจังหวัดปทุมธานี
31สามเณรจารุเดชแซ่ลี่วัดบางพูนคณะจังหวัดปทุมธานี
32สามเณรชญานนท์พันธุ์สุดามวัดบางพูนคณะจังหวัดปทุมธานี
33สามเณรอดิศรบุญญจักรวัดบางพูนคณะจังหวัดปทุมธานี
34สามเณรชิณท์ณภัทรรื่นเริงวัดบางพูนคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระศรายุทธสุคนธายุตฺตธมฺโมวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระนพพรแจ้งส่วางจนฺทโกวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระวีระยุทธด้วงเงินปิยธมฺโมวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระพุฐฐิพงวงษ์ประทุมสูตรทีปธมฺโมวัดสังลานคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระศรรามแสนขุนทดอภิวฑฺฒโนวัดสังลานคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระณฐทาสูงเนินขนฺติธมฺโมวัดสังลานคณะจังหวัดปทุมธานี
41สามเณรอภิชาตแสนคำหมื่นวัดสังลานคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระฐานันดรงวงคำนามฐานนฺตโรวัดเทียนถวายคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระยุทธพงษ์บุญเทอมพลวฑฺฒโนวัดเทียนถวายคณะจังหวัดปทุมธานี
44สามเณรอาจิณลุงสุวัดเปรมประชาคณะจังหวัดปทุมธานี
45สามเณรกฤษณะดำดีวัดเปรมประชาคณะจังหวัดปทุมธานี
46สามเณรสิทธิโชคกลิ่นมณฑาวัดเปรมประชาคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระภิญโญวงศาลาภสีลเตโชวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระจักร์กิตปิติสานกิตฺติปาโลวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระอธิวัฒน์โพดพลัดอธิปญฺโญวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระสมคิดรอดทุกข์สุจิณฺโณวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี