รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๑ - วัดบางหลวง
ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 81 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเจริญพงษ์บุญรอดจิรสุโภวัดโพธิ์เลื่อนคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระโชตนวนเขียวโชติญาโณวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระณรงค์ศักดิ์ชาญชัยกนฺตวณฺโณวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระอดิศรผะอบทิพย์อนีโฆวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระเชษฐาเอี่ยมเจริญญาณวโรวัดฉางคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระกัมปนาทเอี่ยมเจริญภูริญาโณวัดฉางคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระติณห์พศฝอยฝนจินฺตามโญวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระเกษมสมรูปกิตฺติสาโรวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระทนงศักดิ์ยาพงค์ฐานวุฑฺโฒวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระจรัลเปลี่ยนนิกรปิยสีโลวัดหนองปรงคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระพิษณุพฤทธิศาลิกรเตชปญฺโญวัดหนองปรงคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระกิตติสินสืทธิ์สีลสํวโรวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระณัฐพลพุ่มเจริญกิตฺติปญฺโญวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระรพีพอใจรพิปุญฺโญวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระร.ต.อ.ศุภกรหงษ์สาภูริญาโณวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระกิตติหลักเพชรกิตฺติวณฺโณวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระสุเมธเรืองบุญวราโภวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระประสงค์ด้วงเงินญาณสุทฺโธวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระนันทยศหลายแก้วญาณทีโปวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระพงศธรพร้อมมูลวิจิตฺโตวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระวชิรวิทย์พลายแก้วธีรปญฺโญวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระธนภัทรปิยรัตนจารุจารุธมฺโมวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระวิเชษฐ์เป็นสุขฐานากโรวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระอภิสิทธิ์เพ็งเอี่ยมสุชาโตวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระวันชัยงามตาวิชโยวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระนิติธรประภาสัจจะเวทย์วิจิตฺโตวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระยุทธนาอิสระกุลฤทธาฐานวโรวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระมงคลชัยกิติวงศ์จนฺทสาโรวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระชนะชัยประไพบูลย์ชยวีโรวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระธนินทรมณีอินทร์อธิจิตฺโตวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระรณสมรรถรอดศรีจันทร์ขนฺติสุโภวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระธนาวุธอร่ามเจริญฐานุตฺตโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระตรีวิทย์รักษาผลอภินนฺโทวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระพีระพลสว่างศรีจารุธมฺโมวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระศตวรรษบุญเส็งปิยธมฺโมวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระสหรชานนท์เชื้อพันธุ์ลานฐิตวฑฺฒโนวัดบางนางบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระเกียรติศักดิ์อรชรขนฺติพโลวัดบางนางบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระสรรชัยประสพผลวชิรญาโณวัดบางนางบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระมนตรีน้อยใหม่ฐานจาโรวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระสมชัยเหลืองสุขเจริญจิตธมฺโมวัดตลาดใต้คณะจังหวัดปทุมธานี
41พระภานุเดชเชื้อเชียงจารุวณฺโณวัดบางคูวัดในคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระวุฒิชัยไวยาวัจกรฐิตปุญฺโญวัดบางคูวัดในคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระนันทภพผลจันทรสิริจนฺโทวัดบางคูวัดในคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระภูวรินทร์ตรีเดชธมฺมเตโชวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระเกียรติศักดิ์สมประกอบสุชาโตวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระสุรศักดิ์เวียนกลิ่นฐานจาโรวัดบางกะดีคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระอนุรัตน์บัวเผื่อนเตชวโรวัดบางกะดีคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระมนัสด้วงเงินฐานวีโรวัดบางพูนคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระคมสันคมขำสุทฺธิโกวัดบางกุฎีทองคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระนพพรแจ้งสว่างจนฺทโกวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี