รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๑ - วัดบางหลวง
ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 114 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนวัฒน์สุทธาวาศกิตฺติปญฺโญวัดบางโพธิ์ในคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระโชตนวนเขียวโชติญาโณวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระโชคชัยทับทองชุติปญฺโญวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระณัฐกานต์จูมโสดาวุฑฺฒิสาโรวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระประเสริฐเกินสกุลกิตฺติสาโรวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระชลนทีอุ่นผลชวโนวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระณรงค์ศักดิ์ชาญชัยกนฺตวณฺโณวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระรัชชานนท์สามิตรกนฺตวณฺโณวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระปิยวัฒน์เรืองสุวรรณฉนฺทธมฺโมวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระธัญเทพหวังล้อมกลางจนฺทสาโรวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระธาราดลจันทร์เจ๊กญาณิสฺสโรวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระสุทธิพัฒน์เพ็ชรชนะสุทฺธิญาโณวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระปรเมศวร์หนูทองปญฺญาพโลวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระสาโรชเรืองสุวรรณโชติกโรวัดฉางคณะจังหวัดปทุมธานี
15สามเณรปิยะชัยเรืองสุวรรณวัดฉางคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระพีระยุทธดำแดงภูริปญฺโญวัดโพธิ์เลื่อนคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระภานุผจงจนฺทวณฺโณวัดโพธิ์เลื่อนคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระณัฐพลเส็งแสงทองสุมงฺคโลวัดโพธิ์เลื่อนคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระเทพนิมิตรธรรมาวุฒิธมฺมาวุฑฺฒิโกวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระศิรายุทธวันทาทีปธมฺโมวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระณรัฐกรณ์สุรินทราภรณ์ปิยาจาโรวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระสุวิจักขณ์สุรวัฒนวิเศษสุวิจกฺจโณวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระสุชาติเพชรพลอยยโสธโรวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรจิรพัฒน์หลอมทองวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระวรวิทย์บัวทองคุณวีโรวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระเมธัสขาวผ่องฐิตสุทฺโธวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระชนะชัยประไพบูลย์ชยวีโรวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระวงศพัทธิ์ศรีปิลันธนากรจนฺทโชโตวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระสมภพคล่องอาษากุสลจิตฺโตวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระเสกสรรสดสวาทจิรสุโภวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระธนโชติฟักทองโชติญาโณวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระวสิษฐพลรุ่งแสงมหาญาโณวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระธีรเดชวงษ์เกตุธีรวโรวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระรัตนไชยไชยวินกุสลปุญฺโญวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระฉัตรชัยแก้วเทศฉตฺตเปโมวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระสุรเชษฐ์เรืองวีรยุทธพนฺธสีโลวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระวันชัยพวงพิกุลนนฺทเปโมวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระเมธายุวะเวชณฐฺทิโกวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระเมธียุวะเวชฐานวโรวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระพันธุ์ธัชเสาะแสวงโสธโนวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระประไพหาญเวชธมฺมสีโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระธนาวุธอร่ามเจริญฐานุตฺตโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระพิทยาปัญญาดีปภงฺกโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระกิตติคุณวิทยาภรณ์สุมงฺคโลวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระสำเนียงมาตบรรเทาญาณธโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระภาคย์ธนบดีอัครพัฒน์ภูวนาถฐานวโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระณัฐพงษ์มามีฐานวีโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระกิตติภูมิรินนาดสจฺจวโรวัดบางนางบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระนครินทร์เอี่ยมพานิชหิริธมฺโมวัดบางนางบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระรัชพลยมเสนปภสฺสโรวัดบางนางบุญคณะจังหวัดปทุมธานี