รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๑ - วัดบางหลวง
ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติสอนสิทธิ์สีลสํวโรวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระคณาธิปดุลสันเทียะสุภาทโรวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระจำรัสเผื่อแผ่ปภาโตวัดป่ากลางทุ่งคณะจังหวัดปทุมธานี
4สามเณรจิรวัตรบานเย็นวัดดาวดึงษ์คณะจังหวัดปทุมธานี
5พระชัยชนะประไพบูลย์ชยวีโรวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระชูชาติเหมือนแสงโชติวโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระณรงค์ศักดิ์ชาญชัยกนฺตวณฺโณวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระณัฐพงศ์กิติมาฐานงฺกโรวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระทนงศักดิ์นาคคล้ายยติกโรวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
10สามเณรธนกรวัฒนากรวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระธนภัทรสวนสินธนปญฺโญวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระธนศักดิ์เรืองสุวรรณ์กิตฺติปาโลวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระธนาวุธอร่ามเจริญฐานุตฺตโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระธวัชชัยวรทัศน์ขนฺติวโรวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระบัญชาบุญเพ็งสุธมฺโมวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระประพันธ์อยู่เปรมตนฺติปาโลวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระประหยัดหงษ์โตศีลโชโตวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระประเสริฐเกินสกุลกิตฺติสาโรวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระปราโมทย์จงจิตคุณงฺกโรวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระปราโมทย์สิงหบดินทร์ปภากโรวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระปัญญาพลวันทาปญฺญาธโรวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระพงศ์พัฒน์รอดเผือกฐิตธมฺโมวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระพงษกรยงค์นุสรณ์วานิชเตชปญฺโญวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระพงษ์พัฒน์ก๋าจารีวรปญฺโญวัดเสด็จคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระพชรพลผาสุขจิตต์จนฺทธมฺโมวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระพิทยาปัญญาดีปภงฺกโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระพีรพันธ์ปิดตะคึภทฺทโกวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระภาคินพรนิมิตสุทฺธิสทฺโธวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระภิญโญไทรย้อยปริชาโนวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระภิญโญวงศาลาภสีลเตโชวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระมนัสด้วงเงินฐานวโรวัดบางพูนคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระมาโนชวันวานฐิตปุญโญวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระวงศธรกลิ่นทรัพย์ฐานธมฺโมวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระวศินเต็มพร้อมฐิตธมฺโมวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระวัชรินทร์ศรีอินทร์ขนฺติธโรวัดเสด็จคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระวิชาญทองพลอยอภิปุณฺโณวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระวิศรุตขวัญสกุลกิตฺติวณฺโณวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระสมชายเขียวไพฑูรย์สุทฺธปญฺโญวัดดาวดึงษ์คณะจังหวัดปทุมธานี
39พระสมพงษ์ชันศรีธีรญาโณวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
40สามเณรสมยศจันทร์ห่วงวัดบางนางบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระสำเนียงมาตบรรเทาญาณธโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระสุมิตรภู่เซ่งโชติโกวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระหนึ่งศรีหัวโทนอธิจิตโตวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระหลงลุงจายฐานวโรวัดบางกุฎีทองคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระอนุสรณ์หลอมทองอสโมวัดเสด็จคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระอภิวัฒน์วงศ์วิศวรักษ์อาทิจฺจโรจโนวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระเกรียงศักดิ์เลิศสุขเพ็ญปภสฺสโรวัดบุญบางสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
48พระเกษมสมรูปกิตฺติสาโรวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระเจนณรงค์อ่อนทรัพย์จารุวงฺโสวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระเจริญพงษ์บุญรอดจิรสุโภวัดโบสถ์คณะจังหวัดปทุมธานี