รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๑ - วัดบางหลวง
ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระหนึ่งศรีหัวโทนอธิจิตโตวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระภิญโญวงศาลาภสีลเตโชวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระภิญโญไทรย้อยปริชาโนวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระมนัสด้วงเงินฐานวโรวัดบางพูนคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระมาโนชวันวานฐิตปุญโญวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระวงศธรกลิ่นทรัพย์ฐานธมฺโมวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระวศินเต็มพร้อมฐิตธมฺโมวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระวัชรินทร์ศรีอินทร์ขนฺติธโรวัดเสด็จคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระวิชาญทองพลอยอภิปุณฺโณวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระวิศรุตขวัญสกุลกิตฺติวณฺโณวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระสมชายเขียวไพฑูรย์สุทฺธปญฺโญวัดดาวดึงษ์คณะจังหวัดปทุมธานี
12พระสมพงษ์ชันศรีธีรญาโณวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระสำเนียงมาตบรรเทาญาณธโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระสุมิตรภู่เซ่งโชติโกวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระภาคินพรนิมิตสุทฺธิสทฺโธวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระหลงลุงจายฐานวโรวัดบางกุฎีทองคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระอนุสรณ์หลอมทองอสโมวัดเสด็จคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระอภิวัฒน์วงศ์วิศวรักษ์อาทิจฺจโรจโนวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระเกรียงศักดิ์เลิศสุขเพ็ญปภสฺสโรวัดบุญบางสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
20พระเกษมสมรูปกิตฺติสาโรวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระเจนณรงค์อ่อนทรัพย์จารุวงฺโสวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระเจริญพงษ์บุญรอดจิรสุโภวัดโบสถ์คณะจังหวัดปทุมธานี
23พระเฉลิมชัยขำทองธมฺมโชโตวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระแสนศักดิ์ชัยอินทะกูลสิริสาโรวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระโชคชัยทับทองชุติปญฺโญฺวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระโชตนวนเขียวโชติญาโณวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระไพบูรณ์กันแย้มฐิตญาโณวัดบางพูนคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระบัญชาบุญเพ็งสุธมฺโมวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระคณาธิปดุลสันเทียะสุภาทโรวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระจำรัสเผื่อแผ่ปภาโตวัดป่ากลางทุ่งคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระชัยชนะประไพบูลย์ชยวีโรวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระชูชาติเหมือนแสงโชติวโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระณรงค์ศักดิ์ชาญชัยกนฺตวณฺโณวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระณัฐพงศ์กิติมาฐานงฺกโรวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระทนงศักดิ์นาคคล้ายยติกโรวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระธนภัทรสวนสินธนปญฺโญวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระธนศักดิ์เรืองสุวรรณ์กิตฺติปาโลวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระธนาวุธอร่ามเจริญฐานุตฺตโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระธวัชชัยวรทัศน์ขนฺติวโรวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระกิตติสอนสิทธิ์สีลสํวโรวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระประพันธ์อยู่เปรมตนฺติปาโลวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระประหยัดหงษ์โตศีลโชโตวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระประเสริฐเกินสกุลกิตฺติสาโรวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระปราโมทย์จงจิตคุณงฺกโรวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระปราโมทย์สิงหบดินทร์ปภากโรวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระปัญญาพลวันทาปญฺญาธโรวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระพงศ์พัฒน์รอดเผือกฐิตธมฺโมวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระพงษกรยงค์นุสรณ์วานิชเตชปญฺโญวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระพงษ์พัฒน์ก๋าจารีวรปญฺโญวัดเสด็จคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระพชรพลผาสุขจิตต์จนฺทธมฺโมวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี