รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๒ - วัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 64 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอำพลแซ่แดนิพฺภโยวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระศิรศักดิ์รัชตมงคลชัยปยุตฺโตวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระวรพลพวงขาวกิตฺติญาโณวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระพงศ์ธรคำประเทศภูริปญฺโญวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระพงศกรงอกงามภูริญาโณวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระปรีชาทันการภูริญาโณวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
7พระสรวิชญ์ตาลอ่อนปญฺญาทีโปวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
8พระฐิติพันธ์ลางคุณเสนสาทโรวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
9พระศราวุฒิอุ้มญาติอาทโรวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
10พระมังกรมุขศรีโสธโนวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
11พระชุติพนธ์หม่อมงามสํวโรวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
12พระพิเชษฐ์แก้วพรวงเกสโรวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
13พระวรัญญูทองอ่อนเตชพโลวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
14สามเณรชัยรัตน์ขุนปักสีวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
15พระอรรคพลรักษ์วัฒนาวรธมฺโมวัดสามโคกคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระฉัตรชัยชมสมุทขนฺติธโรวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
17พระฉัตรชัยประหยัดผลกลฺยาโณวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
18พระสวิตต์อนันทศิริเกียรติสิริจนฺโทวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
19พระธนนชัยหนูอิ่มจิตฺตคุตฺโตวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระธัชพลเขมะรัตน์คุณวโรวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระยศธรวรรณแก้วฐานวโรวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระจักร์พงษ์เสือฟักจกฺกวโรวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระอภิวัฒน์บุญมีสนฺติกโรวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระเดชาวัตสีดารักษ์เตชวโรวัดวิมลภาวนารามคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระธนดลเจริญผลกตปุญฺโญวัดชัยสิทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระพินิจสุวรรณปิณฑะปริสุทฺโธวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระกันตภณทองสินสุมํคโลวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระจีรศักดิ์เรืองเนตร์จีรสกฺโกวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระณฐชยจงวัฒนากิตฺติสาโรวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระค้ำเชื้อนพคุณอภินนฺโทวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระภิญโญสิงห์ห่วงพุทฺธิธมฺโมวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระนครสิงห์ห่วงสีลเตโชวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระจินท้าวทองอชิโตวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระทองเบิ้มสร้อยเสือกนฺตสีโลวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระมานพนกเทศกนุตสาโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระอนุกฤษณ์การัมตรีฐานวีโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระมนตรีสุขสมเลิศปญฺญาพโลวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระธีรพงศ์ทำดีเตชวณฺโณวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระพรหมภัสสรอัฑฒ์ธันยชนกปภสฺสโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระชานนท์ชุ่มใจสุชาโตวัดมหิงษารามคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระนิมิตรมะลิทองจารุธมฺโมวัดสหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระฤทธิรงค์ไม้จันทร์ฐิตายุโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระล้วนนกน้อยสุปากโตวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระณัฐนนท์ฉิมพัฒน์สุทนฺโตวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระณัฐพลพะลายะสุตฐานรโตวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระณัฐพลสุดสระขนฺติวโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระประทีปสมบุญเปล่งปภาโตวัดตระพังคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระพชรพลแจ้งจิตพลสมฺปณฺโณวัดตระพังคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระประยูรบุญส่งฐิตคุโณวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระนิพนธ์นาคใหญ่นิปโกวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี