รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๒ - วัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 85 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนุรักษ์พงษ์สุวรรณปิยสีโลวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระสุรศักดิ์พิมพ์แพปภสฺสโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระเกษมผลอาหารโอฬาริโกวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระศราวุธนาควิชัยคุณวโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระวุฒิพงษ์แตงทองแท้เขมงฺกโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระโสภณแม่นยำสุนฺทโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระเอกราชเหมือนนึกอนาวิโลวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระศักดิ์สิทธิ์ผลมะเฟืองโสภโณวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระไชยพรดอกละมุดชิตจิตฺโตวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระชรินทร์น้ำแก้วชยปาโลวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระวานิชเกาะอ้อมอุตฺตมปญฺโญวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระชยณัฐปรางทองชยธมฺโมวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระวุทธิ์ดอกเงินฐานุตฺตโรวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
14พระภูมิพัฒน์เหมือนมีโชคชินวโรวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
15พระบุญเสริมแพทย์กิจอรุโณวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
16พระชัยวัฒน์มรกตโชติโกวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
17พระอนุวัฒน์เจริญรอดรติโกวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
18พระทวีทรัพย์เจือจินดาธมฺมธีโรวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
19พระพระภิญโญสิงห์ห่วงพุทฺธิธมฺโมวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระพระเสกสรรสิทธิจันทร์โฆสปญฺโญวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระพระนครสิงห์ห่วงสีลเตโชวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระพระจินท้าวทองอชิโตวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระพระทองเบิ้มสร้อยเสือกนฺตสีโลวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระพระสุริยาวุธแพรญาติสุจิตฺโตวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระพระพชรดนัยภูมิรพีอัศวกุลโสธโนวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระอนุสรณ์สุขสุเพชรจิตฺตปญฺโญวัดสหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระพชรไม้แก้วจิรวฒฺโฑวัดสหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระวีรยุทธสุริยันต์เตชธโรวัดสหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระภิญโญสุทธิโสธรฐิตวิริโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระฤทธิรงค์ไม้จันทร์ฐิตายุโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระสมชายเมฆพลับฐิตสีโลวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระณัฐพลเพ็ชรธำรงค์เดชคุตฺตธมฺโมวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระกรวิทย์ผดุลผลทินฺนวโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระภานุเดชชนะพันธ์ฉนฺทสุโภวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระธันวาบรรลือเขตฐานสมฺปนฺโนวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระวุฒิพงษ์วุฒิสมบูรณ์มงฺคโลวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระทัศนะอีสาขนฺติธมโมวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระกิตติพศภาคแสวงสุเมธโสวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระเอกณัฎฐ์เดชะเมตฺติโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระศราวุททองยศฐานรโตวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระพิเชษฐ์ทันเจริญฐิตวิริโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระวุฒิศักร์สิงห์ทุยปญฺญาธโรวัดตระพังคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระจิโรจน์บุปผาดาษฐานนุตฺตโมวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระประยูรบุญส่งฐิตคุโณวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระชาญวิทย์ท้องก้อนจิตฺตธมฺโมวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระพรเทพรื่นรสอมโรวัดบ้านพร้าวในคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระบรรพตจันทนารักษ์ปภากโรวัดบ้านพร้าวในคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระมานพพวงบุปผามานิโตวัดบ้านพร้าวในคณะจังหวัดปทุมธานี
49สามเณรสหภาพพูนดี-วัดบ้านพร้าวในคณะจังหวัดปทุมธานี
50สามเณรกัมปนาทศรีทอง-วัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี