รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๒ - วัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภมรคนโทฉิมพาลีกนฺตวีโรวัดชัยสิทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระสำรวยทองคำอินฺทวิโสวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระพินิจสุวรรณปิณฑะปริสุทฺโธวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระสหรัฐผลทองยุตฺตธมฺโมวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระอรรถพลทองคำอภิวฑฺฒโนวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระธีรดนย์ทรงเจริญโชติปญฺโญวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระสิรวิชญ์วันแอเลาะห์อติพโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระพีรวิชญ์อินทนาจิตฺตปาโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระเกษมสิงห์ทองฐิตสีโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระชัยวัฒน์ทรัพย์ใหญ่อภิปุญโญวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระวชิรโชคขันเสรีปญฺญาวโรวัดป่างิ้วคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระธีรพงศ์ชูทรัพย์ธีรปญฺโญวัดสหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระประเคียงกลิ่นจำปาสนฺตจิตฺโตวัดสหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระภิญโญสิงห์ห่วงพทฺธิธมฺโมวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระนครสิงห์ห่วงสีลเตโชวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระจิณท้าวทองอชิโตวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระทองเบิ้มสร้อยเสือกนฺตสีโลวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระชาญวิทย์สงไทยโชติกโรวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระปรีชาศรีจันทร์ชีวสุทโธวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระอำนาจคงสกุลปสนฺโนวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระนทีธรบัวอ่อนธมฺมวโรวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระณรงค์กรซ้อนเพชรตนฺติปาโลวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระมานพนกเทศกนฺตสาโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระธนภัทรเจริญรอดธนธฒฺโมวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระสุเทพสำรวยคุณสมฺปญฺโนวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระจิรยุทธ์ก้านขาวจารุธมฺโมวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
27พระณัฐยาน์ประจำแถวอนาวิโลวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
28พระฉัตรชัยก้านขาวอรุโณวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
29พระอนุรักษ์พงษ์สุวรรณปิยสีโลวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระสุรศักดิ์พิมพ์แพปภสฺสโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระพงพันธุ์จารุวรรณอุตฺตโมวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระณรงค์ยางสูงวรธมฺโมวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระอภิสิทธิ์หมู่ไพบูลย์กตสาโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระสราวุฒิทองรักษ์ปิยวณฺโณวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระพรเทพรุ่งเรืองนวสกุลปญฺญาวโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระไพสิฐผลรวยปญฺญาวโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระศักดาแตงทองแท้สิริวณฺโณวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระภิญโญสุทธิโสธรฐิตวิริโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระฤทธิรงค์ไม้จันทร์ฐิตายุโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระอาคมดิษฐเต้ยหลวงฉนฺทโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระอนันต์ชัยคงสนอานนฺโทวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระฐานะชัยสิทธิ์อินทร์สุริยาฉนฺทกโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระสรรญเสริญปานสมัยจิตฺตสํวโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระเมธาอนุพันธ์โยธินจิตฺตสํวโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระณัฐวุฒิคุ้มครองฐานรโตวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระธนโชครักษาศิลป์อุทโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระวุฒิภัทรเดชบุรัมย์จิรธมฺโมวัดตระพังคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระประยูรบุญส่งฐิตคุโณวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระฐิตินันท์โมสินฐิตินนฺโทวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระประกาศิตพรรณแก้วอาภาโสวัดบ้านพร้าวในคณะจังหวัดปทุมธานี