รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๒ - วัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 56 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชัยวัฒน์ตาลเจริญธมฺมจารีวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระคณุฒน์ปรีชานุกิจสิริธมฺโมวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระยุทธพรมีแป้นกนฺตสีโลวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระกิตติพงษ์จิตรพรกิตฺติเวทีวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระศักดิ์ชัยพุ่มพิพัฒน์อมฺพโรวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
6สามเณรปรีชาขันตะเภา-วัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระจีรศักดิ์เรืองเนตร์ธมฺมชโยวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระภิญโญสิงห์ห่วงพุทฺธิธมฺโมวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระนครสิงห์ห่วงสีลเตโชวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระจินท้าวทองอชิโตวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระทองเบิ้มสร้อยเสือกนฺตสีโลวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระมานพนกเทศกนฺตสาโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระอนุรักษ์เจริญรอดอธิปญฺโญวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระมนตรีสุขสมเลิศปญฺญาพโลวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระอนุกฤษณ์การมิตรีฐานวีโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระภิญโญสุทธิโสธรฐิตวิริโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระฤทธิรงค์ไม้จันทร์ฐิตายุโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระถาวรบุญเกิดถาวโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระเดชรุษอมรรังสฤษดิ์ธมฺมเตโชวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระสมพลทิพกรรณ์อติภทฺโทวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระภูมรินศรีชัยฐิตคุโนวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระวันชนะปีชัยภูมิธมฺมชโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระวันชัยปีชัยภูมิฐานรโตวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระเทอดศักดิ์ทองหล่อสุจิตฺโตวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระประทีปสมบุญเปล่งปภาโตวัดตระพังคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระพชรพลแจ้งจิตพลสมฺปณฺโณวัดตระพังคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระประยูรบุญส่งฐิตคุโณวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
28สามเณรธนวัฒน์ส่งสุข-วัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระประสงค์ทองสุกอตฺตทีโปวัดบ้านพร้าวในคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระวิรุฒน์ใจเร็วชุติปญฺโญวัดบ้านพร้าวในคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระกษิดิศใจรื่นสีลโขโตวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระณัฐพลขันตะเภาธมฺมวโรวัดป่างิ้วคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระพงศธรอัมพันศิริชาตปญฺโญวัดป่างิ้วคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระสมชายเขียวครามอภินนฺโทวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระนพดลกสินาชีวะกุลวฑฺฒโนวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระพีระอินต๊ะตุ่นอํสุธมฺโมวัดสองพี่น้องคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระประเทืองพวงศิลป์อติสฺสโรวัดอัมพุวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระสิทธิทูนแก้วมณีชัยอภิวโรวัดอัมพุวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระสคณพงษ์สาโรจน์อคฺควโรวัดอัมพุวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระพระจำรัสศรีบุตรสาสุภาจาโรวัดบางเตยในคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระพระดำรงค์ศักดิ์โคตรธิสารกนฺตจาโรวัดบางเตยในคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระพระคณธัชเชื้อเชียงคุณสาโรวัดบางเตยในคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระพระอภิสิทธิ์หมู่ไพบูลย์กตสาโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระพระจิรโชติเหล่าเทียนไชยธมฺมกาโมวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระพระนัดติยอดยิ่งธมฺมิโกวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระพรอภิชัยผลรวยอนุตฺตโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระพระธีรพงษ์ธัญญเพชรไพบูลย์ธมฺมวโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระพระประเสริฐเจริญจิตร์อรุโณวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระมนตรีต้นดีเขมปญฺโญวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
50พระฉัตรมงคลเกษมสถาพรสิริมงฺคโลวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี