รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๒ - วัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรปิยะแผนสมบูรณ์-วัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
2สามเณรวิรัตน์แก้วศรี-วัดบ้านพร้าวในคณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรศิลาสาคเรศ-วัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
4สามเณรอนุกูลเหมจันทร์-วัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระอภิสิทธิ์หมู่ไพบูลย์กตสาโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระภมรคนโทฉิมพาลีกนฺตวีโรวัดชัยสิทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระมานพนกเทศกนฺตสาโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระทองเบิ้มสร้อยเสือกนฺตสีโลวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระสุเทพสำรวยคุณสมฺปญฺโนวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระจิรยุทธ์ก้านขาวจารุธมฺโมวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
11พระอภิสิทธิ์พึ่งมีจิตฺตคุตโตวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระธนนชัยหนูอิ่มจิตฺตคุตโตวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระพีรวิชญ์อินทนาจิตฺตปาโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระเมธาอนุพันธ์โยธินจิตฺตสํวโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระสรรญเสริญปานสมัยจิตฺตสํวโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระวุฒิภัทรเดชบุรัมย์จิรธมฺโมวัดตระพังคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระฐานะชัยสิทธิ์อินทร์สุริยาฉนฺทกโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระอาคมดิษฐเต้ยหลวงฉนฺทโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระปรีชาศรีจันทร์ชีวสุทโธวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระถนอมดวงพรมรักษาญาณปาโลวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระณัฐวุฒิคุ้มครองฐานรโตวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระจิโรจน์บุปผาดาษฐานุตฺตโมวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระประยูรบุญส่งฐิตคุโณวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระภิญโญสุทธิโสธรฐิตวิริโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระพีรพลมาตย์วงษ์ฐิตสจฺโจวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระเกษมสิงห์ทองฐิตสีโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระฤทธิรงค์ไม้จันทร์ฐิตายุโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระฐิตินันท์โมสินฐิตินนฺโทวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระณรงค์กรซ้อนเพชรตนฺติปาโลวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระธนภัทรเจริญรอดธนธฒฺโมวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระนทีธรบัวอ่อนธมฺมวโรวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระธีรพงศ์ชูทรัพย์ธีรปญฺโญวัดสหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระวชิรโชคขันเสรีปญฺญาวโรวัดป่างิ้วคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระไพสิฐผลรวยปญฺญาวโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระพรเทพรุ่งเรืองนวสกุลปญฺญาวโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระสุรศักดิ์พิมพ์แพปภสฺสโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระพินิจสุวรรณปิณฑะปริสุทฺโธวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระอำนาจคงสกุลปสนฺโนวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระสราวุฒิทองรักษ์ปิยวณฺโณวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระอนุรักษ์พงษ์สุวรรณปิยสีโลวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระภิญโญสิงห์ห่วงพทฺธิธมฺโมวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระสหรัฐผลทองยุตฺตธมฺโมวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระณรงค์ยางสูงวรธมฺโมวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระสุนันท์พืชพันธุ์สจฺจปาโลวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระสืบพงศ์ศรีวิโรจน์สนฺตจิตฺโตวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
46พระประเคียงกลิ่นจำปาสนฺตจิตฺโตวัดสหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระสมพรเรือนทองสมจิตฺโตวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
48พระศักดาแตงทองแท้สิริวณฺโณวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระนครสิงห์ห่วงสีลเตโชวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระธนชัยมุขประดับสุภาจาโรวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี