รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๒ - วัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสิรวิชญ์วันแอเลาะห์อติพโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระคุณานนต์ว่านกระสุมงฺคโลวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระพีรวิชญ์อินทนาจิตฺตปาโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระภมรคนโทฉิมพาลีกนฺตวีโรวัดชัยสิทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระภิญโญสิงห์ห่วงพทฺธิธมฺโมวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระภิญโญสุทธิโสธรฐิตวิริโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระมานพนกเทศกนฺตสาโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระฤทธิรงค์ไม้จันทร์ฐิตายุโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระวชิรโชคขันเสรีปญฺญาวโรวัดป่างิ้วคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระวุฒิภัทรเดชบุรัมย์จิรธมฺโมวัดตระพังคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระศักดาแตงทองแท้สิริวณฺโณวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระสมพรเรือนทองสมจิตฺโตวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
13พระสรรญเสริญปานสมัยจิตฺตสํวโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระสราวุฒิทองรักษ์ปิยวณฺโณวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระสหรัฐผลทองยุตฺตธมฺโมวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระสำรวยทองคำอินฺทวิโสวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระพีรพลมาตย์วงษ์ฐิตสจฺโจวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระสืบพงศ์ศรีวิโรจน์สนฺตจิตฺโตวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
19พระสุนันท์พืชพันธุ์สจฺจปาโลวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระสุรศักดิ์พิมพ์แพปภสฺสโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระสุเทพสำรวยคุณสมฺปญฺโนวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระอนันต์ชัยคงสนอานนฺโทวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระอนุรักษ์พงษ์สุวรรณปิยสีโลวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระอภิสิทธิ์พึ่งมีจิตฺตคุตโตวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระอภิสิทธิ์หมู่ไพบูลย์กตสาโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระอรรถพลทองคำอภิวฑฺฒโนวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระอาคมดิษฐเต้ยหลวงฉนฺทโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระอำนาจคงสกุลปสนฺโนวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระเกษมสิงห์ทองฐิตสีโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระเมธาอนุพันธ์โยธินจิตฺตสํวโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระไพสิฐผลรวยปญฺญาวโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระฐานะชัยสิทธิ์อินทร์สุริยาฉนฺทกโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระพินิจสุวรรณปิณฑะปริสุทฺโธวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระทองเบิ้มสร้อยเสือกนฺตสีโลวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระถนอมดวงพรมรักษาญาณปาโลวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระณัฐวุฒิคุ้มครองฐานรโตวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระณัฐยาน์ประจำแถวอนาวิโลวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
38พระณรงค์กรซ้อนเพชรตนฺติปาโลวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระณรงค์ยางสูงวรธมฺโมวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระฐิตินันท์โมสินฐิตินนฺโทวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระธนชัยมุขประดับสุภาจาโรวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระชาญวิทย์สงไทยโชติกโรวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระชัยวัฒน์ทรัพย์ใหญ่อภิปุญโญวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระชรินทร์ทิพย์ประหยัดผลอธิวโรวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระฉัตรชัยก้านขาวอรุโณวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
46พระจิโรจน์บุปผาดาษฐานุตฺตโมวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระจิรยุทธ์ก้านขาวจารุธมฺโมวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
48พระจิณท้าวทองอชิโตวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระธนภัทรเจริญรอดธนธฒฺโมวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระพรเทพรุ่งเรืองนวสกุลปญฺญาวโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี