รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๒ - วัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนุรักษ์พงษ์สุวรรณปิยสีโลวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระสุรศักดิ์พิมพ์แพปภสฺสโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระพงพันธุ์จารุวรรณอุตฺตโมวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระณรงค์ยางสูงวรธมฺโมวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระอภิสิทธิ์หมู่ไพบูลย์กตสาโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระสราวุฒิทองรักษ์ปิยวณฺโณวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระพรเทพรุ่งเรืองนวสกุลปญฺญาวโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระไพสิฐผลรวยปญฺญาวโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระศักดาแตงทองแท้สิริวณฺโณวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระธีรพงศ์ชูทรัพย์ธีรปญฺโญวัดสหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระประเคียงกลิ่นจำปาสนฺตจิตฺโตวัดสหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระจิรยุทธ์ก้านขาวจารุธมฺโมวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
13พระณัฐยาน์ประจำแถวอนาวิโลวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
14พระฉัตรชัยก้านขาวอรุโณวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
15พระสุนันท์พืชพันธุ์สจฺจปาโลวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระพีรพลมาตย์วงษ์ฐิตสจฺโจวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระธนนชัยหนูอิ่มจิตฺตคุตโตวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระชรินทร์ทิพย์ประหยัดผลอธิวโรวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระอภิสิทธิ์พึ่งมีจิตฺตคุตโตวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
20สามเณรอนุกูลเหมจันทร์-วัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระสมพรเรือนทองสมจิตฺโตวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
22พระสืบพงศ์ศรีวิโรจน์สนฺตจิตฺโตวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
23สามเณรศิลาสาคเรศ-วัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรปิยะแผนสมบูรณ์-วัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
25พระภมรคนโทฉิมพาลีกนฺตวีโรวัดชัยสิทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระณรงค์กรซ้อนเพชรตนฺติปาโลวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระมานพนกเทศกนฺตสาโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระธนภัทรเจริญรอดธนธฒฺโมวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระสุเทพสำรวยคุณสมฺปญฺโนวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระวุฒิภัทรเดชบุรัมย์จิรธมฺโมวัดตระพังคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระจิโรจน์บุปผาดาษฐานุตฺตโมวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระถนอมดวงพรมรักษาญาณปาโลวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระคุณานนต์ว่านกระสุมงฺคโลวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระธนชัยมุขประดับสุภาจาโรวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระประยูรบุญส่งฐิตคุโณวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระฐิตินันท์โมสินฐิตินนฺโทวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระประกาศิตพรรณแก้วอาภาโสวัดบ้านพร้าวในคณะจังหวัดปทุมธานี
38สามเณรวิรัตน์แก้วศรี-วัดบ้านพร้าวในคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระอรรถพลทองคำอภิวฑฺฒโนวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระธีรดนย์ทรงเจริญโชติปญฺโญวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระสิรวิชญ์วันแอเลาะห์อติพโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระพีรวิชญ์อินทนาจิตฺตปาโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระเกษมสิงห์ทองฐิตสีโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระสำรวยทองคำอินฺทวิโสวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระพินิจสุวรรณปิณฑะปริสุทฺโธวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระสหรัฐผลทองยุตฺตธมฺโมวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระวชิรโชคขันเสรีปญฺญาวโรวัดป่างิ้วคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระชัยวัฒน์ทรัพย์ใหญ่อภิปุญโญวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระภิญโญสุทธิโสธรฐิตวิริโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระฤทธิรงค์ไม้จันทร์ฐิตายุโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี