รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 60 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนรเศรษฐดวงพลอยกิตฺติฐานโนวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระธนพงศ์อมรเมธากุลสิริภทฺโทวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรมานิตธิมาชัยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระบุญรอดปานทองสุปฺปญฺโญวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระนราวิชญ์สามัญญาณคุตฺโตวัดป่าปทุมรัฐคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระหาญVicintaญาณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
7สามเณรมนตรียาเณรวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระวีระศักดิ์เนตรสถิตจตฺตภโยวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระกรชวัลเจริญกุลปภากโรวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
10พระศิลปชัยเกิดผลสีลสุทฺโธวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
11พระณัฐวุฒิเชี่ยวนาวินรตนโชโตวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
12สามเณรณัฐวัฒน์ถิ่นกำแพงวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
13สามเณรรัฐภูมิรวมยอดวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
14สามเณรนพวรรธ์หิรัญวรภัทธ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระชานนท์ซนปญฺญาปโชโตวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
16สามเณรธพวัฒน์ตาดม่วงวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระอนันต์พึ่งเทียนกตนาโถวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
18สามเณรปัญญาสามีชายเมืองวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระนันทชัยตุ้มทองรตนปุตฺโตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
20สามเณรณัฐพงศ์วงศ์ทมนาวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระแสงKhaymarnadaNandaวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระทินชัยเจ๊กรวยทินฺนชโยวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
23สามเณรอายุวัตเช้าจันทร์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรชาคริตเกตุประดิษฐุ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระทวีชัยนามวงษาสิทฺธิวฑฺฒโนวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระสำเร็งสามปญฺญาปทีโปวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
27สามเณรศิรวิชญ์ทองเพ็งวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
28สามเณรณัฐพงศ์อาสาดีวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
29สามเณรอัศนีเพียรหาวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระบัญชาสนงามมหาปญฺโญวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
31พระสุรพัศรตนธีรวัฒน์เทวธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระสกลช่างทำธมฺมงฺโรวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
33พระพศวีร์เงินเนยฐานกโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระอรุณแสงนาคสุธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
35สามเณรศมนันท์พัดพานวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระวิเชียรโพธิ์งามอิทฺธเตโชวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
37สามเณรพีรพัสดิ์ถุงนอกวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระชัยวิชิตเปรมประเสริฐถาวโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระธณกรโมขทิพย์กนตฺสีโลวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
40สามเณรกฤษกรจันทร์มิตรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระวราวุธงอกงามจิตฺตปญฺโญวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
42สามเณรจิรพัฒน์กล่ำอินทร์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระจตุพลจิตตบุตรเมตฺตจิตฺโตวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
44สามเณรปฏิภาณจันทร์หอมวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระเวงฬางคุณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระอนุชิตชนนะมะสจฺจวโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระโอภาสแหลมภู่โอภาโสวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
48สามเณรธนวิชญ์เนตรสถิตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
49สามเณรฐานพัฒน์โพทุมทาวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
50สามเณรธีรพงษ์สุวรรณนพวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี