รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 94 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวีระศักดิ์เนตรสถิตจตฺตภโยวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระเพชรรัตน์ขวัญเมืองหิตกาโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรมานิตธิมาชัยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
4สามเณรณัฐดนัยพันธ์เจริญวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระหาญVicintaญาณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระเวงฬางคุณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระเอกรัษ์ครุฑประภาธมฺมรตโนวัดทองสะอาดคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระวัชรินทร์ยุบลพาศอนุภทฺโทวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
9สามเณรกุสละ(KHU SA RA)KHU SA RA-วัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระจิรายุภู่แย้มอิทฺธิโชโตวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
11พระเกรียงไกรสายสมรปภานนฺโทวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
12พระปัญญาสาระวิชัยสิริปญฺโญวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระพนมเมืองทองขนฺติพโลวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระนิพนธ์สุขเจริญนิปโกวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระศิระพลรามัญจิตสีลเตโชวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระเจซองฮองญาณธีโรวัดป่าปทุมรัฐคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระวิโรจน์มุกดาหารฐานจาโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระธนชัยแก้วศรีฐิตเวโทวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระศุภชัยอุปาสโภธีรวํโสวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระอนุสรณ์โสโพกตปุญฺโญวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระณัฐพลโสโพขนฺติพโลวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
22สามเณรฐานพัฒน์โพทุมทาวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
23สามเณรธีรพงษ์สุวรรณนพวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรณัชพลพันธ์กาฬสินธุ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
25สามเณรธนถูมิสดภิบาลวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระวสันต์วุฒิเดชเตชปญฺโญวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
27พระสุวรรณ(SOVANN)วี(VI)ปิยธมฺโมวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระปาฏิหาริย์อรุโนรสฐานธมฺโมวัดป่าปทุมรัฐคณะจังหวัดปทุมธานี
29สามเณรภัคนันท์เปียพะเนาว์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
30สามเณรอาทิตย์ทีวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
31สามเณรพัทธนันท์รัตนชัยนันท์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระณัฐเศรษฐแก้วอ่อนชยนฺโตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระธีรโชติสุวรรณาคีอาริโยวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระณัฐพลตั้งจิตรศรัทธาฐิตพโลวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระแสงKhaymarnadaNandaวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระคำKuwairaคุเวโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระวันNandobhasaนนฺโทภาโสวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระธนากรณ์ประเสริฐศักดิ์อภิปญฺโญวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
39พระสรวิศภู่แย้มฐิตคุโณวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
40พระณัฐพลแก่นเก่าเตชธมฺโมวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระบรรพตเลิศเดชะภูริปญฺโญวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระกรรชัยยอดสถิตย์ฐานุตฺตโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
43สามเณรพิชานนท์กันมาวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
44สามเณรเดวิด กณิศโดเลย์นีวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
45สามเณรอรรคพันธ์พุกพัดวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
46สามเณรภานุศิษฏ์คนเจนวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
47สามเณรอายุวัฒเช้าจันทร์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระสำราญบุญรอดฐิติโกวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระสุขสวัสดิ์กองทองธมฺมิโกวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระประกิตดำทองดีอาภากโรวัดป่าปทุมรัฐคณะจังหวัดปทุมธานี