รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 87 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจันนาเฮงรตนวํสาวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระney me taใจหลีติสฺสวํโสวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระโบณาเบือนเมตฺตาธโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระจ๋อมใจดีจนฺตสามิวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระมาบฮอมชุติโคปโกวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระนนท์สิมปญฺฑิโตวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระสายธารกุลเมืองสาทโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระสาวงศ์ลีบจนฺโทภาโสวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระบรรจบพลลือชาจิตฺตสํวโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระเอกพลเพียรรัตนพิมลญาณพโลวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
11พระสิทธิศักดิ์พึ่งวันฐิตเวโทวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
12พระยอดฉัตรแมลงภู่ทองทินฺนยโสวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
13พระภูริเดชทองอำพันธ์รตนากโรวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
14พระวัฒชิระบัวสุวรรณ์พุทธธมฺโมวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
15พระสิริวัฒน์โบราณประสิทธิ์สิริวฑฺฒโนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
16พระนพดลบรมสุขวรจิตฺโตวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
17พระนันลุงณักนนฺทิโยวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระแสงลุงอ่องสุภาโกวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระชรัฎเสือแซมเสริมสีหสนฺโตวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระอนันธชัยลำกะฐานทินฺโนวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระนวชัยจักปั่นวรชโยวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระเสรีพึ่งอารมณ์นาถธมฺโมวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระภควัตบุญส่งกตปุญฺโญวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรโววเคือนวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระไชยาลิ้มสุวรรณโสภณจิตฺโตวัดป่าปทุมรัฐคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระรุ่งจรัญแซ่ว่องขนฺติสาโรวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
27พระศุภชัยรอชัยกุลปุณณวุฑฺโฒวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
28พระจิรภัทรเดชดีคุณธาโรวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
29พระนัฐพลบุญรอดฐานจาโรวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
30สามเณรธนเสฏฐ์เอี่ยมลำใยวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
31พระจออูชาญยวนอยู่คุณยุตฺโตวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระเจตน์ทองมุกข์อริญฺชโยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระจันทร์แดงสุภักดีอมโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระบุญเหลือมุมทองปญฺญาวชิโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระคำภีร์อนุเคราะห์คมฺภีรปญฺโญวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระทองหร่ายไชยยันปญฺญาวุฑฺโฒวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระจำปีพรมพิลาอคฺคปญฺโญวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระขารชัยอิกำเหนิดธีรปญฺโญวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระสุพรรณภาสดาสนฺตจิตฺโตวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระชิงชัยพวงสวัสดิ์กิตฺติคุโณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระไพร์ฑูรย์มิตรสงเคราะห์ติกฺขวิริโยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระวิทิศสันติวงค์สีลสํวโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระสุรเดชมิ่งขวัญเตชปญฺโญวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระวิจารย์แก้ววรรณาเขมจาโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
45สามเณรประเสริฐปานจั่นวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
46สามเณรปฏิภาณจันทร์ธรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
47สามเณรอิสราเรืองโพล้งวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
48สามเณรรัชพลดิษฐ์ยะนันท์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
49สามเณรอดิเทพรอสุวรรณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระธีรภัทรพานทองธีรภทฺโทวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี