รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 117 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสรณกฤษสังข์เพชรปุญญนาโควัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระบุญรอดปานทองสุปฺปุญฺโญวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระนิคมบุตรมไหย์นิติโกวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระพงศธรกองสัมฤทธิ์สุภาจาโรวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระสมชาติกองสัมฤทธิ์โสภณสีโลวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระวิชัยถนอมจิตรวิชโยวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระบุญญฤทธิ์บูรณะปุญญฺวาโจวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
8สามเณรสุรศักดิ์สมหวัง-วัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
9สามเณรปิยะนาคาแก้ว-วัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระสมศักดิ์เมืองวงศ์ปุญฺณโกวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระปณิธานเหง้าปูนธีรปญฺโญวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระอรุณทองเพ็ญเขมจิตฺโตวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระธัชนนท์วงศ์เบญญานฤมิตกิตฺติญาโณวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระชลกรหวังเงากลางมานิโตวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระวิษณุภู่มีวิสโภวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระเฉลิมวุฒิกิฬานันท์โชติปญฺโญวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระเก่งจรัญญาขนฺติธมฺโมวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระชาตรีงามละมัยกิตฺติปาโลวัดบ่อเงินคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระสมชายขาวขำอตฺถกาโมวัดบ่อเงินคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระภัทรวุธขันธ์มั่นณฎฺฐิโกวัดบ่อเงินคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระนครินทร์ดนมินทร์ขนฺติโสภโณวัดบ่อเงินคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระนพรุจน์บำรุงราษฎร์ฐิตปุญฺโญวัดบ่อเงินคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระอำนาจเสภาชิตมาโรวัดบ่อเงินคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระสามารถบังเกิดฌาโสภโณวัดบ่อเงินคณะจังหวัดปทุมธานี
25สามเณรกิติศักดิ์ภู่งาม-วัดบ่อเงินคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระสุเชษฐทองขวัญแก้วสุขิโตวัดลาดหลุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระเอเปรุนาวินกลฺยาณจิตฺโตวัดลาดหลุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระศักรินทร์ศรีสังข์อตฺตสาโรวัดลาดหลุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระธรรมรักษ์ดวนใหญ่ธมฺมพโลวัดลาดหลุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระวิเชียรฉายอ่วมปญฺญมโนวัดลาดหลุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระวงกตมากมีโฆสนาโมวัดลาดหลุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระณัฐพงศ์สุตพันธ์ฐานจาโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระชยพัทธ์โพธิ์น้อยอภินนฺโทวัดบัวขวัญคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระจรูญจันทะโสภณฐานจาโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระพูลพงศ์สุนสงวนปภาโตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระสนิทบุญรอดติกฺขวีโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระนิธิวัฒน์วิชิตเกียงไกรวรญาโณวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระธัชเศรษฐ์เหมือนเอี่ยมจกฺกวโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระเอกพลแผ่พรพทฺธญาโณวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระสุปรีชาจันตะคุณธิตญาโณวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระวรรณโชติสังข์ทรัพย์สิริวณฺโณวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระพรชัยดวงพลอยภทฺทปญฺโญวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระสุวิจักขณ์อ่อนสุระทุมภทฺทธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
44สามเณรนิรุจน์ศรีคำ-วัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
45สามเณรณัฐพงศ์วงศ์ทมนา-วัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
46สามเณรธพวัฒน์ตาดม่วง-วัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
47สามเณรณัฐวัฒน์ถิ่นกำแพง-วัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระวรทัตแก้วปทุมธมฺมวโรวัดทองสะอาดคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระรณพรสังข์สำราญถาวรจิตฺโตวัดทองสะอาดคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระพีรพัฒน์พัดปุยรตินฺธโรวัดทองสะอาดคณะจังหวัดปทุมธานี