รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 74 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประสิทธิ์ศรีบุตรตาฉนฺทสุนฺทโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระธราพงษ์ประทุมพงษ์ฐิติกโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระบุญหลงมุ่งดีปุญฺญนาโควัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระยงค์ชัยคะดุลโชติญาโณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระเจตน์ทองมุกข์เทวธมฺโมวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระณรงค์สุขสมผลตปสีโลวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระยุทธนาทิมยองใยฐานากโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระธนภัทรพรหมทองกนฺตวีโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระภูมิศุภโกวิทวชิรญาโณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระชินกฤตศรีเจริญสุทธิกุลอนาวิโลวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระศุภารมย์แก้วนนท์มหาญาโณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
12สามเณรรพีภัทรแสงจันทร์ดาวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
13สามเณรปรัชญาอุดมสุขวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
14สามเณรธนวัฒน์ต้นเตยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
15สามเณรภาสกรกิขุนทดวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
16สามเณรสมรักภูกันวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
17สามเณรอดิเทพรอสุวรรณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
18สามเณรญาณาทิปโดเลย์นี่วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
19สามเณรแทนไทหอมหวานวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
20สามเณรศรัณญพงษ์แสงเจริญวัฒนะวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
21สามเณรพีรภัทรถุงนอกวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
22สามเณรนพวรรธน์หิรัญวรภัทธ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
23สามเณรมานิตธิมาชัยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรธนกรเพ็ชร์พวงวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
25สามเณรปฏิภาณจันทร์หอมวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
26สามเณรภูริภัทรมะลิพงค์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
27สามเณรศุภวัฒน์บุญยั่นซื่อวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
28สามเณรจิรพัฒน์กล่ำอินทร์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
29สามเณรกิตติพันธ์แซ่ลีวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
30สามเณรจันดาเซียงเพลืองวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
31สามเณรบุญส่งประหม่าวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
32สามเณรภัคพลหิรัญเชฏฐ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระสรณกฤษสังข์เพชรปุญญนาโควัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
34สามเณรปิยะนาคาแก้ววัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระพระสันติสิทธิอาจารสนฺติกาโรวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระสุขสันต์อรุณเหลืองธมฺมโชโตวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระบุญรอดปานทองสุปฺปุญฺโญวัดสุวรรโณภาสคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระชาตรีงามละมัยกิตฺติปาโลวัดบ่อเงินคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระเวงฬางคุณวุฑฺโฒวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระคิมเล่งณุบอคฺคปญฺโญวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระอรรถพลเจิมศรีอตฺถพโลวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระไกรสรชัดสวานอาทโรวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
43สามเณรปัญญาสามิชายเมืองวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
44สามเณรโกวิตตะเงาเคือเหลือนวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
45สามเณรอนิรุทธ์เครือมาสสวรรค์วัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระสาฤทธิ์เองญาตธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระอินทร์เสนครามอินฺทวีโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระจ๋อมเรือนคำจินฺตสามิวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระสำเล็งสามปญฺญาปทีโปวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระหาญVicintaญาณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี