รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 60 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรมนตรียาเณรวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
2สามเณรธนพลเพิ่มพูนวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรธนวิชญ์เนตรสถิตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
4สามเณรธพวัฒน์ตาดม่วงวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
5สามเณรธีรพงษ์สุวรรณนพวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
6สามเณรนพวรรธ์หิรัญวรภัทธ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
7สามเณรปฏิภาณจันทร์หอมวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
8สามเณรปัญญาสามีชายเมืองวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
9สามเณรพีรพัสดิ์ถุงนอกวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
10สามเณรกฤษกรจันทร์มิตรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
11สามเณรมานิตธิมาชัยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
12สามเณรรัฐภูมิรวมยอดวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
13สามเณรวงศกรสุขแสวงวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
14สามเณรศมนันท์พัดพานวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
15สามเณรศิรวิชญ์ทองเพ็งวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
16สามเณรอธิวัฒน์มะลิพงษ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
17สามเณรอัศนีเพียรหาวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
18สามเณรอายุวัตเช้าจันทร์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
19สามเณรธนกรเพ็ชร์พวงวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
20สามเณรชาคริตเกตุประดิษฐุ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
21สามเณรฐานพัฒน์โพทุมทาวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
22สามเณรณัฐพงศ์วงศ์ทมนาวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
23สามเณรณัฐพงศ์อาสาดีวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรณัฐวัฒน์ถิ่นกำแพงวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
25สามเณรณัฐวุฒิถนอมจิตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
26สามเณรจิรพัฒน์กล่ำอินทร์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
27สามเณรทีฆรัตน์สำแดงวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระแสงKhaymarnadaNandaวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระอนันต์พึ่งเทียนกตนาโถวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
30พระธณกรโมขทิพย์กนตฺสีโลวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
31พระมารุตแก้ววงศ์กนฺตสาโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระนรเศรษฐดวงพลอยกิตฺติฐานโนวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระเวงฬางคุณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระวีระศักดิ์เนตรสถิตจตฺตภโยวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระวราวุธงอกงามจิตฺตปญฺโญวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระนราวิชญ์สามัญญาณคุตฺโตวัดป่าปทุมรัฐคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระหาญVicintaญาณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระพศวีร์เงินเนยฐานกโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระชัยวิชิตเปรมประเสริฐถาวโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระทินชัยเจ๊กรวยทินฺนชโยวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระสกลช่างทำธมฺมงฺโรวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
42พระสำเร็งสามปญฺญาปทีโปวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระชานนท์ซนปญฺญาปโชโตวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระกรชวัลเจริญกุลปภากโรวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
45พระบัญชาสนงามมหาปญฺโญวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
46พระนันทชัยตุ้มทองรตนปุตฺโตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระณัฐวุฒิเชี่ยวนาวินรตนโชโตวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระสราวุฒเพชชะนะวุฑฒิธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระอนุชิตชนนะมะสจฺจวโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระทวีชัยนามวงษาสิทฺธิวฑฺฒโนวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี