รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 60 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระแสงKhaymarnadaNandaวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระหาญVicintaญาณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรจิรพัฒน์กล่ำอินทร์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระสมชายกิตติสุรินทร์โชติธีโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระวราวุธงอกงามจิตฺตปญฺโญวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
6สามเณรกฤษกรจันทร์มิตรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
7สามเณรปฏิภาณจันทร์หอมวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระจตุพลจิตตบุตรเมตฺตจิตฺโตวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระอนุชิตชนนะมะสจฺจวโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
10สามเณรปัญญาสามีชายเมืองวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระสกลช่างทำธมฺมงฺโรวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
12พระชานนท์ซนปญฺญาปโชโตวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระนรเศรษฐดวงพลอยกิตฺติฐานโนวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
14สามเณรธพวัฒน์ตาดม่วงวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระนันทชัยตุ้มทองรตนปุตฺโตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
16สามเณรณัฐวุฒิถนอมจิตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
17สามเณรณัฐวัฒน์ถิ่นกำแพงวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
18สามเณรพีรพัสดิ์ถุงนอกวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
19สามเณรศิรวิชญ์ทองเพ็งวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
20สามเณรมานิตธิมาชัยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระทวีชัยนามวงษาสิทฺธิวฑฺฒโนวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระบุญรอดปานทองสุปฺปญฺโญวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
23สามเณรศมนันท์พัดพานวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระอนันต์พึ่งเทียนกตนาโถวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
25สามเณรอธิวัฒน์มะลิพงษ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระศุธิศักดิ์มีประไพสุทฺธจิตฺโตวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
27สามเณรมนตรียาเณรวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระสุรพัศรตนธีรวัฒน์เทวธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
29สามเณรรัฐภูมิรวมยอดวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
30สามเณรณัฐพงศ์วงศ์ทมนาวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระบัญชาสนงามมหาปญฺโญวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
32พระสำเร็งสามปญฺญาปทีโปวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระนราวิชญ์สามัญญาณคุตฺโตวัดป่าปทุมรัฐคณะจังหวัดปทุมธานี
34สามเณรทีฆรัตน์สำแดงวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
35สามเณรวงศกรสุขแสวงวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
36สามเณรธีรพงษ์สุวรรณนพวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
37สามเณรนพวรรธ์หิรัญวรภัทธ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระเวงฬางคุณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระธนพงศ์อมรเมธากุลสิริภทฺโทวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
40สามเณรณัฐพงศ์อาสาดีวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
41สามเณรชาคริตเกตุประดิษฐุ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระศิลปชัยเกิดผลสีลสุทฺโธวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
43พระพศวีร์เงินเนยฐานกโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระกรชวัลเจริญกุลปภากโรวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
45พระทินชัยเจ๊กรวยทินฺนชโยวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระณัฐวุฒิเชี่ยวนาวินรตนโชโตวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
47สามเณรอายุวัตเช้าจันทร์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระวีระศักดิ์เนตรสถิตจตฺตภโยวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
49สามเณรธนวิชญ์เนตรสถิตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระชัยวิชิตเปรมประเสริฐถาวโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี