รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 60 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนรเศรษฐดวงพลอยกิตฺติฐานโนวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระธนพงศ์อมรเมธากุลสิริภทฺโทวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรมานิตธิมาชัยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
4สามเณรรัฐภูมิรวมยอดวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
5สามเณรนพวรรธ์หิรัญวรภัทธ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
6สามเณรอายุวัตเช้าจันทร์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
7สามเณรชาคริตเกตุประดิษฐุ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระทวีชัยนามวงษาสิทฺธิวฑฺฒโนวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
9สามเณรศิรวิชญ์ทองเพ็งวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
10สามเณรณัฐพงศ์อาสาดีวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
11สามเณรศมนันท์พัดพานวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระวิเชียรโพธิ์งามอิทฺธเตโชวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
13สามเณรพีรพัสดิ์ถุงนอกวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
14สามเณรจิรพัฒน์กล่ำอินทร์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
15สามเณรปฏิภาณจันทร์หอมวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
16สามเณรฐานพัฒน์โพทุมทาวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
17สามเณรธีรพงษ์สุวรรณนพวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระสมชายกิตติสุรินทร์โชติธีโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
19สามเณรวงศกรสุขแสวงวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
20สามเณรอธิวัฒน์มะลิพงษ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
21สามเณรธนกรเพ็ชร์พวงวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระกรชวัลเจริญกุลปภากโรวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
23พระอนันต์พึ่งเทียนกตนาโถวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
24พระบัญชาสนงามมหาปญฺโญวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
25พระธณกรโมขทิพย์กนตฺสีโลวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
26พระโอภาสแหลมภู่โอภาโสวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
27พระวีระศักดิ์เนตรสถิตจตฺตภโยวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
28สามเณรณัฐวัฒน์ถิ่นกำแพงวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
29สามเณรธพวัฒน์ตาดม่วงวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระนันทชัยตุ้มทองรตนปุตฺโตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
31สามเณรณัฐพงศ์วงศ์ทมนาวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
32สามเณรอัศนีเพียรหาวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระสุรพัศรตนธีรวัฒน์เทวธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระพศวีร์เงินเนยฐานกโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
35สามเณรกฤษกรจันทร์มิตรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระอนุชิตชนนะมะสจฺจวโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
37สามเณรธนวิชญ์เนตรสถิตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระสราวุฒเพชชะนะวุฑฒิธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
39สามเณรธนพลเพิ่มพูนวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
40สามเณรทีฆรัตน์สำแดงวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
41สามเณรณัฐวุฒิถนอมจิตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระมารุตแก้ววงศ์กนฺตสาโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระหาญVicintaญาณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระชานนท์ซนปญฺญาปโชโตวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระแสงKhaymarnadaNandaวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระสำเร็งสามปญฺญาปทีโปวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระอรุณแสงนาคสุธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระชัยวิชิตเปรมประเสริฐถาวโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระเวงฬางคุณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระณัฐวุฒิเชี่ยวนาวินรตนโชโตวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี