รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 74 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรรพีภัทรแสงจันทร์ดาวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
2สามเณรบุญส่งประหม่าวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรปฏิภาณจันทร์หอมวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
4สามเณรปรัชญาอุดมสุขวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
5สามเณรปัญญาสามิชายเมืองวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
6สามเณรปิยะนาคาแก้ววัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
7สามเณรพีรภัทรถุงนอกวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
8สามเณรภัคพลหิรัญเชฏฐ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
9สามเณรภาสกรกิขุนทดวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
10สามเณรภูริภัทรมะลิพงค์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
11สามเณรมานิตธิมาชัยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
12สามเณรกิตติพันธ์แซ่ลีวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
13สามเณรวชินเรศชูเลิศวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
14สามเณรศรัณญพงษ์แสงเจริญวัฒนะวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
15สามเณรศุทธสินประเสริฐจิตรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
16สามเณรศุภวัฒน์บุญยั่นซื่อวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
17สามเณรศุภวิชญ์ฟักอ่อนวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
18สามเณรสมรักภูกันวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
19สามเณรอดิเทพรอสุวรรณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
20สามเณรอนิรุทธ์เครือมาสสวรรค์วัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
21สามเณรแทนไทหอมหวานวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
22สามเณรโกวิตตะเงาเคือเหลือนวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
23สามเณรจักรพรรณ์คำแก้ววัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรญาณาทิปโดเลย์นี่วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
25สามเณรจิรพัฒน์กล่ำอินทร์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
26สามเณรจันดาเซียงเพลืองวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
27สามเณรนพวรรธน์หิรัญวรภัทธ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
28สามเณรธนวัฒน์ต้นเตยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
29สามเณรธนกรเพ็ชร์พวงวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระสุขสันต์อรุณเหลืองธมฺมโชโตวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระหาญVicintaญาณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระสุรเดชพรหมเกิดธีรปญฺโญวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระสุนันท์ลมลอยสทฺธาธิโกวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระสุทธิพวงอุไรขนฺติธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระอรรถพลเจิมศรีอตฺถพโลวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระสำเล็งสามปญฺญาปทีโปวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระสาฤทธิ์เองญาตธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระสรีมฮ่องอาวุธธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระสรีมต่าบตปธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระอนุชาเพ็ชรน้ำเงินวรทินฺโนวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
41พระไกรสรชัดสวานอาทโรวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระอินทร์เสนครามอินฺทวีโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระอุกกฤษฏ์อาบใจอุกฺกฏฺโฐวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
44พระเจตน์ทองมุกข์เทวธมฺโมวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระเมงลีอินรามทตฺโตวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระเวงฬางคุณวุฑฺโฒวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระเอกอื้ออลงกรณ์อภิวณฺโณวัดลาดหลุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระคิมเล่งณุบอคฺคปญฺโญวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระกฤษฎาโชติพงษ์ปญฺญาวฑฺโฒวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระใสArseinnaโชติวโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี