รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 74 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรรพีภัทรแสงจันทร์ดาวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
2สามเณรบุญส่งประหม่าวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรปฏิภาณจันทร์หอมวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
4สามเณรปรัชญาอุดมสุขวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
5สามเณรปัญญาสามิชายเมืองวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
6สามเณรปิยะนาคาแก้ววัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
7สามเณรพีรภัทรถุงนอกวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
8สามเณรภัคพลหิรัญเชฏฐ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
9สามเณรภาสกรกิขุนทดวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
10สามเณรภูริภัทรมะลิพงค์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
11สามเณรมานิตธิมาชัยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
12สามเณรกิตติพันธ์แซ่ลีวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
13สามเณรวชินเรศชูเลิศวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
14สามเณรศรัณญพงษ์แสงเจริญวัฒนะวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
15สามเณรศุทธสินประเสริฐจิตรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
16สามเณรศุภวัฒน์บุญยั่นซื่อวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
17สามเณรศุภวิชญ์ฟักอ่อนวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
18สามเณรสมรักภูกันวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
19สามเณรอดิเทพรอสุวรรณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
20สามเณรอนิรุทธ์เครือมาสสวรรค์วัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
21สามเณรแทนไทหอมหวานวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
22สามเณรโกวิตตะเงาเคือเหลือนวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
23สามเณรจิรพัฒน์กล่ำอินทร์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรจักรพรรณ์คำแก้ววัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
25สามเณรญาณาทิปโดเลย์นี่วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
26สามเณรนพวรรธน์หิรัญวรภัทธ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
27สามเณรธนกรเพ็ชร์พวงวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
28สามเณรธนวัฒน์ต้นเตยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
29สามเณรจันดาเซียงเพลืองวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระธนภัทรพรหมทองกนฺตวีโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระชาตรีงามละมัยกิตฺติปาโลวัดบ่อเงินคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระสุทธิพวงอุไรขนฺติธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระสมศักดิ์ดวงมาลาคุณวุฑฺโฒวัดลาดหลุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระเวงฬางคุณวุฑฺโฒวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระจ๋อมเรือนคำจินฺตสามิวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระประสิทธิ์ศรีบุตรตาฉนฺทสุนฺทโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระหาญVicintaญาณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระสาฤทธิ์เองญาตธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระยุทธนาทิมยองใยฐานากโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระธราพงษ์ประทุมพงษ์ฐิติกโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระสรีมต่าบตปธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระณรงค์สุขสมผลตปสีโลวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระชัยชนะป้องทรัพย์ทฺขญาโณวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระสุขสันต์อรุณเหลืองธมฺมโชโตวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระสุรเดชพรหมเกิดธีรปญฺโญวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระสำเล็งสามปญฺญาปทีโปวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระชานนท์ซนปญฺญาปโชโตวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระกฤษฎาโชติพงษ์ปญฺญาวฑฺโฒวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระบุญกรอัจนาปญฺญาวุโธวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระสรณกฤษสังข์เพชรปุญญนาโควัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี