รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 74 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระยงค์ชัยคะดุลโชติญาโณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระบุญหลงมุ่งดีปุญฺญนาโควัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระประสิทธิ์ศรีบุตรตาฉนฺทสุนฺทโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระอรรถพลเจิมศรีอตฺถพโลวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระอนุชาเพ็ชรน้ำเงินวรทินฺโนวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
6พระพระสันติสิทธิอาจารสนฺติกาโรวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระพิฤพัฒน์อนันต์ธวานนท์สิริภทฺโทวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระหาญVicintaญาณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระสุรเดชพรหมเกิดธีรปญฺโญวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระภูมิศุภโกวิทวชิรญาโณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระสุนันท์ลมลอยสทฺธาธิโกวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระกฤษฎาโชติพงษ์ปญฺญาวฑฺโฒวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระอินทร์เสนครามอินฺทวีโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระยุทธนาทิมยองใยฐานากโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระสุทธิพวงอุไรขนฺติธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระสุขสันต์อรุณเหลืองธมฺมโชโตวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระวุฒิชัยโต๊ะสุวรรณวรธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระสำเล็งสามปญฺญาปทีโปวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระสาฤทธิ์เองญาตธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระสรีมฮ่องอาวุธธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระสรีมต่าบตปธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระศุภารมย์แก้วนนท์มหาญาโณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระสรณกฤษสังข์เพชรปุญญนาโควัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระสมศักดิ์ดวงมาลาคุณวุฑฺโฒวัดลาดหลุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระณรงค์สุขสมผลตปสีโลวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระไกรสรชัดสวานอาทโรวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระคิมเล่งณุบอคฺคปญฺโญวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระใสArseinnaโชติวโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระจ๋อมเรือนคำจินฺตสามิวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระชัยชนะป้องทรัพย์ทฺขญาโณวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระชาตรีงามละมัยกิตฺติปาโลวัดบ่อเงินคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระชานนท์ซนปญฺญาปโชโตวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระชำนาญสังข์สำราญวณฺณธโรวัดทองสะอาดคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระชินกฤตศรีเจริญสุทธิกุลอนาวิโลวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระเอกอื้ออลงกรณ์อภิวณฺโณวัดลาดหลุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระอุกกฤษฏ์อาบใจอุกฺกฏฺโฐวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
37พระดิเรกวนิชศรีอนาลโยวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระเวงฬางคุณวุฑฺโฒวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระธนภัทรพรหมทองกนฺตวีโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระเมงลีอินรามทตฺโตวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระธราพงษ์ประทุมพงษ์ฐิติกโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระเจตน์ทองมุกข์เทวธมฺโมวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระนิรันดร์วิชานนท์โชติปุญฺโญวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระบุญกรอัจนาปญฺญาวุโธวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระบุญรอดปานทองสุปฺปุญฺโญวัดสุวรรโณภาสคณะจังหวัดปทุมธานี
46สามเณรอดิเทพรอสุวรรณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
47สามเณรอนิรุทธ์เครือมาสสวรรค์วัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
48สามเณรแทนไทหอมหวานวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
49สามเณรโกวิตตะเงาเคือเหลือนวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
50สามเณรมานิตธิมาชัยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี