รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๔ - วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 374 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบวรทับทองกิตฺติธโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระธนวัฒน์จั่นเล็กธมฺมวโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระนฤชิตจิตพิภพจนฺทปญฺโญวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระภาสกรณ์มะลิแย้มฐานากโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระไตรภพมัทวาธิโชติปญฺโญวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระวันชาติคงชอบธีรวโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระธนพลประสงค์เงินชิตมาโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระจักรกฤษณ์แก้วปันญาณธโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระพิชิตปีติสานฐิตธมฺโมวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระณัฐนันท์แหวนทองกิตฺติภทฺโทวัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
11สามเณรถิรายุส์ยอดดอกไม้วัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระจอมขวัญนัยขจรปญฺญาทีโปวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระสมนึกเกียรติอุดมกนฺตสาโรวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระบุญธงบุตรีสุปภาโสวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระกิตติพิชญ์ยินดีสิรินฺธโรวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระประสิทธิ์สีทาโรจโนวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระสมศักดิ์โมกศึกจนฺทวณฺโณวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระวัชรพงษ์ศรีนวลอินทร์กนฺตธมฺโมวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระวิรัตน์แสงทองสิริธมฺโมวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระอมรเทพแซ่เตียปริปุณฺโณวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระกิตติรัตน์คำประเสริฐสิริปญฺโญวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระขจรยศวรรณงามกิตฺติปญฺโญวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระวัฒนชัยนรเอี่ยมกิตฺติวณฺโณวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระณัฐวุฒิบางขันธ์วณฺณโสภโณวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
25พระประภาสรอดเพชรไพปิยสีโลวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
26พระอนุกูลวงษ์อุดมตนฺติปาโลวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
27พระชวัฒสามบุญเรือนจนฺทิโกวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
28พระพิษณุสาแก้วอภิสาโรวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
29พระธีรเดชภาณุภาสโชติโกวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
30พระสุรเดชบัวลอยปิยภทฺโทวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
31พระณัฐยศเพชรนครวิสารโทวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
32พระจักกฤษณ์เจริญจิตต์มหาญาโณวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
33พระธนสารสวนบำรุงถาวโรวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
34พระสุพจน์จำนงค์ธมฺมกาโมวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
35พระสงัดสุขสังห์ขารพลวโรวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
36พระพระวิทยาอุ่นเสนาสนฺติกโรวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
37พระมนตรีบำรุงโคนิภาธโรวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
38พระจิรศักดิ์นุพันธ์มเหสุโขวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
39สามเณรสมภพประทุมทองวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
40สามเณรพรชนะประครองทรัพย์วัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
41พระโสภณสุทธิทัศนานนท์มนุญฺโญวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระดลณชัยหนูเลิศวฑฺฒโนวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระศิริพงษ์นุชประเสริฐสุจิตฺโตวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระนิรัญจันทร์โสภามหามงฺคโลวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระกานต์จันทาจังหรีดสุภาจาโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระณัฐวุฒิช้างกอนณฏฺฐิโกวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระอานนท์มาสนวิทูโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระมนตรีคำแสงนวงศ์เตชวโรวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระพรประสิทธิ์พุ่มยิ้มธมฺมทีโปวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระสมพรรุจิชิดทีปธมฺโมวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี