รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๔ - วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 1,400 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิระพันธ์สุภรพงษ์จนฺทวณฺโณวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระเตชภณวรภักดีสิริธมฺโมวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระยุทธนาอยู่ปูนกนฺตสีโลวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระบัณฑิตดีขำจิณฺณจาโรวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระฤทธิชัยเนียมบุญเจือขนฺติโกวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระประทินกองกุลอมรธมฺโมวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระอำนาจเอี่ยมงามปญฺญาวโรวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระศักดิ์นรินทร์แสงฉัตรแก้วสุจิตฺโตวัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระกันต์กวีกันทาศิลป์สุทฺธจิตโตวัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
10สามเณรรัชพลชัยภิบาลวัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
11สามเณรณัฐนันท์เภาโพธิ์วัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
12สามเณรอดิศักดิ์บุญสิทธิ์วัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
13สามเณรชาคริตวิทยาวงศ์วัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระจักรกฤษณ์แก้วปันญาณธโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระพิชิตปิติสานฐิตธมฺโมวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระโกศลใจแสวงเขมวโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระจิรเมธถนอมเชียงชุติปญฺโญวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระวายุรักอยู่ชินวโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระกฤษณ์จารีตกตธมฺโมวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระพิภพจันจำปาอภิชาโนวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระมณีสายธะนูชินวโรวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
22พระปราเชาว์ระวังภัยชุติปญฺโญวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
23พระธวัชชัยรุจิเชาว์ชุติวณฺโณวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
24พระนิมิตทับเปลี่ยนขนฺติสาโรวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
25พระสมชายน้อยมากวรธมฺโมวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
26พระนเรศสุริยะศิริปญฺญาธโรวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
27พระธวัชชัยจันทร์ไพจิตร์จนฺทโชโตวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
28พระประเสริฐนรสิงห์คุณสาโรวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
29พระสิริขวัญอยู่ดีปวฑฺฒโนวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
30พระจิรพงค์วงษ์สนิทจิรวํโสวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
31พระอุดมพงษ์บู่บางอจฺจาทโรวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
32พระประชาโพธิ์อยู่ปิยธโรวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
33สามเณรศิวกรพรมฤทธิ์วัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
34พระพีรพงษ์แก้วนุกูลอนุตฺตโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระณัฐพลสง่างามขนฺติวโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระพงศ์ปกรณ์อยู่ยาฐานวโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระอรรถกรแซนพิมายสิริสาโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
38สามเณรรัตนวรารักษ์โสคำภาวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระมนตรีคำแสงนวงศ์เตชวโรวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระพรประสิทธิ์พุ่มยิ้มธมฺมทีโปวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระบุญพงศ์มีศีลเตชวณฺโณวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระทัตเทพแซ่ฉั่วฐานวโรวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระสง่าคำชวดกนฺตธมฺโมวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระภาณุรุ่งกระจ่างอภิวํโสวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระอนุพงษ์พุ่มประดลอภิวํโสวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระวราวุธบัวงามฐานวุฑฺโฒวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระท๊อปชาลีเถรธมฺโมวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระวรวุฒิอุดาแก้วกิตฺติโสภโณวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระประจักษ์สันทาลุนัยอธิจิตฺโตวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระธนากรณ์มายะนันท์สจฺจญาโณวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี