รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๔ - วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 357 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประสิทธิ์บุญฝักเตชวโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระวิชาญธนะพัฒน์นนฺทเชฏฺโฐวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระสมเจตน์มาหลุมข้าวธมฺมกาโมวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระประสาทบุญมากอภิปาโลวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระภัทรพลบุญสนองอนาวิโลวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระสุรเดชพุ่มรอดจารุวณฺโณวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระณัฐพลศรีสังข์ปวโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระธนโชติคุ้มกล่ำวิทูโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระสินชัยบุญมียโสธโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระสรพงค์โต๊มุขกิตฺติโสภโณวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระธนคุณพวงทองยติกโรวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระโดมสวายเทวธมฺโมวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระภูผาอินถาเครือฐิตสาโรวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระธีระวัฒน์ภิรมย์ปญฺญาธโรวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
15สามเณรณัฐฏวัฒน์ชนะกรสมบัติวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระธีรเมทแก้วกระจ่างญาณธีโรวัดเกิดการอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระมนตรีแสงแจ่มฐานุตฺตโมวัดเกิดการอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
18สามเณรปรเมษฐ์กลัดเจริญวัดเกิดการอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระสาธิตปราบพานธนปุญฺโญวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระบุญเลิศเจริญสุขขนฺติพโลวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระกษิติศักดิ์อิงคสัมพันธ์สิริมงฺคโลวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระวรรธนะเมรานนท์โอภาโสวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระเชี่ยวชาญบุญเวียงปญฺญาวชิโรวัดสายสุวพรรณคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระธวัชชัยฉันทะรักษาปิยธมฺโมวัดมงคลพุการามคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระนทีวังปทุมเตชวโรวัดสว่างภพคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระพยนต์เย็นจุระวรวุฑฺโฒวัดสว่างภพคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระก้องพุ่มไสวอกิญฺจโนวัดสว่างภพคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระนุเสริฐสุพลขันธ์ญาณวโรวัดสว่างภพคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระพชรภัทรนันทบวรพลอนุภทฺโทวัดสว่างภพคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระอัคคณัฐมุตโตอัตวรคุโณวัดสว่างภพคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระศิวนัฐยิ้มพวงติสฺสโรวัดเพิ่มทานคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระชนพัฒน์เปี่ยมใยขนฺติมโนวัดเพิ่มทานคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระภาคภูมิพรมจีนพลวโรวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระสงวนสวนสูงนาควโรวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระพิบูลย์ทิวะศิริกิตฺติสาโรวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระเสกสรรปทุมยาคุณธมฺโมวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระจิรพงษ์ลำปองชาตวิริโยวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระเนรมิตแจ่มแจ้งเตชธมฺโมวัดศิริจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระปิยะวัจน์หลงคะเจ้าปญฺญาธโรวัดศิริจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระเอกยุทธบุญส่งปญฺญาธโรวัดหัตถสารเกษตรคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระสันติอิ่มพรอตฺตสาโรวัดหัตถสารเกษตรคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระอภิลักษณ์ชาตะนัยปญฺญาธโรวัดหัตถสารเกษตรคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระณัฐพงษ์ทัพน้อยอุตฺตมปญฺโญวัดหัตถสารเกษตรคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระฉัตรพลหอมเงินจิรวฑฺฒโนวัดหัตถสารเกษตรคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระณัฐภัทรบุญรอดเขมโกวัดพุทธชินวงศ์วนารามคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระยุทธนาวงศ์เจริญญาณพโลวัดพุทธชินวงศ์วนารามคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระเอกชัยสังข์ทองมหาวีโรวัดพุทธชินวงศ์วนารามคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระณัฐประสานสงฆ์ธมฺมิโกวัดพุทธชินวงศ์วนารามคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระอดิเรกโชติพันธ์อติชาโตวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระภุวิสภูริภูมิฐานวีโรวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี