รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๔ - วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 405 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมยศรุจิชอบธมฺมวโรวัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
2สามเณรวัลลพอุตทองวัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระประจวบพึ่งสงวนอมรธมฺโมวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระสมพรรุ่งเรืองขมวณฺโณวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระพิพัฒลมเลยปญฺญาธโรวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระทัยยุทธมะโรงสิริธมฺโมวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระธรรมนูญพงษ์บุตรอมรทตฺโตวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระสนองจรรยาขามจนฺทธมฺโมวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระนิกรอร่ามวงศ์จิตฺตปญฺโญวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระนนทชัยบำรุงจิตรนาควโรวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระพีรพัฒน์ตาสาวพนฺธุโมวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระอำพลบัวยังสํวโรวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระอัศวินเขียวนิลสุทฺธิวโรวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระชัชวาลย์ทรัพย์พลฉนฺทโกวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระตรีทเศศภู่กรรณจิตฺตปญฺโญวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระณัฐกานต์อุดมเศรษฐ์สนฺติกโรวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระสุรพงษ์ชัยอินทราศิวะพรปริมุตฺโตวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
18สามเณรติสรณ์อินทรีย์วัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
19สามเณรสิทธิชัยศรีพึ่งจั่นวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระประสิทธิ์บุญฝักเตชวโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระสมเจตน์มาหลุมขาวธมฺมกาโมวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระประสาทบุญมากอภิปาโลวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระอาทิตย์สอดแจ่มอธิปญฺโญวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระไพรัตน์หมอนดีฐิตาโภวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระวิศรุตหมอนดีขนฺติโกวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระชาลีปานรุ่งฐานวโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระธนินท์รัฐปานรุ่งธมฺมวโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระสมบูรณ์อุโบสถจารุธมฺโมวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
29สามเณรกรภัทร์มาหลุมขาววัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
30สามเณรภัทรพงศ์ศรีเมืองวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
31สามเณรปิยวัฒหุ่นแก้ววัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระวันชัยปักกัดตังจกฺกธมฺโมวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
33พระอภิสิทธิ์เกตุแก้วปภาธโรวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
34พระสิปปกรวงษ์สนิทนาคสีโลวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
35พระฐาปกรณ์แก้วเมตตาอภิญาโณวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
36พระธีรภาพบัณฑิตพุฒธมฺมพโลวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
37พระสุรศักดิ์เอมสรรค์อติวุฑฺโฒวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
38พระสฤษดิ์อัฐมีผุฏฺฐธมฺโมวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
39พระญาณโชติรักจรรยาชววุฑฺโฒวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
40พระวันเฉลิมเผื่อนภูมิใจอติวุฑฺโฒวัดทวีการะอนันต์คณะจังหวัดปทุมธานี
41พระภาคภูมิบูรณะกรณ์สมาจาโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระดำรงค์ภูลายยาวสุภาจาโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระณัฐพลน้อยไม้ปญฺญาวโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระกมลภพดีโวร์ขนฺติโกวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระพีรพัฒน์พวงทวายชินวโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระวินัยสว่างศรีปญฺญาพหุโลวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระสัมฤทธิ์เจิ่งฤทธิ์ถาวโรวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระศักดิ์ดาปัญญาวงค์กิตฺติวณฺโณวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระชาญชัยนุชนัดดาชวนปญฺโญวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระประจวบเหมือนมีสนฺตกาโยวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี