รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๔ - วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 354 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประสิทธิ์บุญฝักเตชวโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระวิชาญธนะพัฒน์นนฺทเชฏฺโฐวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระสมเจตน์มาหลุมข้าวธมฺมกาโมวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระประสาทบุญมากอภิปาโลวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระภัทรพลบุญสนองอนาวิโลวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระสุรเดชพุ่มรอดจารุวณฺโณวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระณัฐพลศรีสังข์ปวโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระธนโชติคุ้มกล่ำวิทูโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระสินชัยบุญมียโสธโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระเทิดสินทองธรรมชาติภูริจิตฺโตวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระสรพงค์โต๊มุขกิตฺติโสภโณวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระธนคุณพวงทองยติกโรวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระโดมสวายเทวธมฺโมวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระภูผาอินถาเครือฐิตสาโรวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระธีรวัฒน์ภิรมย์ปญฺญาธโรวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
16สามเณรณัฐฏวัฒน์ชนะกรสมบัติวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระธีรเมทแก้วกระจ่างญาณธีโรวัดเกิดการอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระมนตรีแสงแจ่มฐานุตฺตโมวัดเกิดการอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
19สามเณรปรเมษฐ์กลัดเจริญวัดเกิดการอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระสาธิตปราบพานธนปุญฺโญวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระบุญเลิศเจริญสุขขนฺติพโลวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระกษิติศักดิ์อิงคสัมพันธ์สิริมงฺคโลวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระวรรธนะเมรานนท์โอภาโสวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระเชี่ยวชาญบุญเวียงปญฺญาวชิโรวัดสายสุวพรรณคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระธวัชชัยฉันทะรักษาปิยธมฺโมวัดมงคลพุการามคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระนทีวังปทุมเตชวโรวัดสว่างภพคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระพยนต์เย็นจุระวรวุฑฺโฒวัดสว่างภพคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระก้องพุ่มไสวอกิญฺจโนวัดสว่างภพคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระนุเสริฐสุพลขันธ์ญาณวโรวัดสว่างภพคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระพชรภัทรนันทบวรพลอนุภทฺโทวัดสว่างภพคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระอัคคณัฐมุตโตอัตวรคุโณวัดสว่างภพคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระศิวนัฐยิ้มพวงติสฺสโรวัดเพิ่มทานคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระธนพัฒน์เปี่ยมใยขนฺติมโนวัดเพิ่มทานคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระภาคภูมิพรมจีนพลวโรวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระสงวนสวนสูงนาควโรวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระพิบูลย์ทิวะศิริกิตฺติสาโรวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระเสกสรรปทุมยาคุณธมฺโมวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระจิรพงษ์ลำปองชาตวิริโยวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระเนรมิตแจ่มแจ้งเตชธมฺโมวัดศิริจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระปิยะวัจน์หลงคะเจ้าปญฺญาธโรวัดศิริจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระเอกยุทธบุญส่งปญฺญาธโรวัดหัตถสารเกษตรคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระสันติอิ่มพรอตฺตสาโรวัดหัตถสารเกษตรคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระอภิลักษณ์ชาตะนัยปญฺญาธโรวัดหัตถสารเกษตรคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระณัฐพงษ์ทัพน้อยอุตฺตมปญฺโญวัดหัตถสารเกษตรคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระฉัตรพลหอมเงินจิรวฑฺฒโนวัดหัตถสารเกษตรคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระจตุพลผาสุขกตสาโรวัดพุทธชินวงศ์วนารามคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระศักดิ์เดชเขตบางกุ้งสิริจนฺโทวัดพุทธชินวงศ์วนารามคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระกนกโตรัศมีคุณวโรวัดพุทธชินวงศ์วนารามคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระเกียรติศักดิ์นวลโยอติชาคโรวัดพุทธชินวงศ์วนารามคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระอดิเรกโชติพันธ์อติชาโตวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี