รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 83 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนาวีวรรณชาติธมฺมทีโปวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระจักรีฮวดกุลปภากโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระเอกสุขสมัยสุมงฺคโลวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระวุฒิชัยอินทมาลย์ปญฺญาพโลวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระสุรศักดิ์อยู่ศูนย์ตรงสีลวุฑฺโฒวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระธนพงษ์กำแหงหาญขนฺติสาโรวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
7สามเณรชนะปลื้มใจวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระสินธุเจริญวงศ์อติภทฺโทวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
9พระวัฒนาพันชะตาธิตวฑฺฒโนวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
10พระสมพรคำคลีถิรธมฺโมวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
11พระประมวลอ่อนศรีถิรธมฺโมวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
12พระชาญชัยสีแดงฮวนอริญฺชโยวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
13พระทัศนันท์ขวัญเจริญชยานนฺโทวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
14พระธีรวัตน์ลักษณะวิมลปญฺญาวฑฺฒโกวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
15พระมหาเทพมุนีพรวราสโภวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระโอชาพุ่มเทศอานนฺโทวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระสมบูรณ์ชาบรรทมสทฺธจาโควัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระแดงสุวรรณสารสุทธจาโควัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระพิพัฒน์กลิ่นชื่นวิสุทฺธิญาโณวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระสุรพงษ์จงปั้นโสภณคุโณวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระจตุพลจันทร์ส่งฉนฺทธมฺโมวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระโชตินรินทร์นิธิถิรนันท์อโนมปญฺโญวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระณัฐดนัยศรีมานะฉนฺทสุโภวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระนภพลโพธิ์ศรีขนฺติมโนวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระฤทธิเดชจั่นจุ้ยชยาภินนฺโทวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระนพนนท์เผือกเชาไวยขนฺติธมฺโมวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระละอองอิ่มอ่วมปภาโสวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระจรุงโรจน์โสลียติกโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระเชิดเทพโพดสุจิณฺโณวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระจตุพงศ์บูรณะศิริศิลป์เตชปุญโญวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระยงยุทธประทุมเตชวณฺโณวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระภูมินทร์ปี่ทองจิรวฑฺฒโนวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระสรวิศดาวทองฉนฺทโกวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระคณินคุ้มทรัพย์โสตฺถิโกวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระชินณวัตรคุ้มทรัพย์ติสฺสโรวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระกนกทองวาวธมฺมธโรวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระวิเชิญแสงคงปสนฺโนวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระสุนันท์ทองผิวเลิศรกฺขิตฺธมฺโมวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระสมนึกไร่พริกจนฺทปญฺโญวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระชินวัตรสังข์เพ็ชรอริญฺชโยวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระณัฐพันธ์คงเสือชยาภิรโตวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระชิตชัยสุขประสิทธิ์ฐิตธมฺโมวัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระประกิจแจ่มจันทร์ศรีธมฺมสาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระปัญญาเจดีย์สกุลปญฺญาสาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระทวีพันธ์เจริญอภิวาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระลูกผู้ชายสำเภออธิปญฺโญวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระปัณณธรดวงจันทร์โชติโกวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระสังเวียนเทพพันฐานกโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
49พระสมโภชน์งามเฉลียวสิริปุญฺโญวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
50พระคมสันต์เหลืองวีระจรรยากนฺตธมฺโมวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี