รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 187 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอานนผาวังอาทโรวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระเรืออากาศตรีประภากรณ์อุนทรกิตฺติโกวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระจ่าอากาศเอกโอฬารดำเรืองศรีฐิตสทฺโธวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระจ่าอากาศโทปฏิภาณเสภู่ฐานวีโรวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระพันจ่าอากาศตรีณัฐพลสุขสว่างกตปุญฺโญวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระพันจ่าอากาศตรีณัฐดนัยศรีสถานฐิตคุโณวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระพันจ่าอากาศตรีศตวรรษจันทวรรณกตธมฺโมวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระนันทวุฒิใจมีกตธมฺโมวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระภานุพงศ์อะโนรีสํวโรวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระสุภทัตบำรุงนามสนฺติกโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระพันจ่าอากาศเอกประวิทย์ผลเพ็ชร์พันธุ์ปริชาโนวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระณัฐวุฒิเพชรรื่นปญฺญาทีโปวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระสิทธิศักดิ์สุขสถานผลญาโณวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระณัฐพงศ์โพธิ์ทองสจฺจญาโณวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระนาวีวรรณชาติธมฺมทีโปวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระจ่าอากาศโทชัชพัชร์มะโนรัมย์ธีรปญฺโญวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระณัฐวุฒิฉ่ำอินทร์ญาณกโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระพายุมาน้อยคนฺธยุตฺโตวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระนัฐพลรุ่งกิจโกศลสุทธจิตฺโตวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระธัญเทพพันชมภูอิทฺธิโชโตวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระทรงพลภิรมย์เสวกฐานิโยวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระศราวุฒิโอพั่งชุตินฺธโรวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระณัฐพลวิธูรัตน์กิตฺติญาโณวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรอภิชาตกรีวิทย์วัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระสุรัตน์ลาสวายธมฺมสโรวัดซอยสามัคคีคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระอิศเรศสีลาทิพย์อิสฺสรธมฺโมวัดซอยสามัคคีคณะจังหวัดปทุมธานี
27สามเณรสหัสวรรษ์ยานิพันธ์วัดซอยสามัคคีคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระปุณณวรรธน์วัฒนะภาณุพัฒน์ฐานุตฺตโรวัดป่าจิตตภาวนาคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระพระธนวัชร์นามากจิตฺตทนฺโตวัดป่าจิตตภาวนาคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระสินธุเจริญวงค์อติภทฺโทวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
31พระวรวุฒินิลวงษ์วรธมฺโมวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
32พระปุริมปรัชญ์แจ่มสว่างภทฺรธมฺโมวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
33พระนทีบุญนิตย์ปภาโสวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
34พระณัฐภัทรสุชีวิตานันท์ฐานวีโรวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
35พระธนสิทธิ์บัวต๋าธนปาโลวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
36พระอนุชิตเธียรถาวรสุภกิจฺโจวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
37พระเด่นภูมิหมื่นเดชธมฺมโชโตวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
38พระสิบตำรวจโทชนัญญูบัวแก้วอาภากโรวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
39พระวรรณเฉลิมธนาธรรมรัตน์เปมิโยวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
40พระณัฐนนท์พานพุ่มฐิตวินโยวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
41พระพิษณุศรีสุขสนฺติกโรวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
42สามเณรชานนท์ดำเนิน-วัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
43พระนรินทร์ชัยนุวงษ์ฐิตสาโรวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระอมรเทพไทยมณีอมโรวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระอภิชาติพวงเพ็ชร์อธิฏฐาโนวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระปิยพงษ์ประหยัดทรัพย์ฉนฺทวุฑฺโฒวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระชนาทิปบุญชื่นสนฺตกาโยวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระเชิดพงษ์สุขเอมชยาภรโณวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระธีระพงษ์มังคะระปริปุณฺโณวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระณัฐวุฒิแดงพิพัฒน์ฐานธมฺโมวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี