รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 104 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวุฒิชัยอินทมาลย์ปญฺญาพโลวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระธนกฤตสิริกุลโพธิทองสนฺตมโนวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระธนะศักดิ์ชนะไชยมหาวีโรวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระวสุพลสุรวัฒนวิเศษเตชปญฺโญวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระศราวุฒิบูชิตปฏิมาวิมโลวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระจีรศักดิ์จันทร์สังข์จิรวฑฺโฒวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระสุเพียนตินานพมหาวีโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระพรชัยจามรมานสนฺติกโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระจ.ท.ภคพลมะโนรัมย์เขมวีโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระจิตติมะโนรัมย์อคฺคปญฺโญวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระธนกรพิมพ์มหาฐานุตฺตโรวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระบุญประพฤทธิ์ป้อมหมั่นจารุธมฺโมวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระสินธุเจริญวงศ์อติภทฺโทวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
14พระสมชายขวัญเจริญสิริวุฑฺโฒวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
15พระสุเทพอ้นรักษ์สุภาจาโรวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
16พระประมวลอ่อนศรีถิรธมฺโมวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
17พระจิรชัยลายเงินจิรชโยวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
18พระธนพนธ์ยศทัพฐานธมฺโมวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
19พระโกเมนตุ้มทองสุมโนวัดประชุมราษฎร์คณะจังหวัดปทุมธานี
20พระพิพัฒน์พุทธเสมอกนฺตปญฺโญวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระเบญจพลเฮสทีปธมฺโมวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระอุชุกรอดุลยศักดิ์จิรวฑฺฒโนวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระกิตติพงศ์ภักดีสุทฺธิมโนวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระฐิติพันธ์ตรีภัทรรังษิกุลกมฺมสุโภวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระบุญยกาญจน์จูเปี่ยมกนฺตวณฺโณวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระปฏิภานสิทธิเวชวิชฺชาธโรวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระปรเมธภูสีฤทธิ์จิตฺตสํวโรวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระศุภเวชแย้มเนตรฐานวโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระเชิดเทพโพดสุจิณฺโณวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระณัฐวัฒน์วรสวาสดิ์กิตฺติปาโลวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระสายชลสินอยู่ถิรปุญฺโญวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระสรศักดิ์คนไวสนฺติกโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระนฤดมตันตีจกฺกวโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระปริญญาทองใบเขมโกวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระศรัณย์วิเศษจันทร์ชิตมาโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระธนกรนุกูลกิจกิตฺติฐาโนวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระจิรภัทรวงษ์คำลือธมฺมวุฑฺโฒวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระอำพลสุทินธุ์มหาวิริโยวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระอติกานต์วิเชียรสมุทรสุเมธโสวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระพัทธนันท์นิจผลสิริภทฺโทวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระอัครนนท์สิงห์ปีวชิรญาโณวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระมงคลสังข์เพ็ชรอินฺทปญฺโญวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระอธิวัฒน์แคฝอยจารุวณฺโณวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระอดิเรกโคทองติกฺขวิริโยวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระกนกเจอมิ่งกนโกวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระกฤษณะคำสกุลฐิตมโนวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระอดิศรสนอ่องฐิตสทฺโทวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระศิวะตาดต่ายปญฺญาธโรวัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระณัฐวัฒน์มั่นคงกิตฺติธโรวัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระอภิชาติแก้วมณีเตชปญฺโญวัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดปทุมธานี