รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 130 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพันจ่าอากาศเอกณัฐวุฒิศรีแสงฐิตธมฺโมวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระจ่าอากาศเอกวราวุธกลิ่นผกาอภิปุณฺโณวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระจ่าอากาศเอกเกียรติสกุลประพฤติอุตฺตโมวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระณัฐพันธุ์วิไลพันธ์ญาณสาโรวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระจ่าอากาศเอกปัณณวัฒน์คุณดิลกรังสีเตชวโรวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระธนาธิปเครือหมื่นสนฺตมโนวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระจ่าอากาศโทเจษฎาสอนคุ้มวิสุทฺโธวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระปานเทพทัศนพยัคฆ์ฐานิสฺสโรวัดซอยสามัคคีคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระสหรัถหุ่นทองธมฺมคุโณวัดซอยสามัคคีคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระสิทธิชัยกลิ่นทองชยธมฺโมวัดซอยสามัคคีคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระฤทธิพรศักดีชยปาโลวัดซอยสามัคคีคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระจารุวิทย์ช่องสารอาจาโรวัดซอยสามัคคีคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระนิธิพัฒน์พันธ์ผูกสุเมโธวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระศุภชัยแนบสนิทปิยธมฺโมวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
15สามเณรอภิชาตกรีวิทย์วัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระนาวีวรรณชาติธมฺมทีโปวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระจิรายุทธขวัญยืนชยทตฺโตวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระจักรีฮวดกุลปภากโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระศราวุธทับศัพท์สุมงฺคโลวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระมนตรีสีห่มจันทร์ฐานุตฺตโมวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระประวิทย์มโนรัตนถาวรปญฺญาวโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระฐาปกรณ์ขำดีตนฺติปาโลวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระวิษณุแสงหิรัญจนฺทสาโรวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
24พระนพนนท์เผือกเชาว์ไวยขนฺติธมฺโมวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระละอองอิ่มอ่วมปภาโสวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระพชรศรีดีกตทีโปวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระนเรศกรานรอดฐานวโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระชัยวัฒน์สิทธิกิจเจริญกุลอนาวิโลวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระบุญมีป้อมหมั่นปสนฺโนวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระสมานฉันท์ทุมเทียงคุณสาโรวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระกิตติภพจันทวงศ์สนฺตมโนวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระพิศพงศ์บุญตือธมฺมวโรวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระพิเชษฐ์เสถียรวณิชสุปภาโตวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระเดชาสาระชาติอติเมโธวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระบัณฑิตไม้งามปภาโตวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระปรัชญาวงศ์กันทราภัยปภสฺสโรวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระสรรพวิทมั่นคงฐิตโสภโณวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
38สามเณรพิฆเณศวร์ศรีทุมขันวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระนริศสว่างโชติโกวัดประชุมราษฎร์คณะจังหวัดปทุมธานี
40พระเอฟแช่มชูศรีฐิติโภวัดประชุมราษฎร์คณะจังหวัดปทุมธานี
41พระณัฐชนนเอี่ยมดาราชนาสโภวัดประชุมราษฎร์คณะจังหวัดปทุมธานี
42พระรัตนเทพจารุวรรณพฺรหฺมจาโรวัดประชุมราษฎร์คณะจังหวัดปทุมธานี
43พระจาตุรงค์สุนทรสุขกิจอกิญฺจโนวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระชาญชัยทองแตงมหาปญฺโญวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระอาทิตย์ขาวสนิทอาภานนฺโทวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระสุวิทย์สหวงศ์วรการฌาณโสภโณวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระพุฒิพงษ์เทพารักษ์สนฺตมโนวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระบุญโชติวาระสิทธิ์โสภณมโนวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระวุฒธิชัยญวนมีมหาสกฺโกวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระวัชรพงศ์ผิวขมสุทฺธญาโณวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี