รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๖๐๐๗ - วัดบางไผ่นารถ
ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน นครปฐม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 69 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวันชัยภิรมย์เมืองนรินฺโทวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดนครปฐม
2พระอายคำอามแสงขนฺติโกวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดนครปฐม
3พระภัทรพลเรืองศรีชาคโรวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดนครปฐม
4พระทองหลางน้อยธงกนฺตธมฺโมวัดลำพญาคณะจังหวัดนครปฐม
5พระจิรพงศ์แสงเดชะจิรสีโลวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดนครปฐม
6พระศราวุฒิรองเย็นปญฺญาทีโปวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดนครปฐม
7พระขวัญชัยอินทไทรสิริชโยวัดรางกำหยาดคณะจังหวัดนครปฐม
8พระอนุศักดิ์ศรีสุขสิริธมฺโมวัดรางกำหยาดคณะจังหวัดนครปฐม
9พระเฉลิมเกียรตินรวรรณ์สิริวณฺโณวัดคลองเสมียนตราคณะจังหวัดนครปฐม
10พระสุชินโตอนันท์สุชิโนวัดคลองเสมียนตราคณะจังหวัดนครปฐม
11พระณัฐพลศรีทองเอี่ยมยติโกวัดคลองเสมียนตราคณะจังหวัดนครปฐม
12พระธนิตศรรุณเจริญปญฺญาธโรวัดเกษตรารามคณะจังหวัดนครปฐม
13พระรุ่มคุณทะวีฐิตปุญโญวัดบางภาษีคณะจังหวัดนครปฐม
14พระวชิระศรีบุญรอดฐิตคุโณวัดบางภาษีคณะจังหวัดนครปฐม
15พระธงชัยศิริพิศฐิตจิตฺโตวัดบางภาษีคณะจังหวัดนครปฐม
16พระมาโนชญ์โพธิ์สุพรรณปวฑฺฒโนวัดบางภาษีคณะจังหวัดนครปฐม
17พระพรเทพคำอินทร์รติโกวัดบางภาษีคณะจังหวัดนครปฐม
18พระนทีกัณทาอตฺตสุโกวัดบางภาษีคณะจังหวัดนครปฐม
19สามเณรกัณฑ์อเนกมณีจิระเกษมวัดบางภาษีคณะจังหวัดนครปฐม
20พระอาทิตย์นุชเจริญอนาลโยวัดบางไผ่นารถคณะจังหวัดนครปฐม
21พระพูนพัฒน์อยู่ถนอมวรวาโสวัดผาสุการามคณะจังหวัดนครปฐม
22พระปณตเกลี้ยงกลมกิตฺติปญฺโญวัดโฆสิตารามคณะจังหวัดนครปฐม
23สามเณรวัชรินทร์ชินวงษ์รอดวัดโฆสิตารามคณะจังหวัดนครปฐม
24พระพิณศรท้วมแสนงานธิตธมฺโมวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดนครปฐม
25พระพงษ์เทพแสงอุทัยปิยสีโลวัดบางเลนคณะจังหวัดนครปฐม
26พระประเสริฐพูลโคกหวายอนาลโยวัดไผ่หูช้างคณะจังหวัดนครปฐม
27พระธานีทองคงหาญกตสาโรวัดไผ่หูช้างคณะจังหวัดนครปฐม
28พระรัฏิกรเจาะจงจนฺทสาโรวัดไผ่หูช้างคณะจังหวัดนครปฐม
29พระอมรเทพทองอยู่อมโรวัดเกษมสุริยัมนาจคณะจังหวัดนครปฐม
30พระวิศิษฎ์ใหญ่โตชุติมนฺโตวัดเกษมสุริยัมนาจคณะจังหวัดนครปฐม
31พระรุ่งอนันต์ยังกลางนราสโภวัดเกษมสุริยัมนาจคณะจังหวัดนครปฐม
32พระศุภฤกษ์คล้ายทองฉนฺทโกวัดเกษมสุริยัมนาจคณะจังหวัดนครปฐม
33พระกรวิกวงพานิชย์วิมโลวัดบัวปากท่าคณะจังหวัดนครปฐม
34พระจักรพงศ์ฉิมพลีจตฺตมโลวัดบัวปากท่าคณะจังหวัดนครปฐม
35พระธัชพลจาติเกตุพลวโรวัดบัวปากท่าคณะจังหวัดนครปฐม
36พระมะนูรเสน่ห์วงศ์วฑฺฒโนวัดไผ่จระเข้คณะจังหวัดนครปฐม
37พระปริญทรผาเวียงนาคเสโนวัดไผ่จระเข้คณะจังหวัดนครปฐม
38พระปิยภาษณ์ศรีแสงทรัพย์ปิยภาโสวัดไผ่สามตำลึงคณะจังหวัดนครปฐม
39พระวิทวัสเหมหงษาตนฺติปาโลวัดไผ่สามตำลึงคณะจังหวัดนครปฐม
40พระปิยวัฒน์บัวศรอภโยวัดบางน้อยในคณะจังหวัดนครปฐม
41พระเกียรติศักดิ์ตุ้มนิลกาลกลฺยาโณวัดบางน้อยในคณะจังหวัดนครปฐม
42พระบวรนันท์ศรีอินทร์กิจอริโยวัดบางน้อยในคณะจังหวัดนครปฐม
43พระชุติภาสแซ่ซื้อโสภณลาโภวัดลัฏฐิวนารามคณะจังหวัดนครปฐม
44พระรัฐชพลซูแก้วไม้กิตฺติโกวัดลัฏฐิวนารามคณะจังหวัดนครปฐม
45พระสมพรสีหาบุตรสุชาโตวัดลัฏฐิวนารามคณะจังหวัดนครปฐม
46พระดวงประวิงวงศ์ปภสฺสโรวัดลัฏฐิวนารามคณะจังหวัดนครปฐม
47พระทศพลอินทร์หลวงดีทิฏฺฐิโกวัดลัฏฐิวนารามคณะจังหวัดนครปฐม
48พระสำเริงอักขะระปภากโรวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดนครปฐม
49พระสรศักดิ์นุชทองม่วงสุมงฺคโลวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดนครปฐม
50พระสิทธิพลคงคาหลวงธมฺมวโรวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดนครปฐม