รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๗๐๐๓ - วัดบรรหารแจ่มใส
ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนิรันดร์สว่างศรีมหาปุญฺโญวัดหนองยาวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2พระวรวิชญ์บาลนครวรปุญฺโญวัดหนองยาวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3พระมงคลช้างเผือกขนฺติธมฺโมวัดหนองยาวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4พระถนอมบุญประเสริฐถาวโรวัดหนองยาวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5พระแก้วมณีขวัญเสือจารุวํโสวัดทับกระดาษคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6พระยุทธนาโพธิ์พันธ์ธนปาโลวัดหนองปลากระดี่คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7พระอานนท์บัวบานสุจิญฺโณวัดพระธาตุมหาพรหมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8สามเณรพรรณรงค์คงดี-วัดหนองยาวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระไพศาลธนีสัตย์กวิวํโสวัดดงปอคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระสายชลวงษ์สุวรรณสุวณฺโณวัดดงปอคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11พระสุนทรขุนอินสุธมฺโมวัดหนองผือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12พระวารุตม์โพธิ์ศรีโพธิยลาโภวัดหนองอีเปาะคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13สามเณรเอกจันทร์นาคา-วัดหนองอีเปาะคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระภานุวัตรแก้วคำกองขนฺติเมโธวัดเขาช่องคับคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15พระยิ่งยงสุวรรณประทีปกนฺตวีโรวัดโป่งคอมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16พระเพทายพ่วงศรีรักษาพลวุฑฺโฒวัดพุน้ำร้อนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17พระอนุพงศ์ดาวเรืองอนาลโยวัดพุน้ำร้อนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18สามเณรจีรศักดิ์อู่ทอง-วัดหนองผือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19พระบุญนาคใจปัญญาจิรธมฺโมวัดวังยาวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20พระพระสุวัฒน์ชัยงามยิ่งสุวฒฺชโยวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21พระธนพนธ์ประสิทธธมฺมิโกวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22พระกรกานต์ม่วงใจฐานวีโรวัดม่วงฆะคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23พระกิตติชัยซ่าพู่ปิยวาจโกวัดบ้านกล้วยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24พระวสันต์ทองมากกาญฺจโนวัดดอนแย้คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25พระเกรียงไกรภูเขียวปญฺฌาปุตฺโตวัดหนองโดนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26พระจิรพงศ์รักสนิทจิรวํโสวัดหนองโดนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระวัฒนาประดิษฐ์วฑฺฒนลาโภวัดบ้านน้อยป่าแฝกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28พระเล็กดุ้ยอินทร์รติโกวัดวังกุ่มคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29พระอุไรยุติธรรมตปสีโลวัดบ้านกกจานคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30พระณภัทรสาระคุณกิตฺติโสภโณวัดกกเต็นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31พระกลิ่นวานิ่มปิยภทฺโทวัดพุบ่องคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32พระวิวัฒทูลฉลองถาวรธมฺโมวัดเวฬุวันคีรีวงศ์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33พระสุรสิทธิ์สระทองแซวสิริวณฺโณวัดเวฬุวันคีรีวงศ์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34พระมงคลออกวาราสนฺตมโนวัดเวฬุวันคีรีวงศ์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35พระอนงค์ไชยมานิตย์โรจนวํโสวัดเขาสวรรค์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
36พระอรรถพลบุญรอดฐิตธมฺโมวัดเขาสวรรค์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
37พระสรพงษ์อู่ทองกนฺตวีโรวัดด่านช้างคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
38พระเกรียงไกรพรมมาลัยกตสาโรวัดด่านช้างคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
39พระไชยานรสิงห์ชยานนฺโทวัดชลประชาเทพนิมิตรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
40พระวรินทร์ธรพึ่งกมลวรธมฺโมวัดชลประชาเทพนิมิตรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
41พระวรวิทย์มณีอินทร์อคฺคปญฺโญวัดชลประชาเทพนิมิตรคณะจังหวัดสุพรรณบุรี