รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๗๐๐๕ - วัดสาลี
ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธาราพนธ์สุขเจริญจันทร์อาภากโรวัดศพเพลิงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2พระภาสกรสุขเจริญจันทร์อาภสฺสโรวัดศพเพลิงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3พระนันทวัฒณ์สมบูรณ์ปุณฺณวุฑโฒวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4พระพิชัยภูษิตใจปิติปริชาโณวัดทวิชาตารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5พระพชรน้ำใจดีปิยธโรวัดทวิชาตารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6พระสุรัตน์หินสมุทรธมฺมวโรวัดลาดหอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7สามเณรศรชัยแสงอินทร์-วัดทวิชาตารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8พระอดิศรเติบสูงเนินถามวโรวัดน้อยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระโยธินตอโชดร์กิตฺติวณฺโณวัดน้อยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระณัฐนนท์ทองจันทร์คุณสาโรวัดน้อยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11พระภิรมย์คงทองดีรกฺขิโตวัดศาลาท่าทรายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12พระสมยศดอกพิกุลสุธมฺโมวัดศาลาท่าทรายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13พระพีรพัฒน์พลอธิตโชติชวาลอภิปุณฺโณวัดศาลาท่าทรายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระวิชิตชัยสุขนิลธมฺมวิชโยวัดศาลาท่าทรายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15พระชำนาญโพธิ์ระมาดชวนปญฺโญวัดศาลาท่าทรายคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16พระสยามประสงค์สุดอาภากโรวัดชีปะขาวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17สามเณรธาวินแสนย้าววัดโพธิ์ลังกาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18สามเณรศรศิลป์ชัยบุตรโทวัดโพธิ์ลังกาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19พระสำรวยพรมเจริญปญฺญาธโรวัดบ้านด่านคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20พระบุญมาเมืองเชียงหวานปิยสีโลวัดบ้านด่านคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21พระสมยศเงินเรืองโรจน์วรสทฺโธวัดเสาธงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22พระโพชฌงค์ปัญจสังวรวงศ์โพชฺฌงฺโควัดสวนหงส์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23สามเณรชญานนท์อยู่วงษ์อั๋นวัดสวนหงส์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24สามเณรวานุวัฒน์แก้ววงษาวัดสวนหงส์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25พระอนุศักดิ์สมัยมงคลอนุสกฺโกวัดป่าพฤกษ์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26พระคณุตม์พงษ์มัธยมมากคณุตฺตโมวัดป่าพฤกษ์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระจิณณวัฒน์มีมาจิณฺณวฑฺฒโนวัดป่าพฤกษ์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28พระธนากรสาโพธิ์สิงห์ยติกโรวัดคลองโมงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29พระพงศ์ณัทวัฒน์จักษุวัชรวชิรวฑฺฒโนวัดช่องลมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30พระทวิชวรรณประเสริฐทฺวิโชวัดช่องลมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31พระสมชายแซ่ตั้งจนฺทโกวัดตะลุ่มคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32พระจารึกพุ่มเข็มทองสุทฺธิจาโควัดวังน้ำเย็นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33พระสิรวิชญ์เปล่งเพ็ชรปญฺญาวชิโรวัดวังน้ำเย็นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34พระศราวุธอุบาลีติกฺขวีโรวัดวังน้ำเย็นคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35พระณัฐชนนโพธิ์น้อยกิตฺติคุโณวัดดอนยอคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
36พระธนัญกรณ์จันทุมมาจนฺทูปโมวัดดอนยอคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
37พระเปียกสมรูปอุปสโมวัดดอนยอคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
38พระปฏิภาคน้ำใจดีมหาปุณฺโญวัดดาวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
39พระดิเรกรัตน์มีเนตรทิพย์นริสฺสโรวัดดาวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
40สามเณรวิชชากรจันทร์ไพจิตร-วัดดาวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
41พระกฤษดาพัชญาพันธุ์ฐานวีโรวัดลาดน้ำขาวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
42พระภานุร่วมวงษ์สุภาจาโรวัดลาดน้ำขาวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
43สามเณรภัทรพลศรีวิเชียร-วัดลาดน้ำขาวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี