รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๗๐๐๘ - วัดลาดสิงห์
ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภัทรพลขุมทองกิตฺติปญฺโญวัดกระเสียวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2พระจตุพลโมธินาสมจิตฺโตวัดกระเสียวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3พระศรัณยูอ่อนวิมลยติกโรวัดหนองสังข์ทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4พระนครอู่อรุณปริปุณฺโณวัดโพธิ์สุวรรณคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5พระพลายวรรณกล้าหาญธีรธมฺโมวัดบางขวากคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6พระประเสริฐคำแหงกุลปญฺญาธโรวัดบางขวากคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7พระกิตติศักดิ์มณีจันทร์กิตฺติปาโลวัดบางขวากคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8พระจิตติทองจิตติคุณวีโรวัดวังหว้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระจักรพงศ์เข็มเพ็ขรจกฺกวํโสวัดวังหินคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระปริญญาทองบุญเพียรอิทฺธิญาโณวัดวังหินคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11พระสันต์หวิทย์ไทยขวัญสนฺตวิชฺโชวัดนางพิมพ์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12พระวินัยสงครามรอดสุวิปุโลวัดสามชุกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13พระสมเด็จทะราสารตฺถิโกวัดสามชุกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระนิเวสคุณสัตย์ชนพตฺโธวัดสามชุกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15พระพงษ์ศักดิ์ชิวชาวนาพรหมธมฺโมวัดสามชุกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16พระวิโรจน์สว่างศรีวิโรจโนวัดวิมลโภคารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17พระณรงชัยอ่อนดีวิสิฎฺฐกุโลวัดวิมลโภคารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18พระพยุงเฉกแสงทองธมฺมจาโรวัดวิมลโภคารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19พระกฤษฎาศรีสุขขีฐานิสฺสโรวัดคลองขอมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20พระสุชาติแก้วขอนแก่นญาณเตโชวัดหนองไผ่คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21พระสุขสันต์กอบการุณอินฺทญาโณวัดหนองไผ่คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22พระราเมธรักสุขสุเมโธวัดดอนไร่คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23พระดามตาลหวานฐิตเมโทวัดดอนไร่คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24พระพลายชุมพลเรืองศิลป์ประเสริฐชยานนฺโทวัดดอนไร่คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25พระคฑาวุธแว่นสุวรรณฐานจาโรวัดดอนไร่คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26พระวรวุธจันทวาสวรญาโณวัดดอนไร่คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระวัชรพงษ์ยาสุกแสงวชิรวํโสวัดดอนไร่คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28พระบัณฑิตบุษบรรณ์ปณฺฑิโตวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29พระเมธีสุทนต์วิมโลวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30พระอดิศรโสมนัสโสมนสฺจิตฺโตวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31พระนเรณกล่ำเพชรรตินฺธโรวัดสุวรรณตะไลคณะจังหวัดสุพรรณบุรี