รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๗๐๑๐ - วัดเขาดีสลัก
ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 79 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธงชัยหงษ์เวียงจันทร์ฐานากโรวัดเขาดีสลักคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2พระศักรภพน์แหล่งสนามจตฺตมโลวัดเขาดีสลักคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3พระสิรณัฐศรีบุญเพ็งถิรสทฺโธวัดเขากำแพงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4พระไพวรรณไพเราะจารุวณฺโณวัดเขากำแพงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5พระชาญณรงค์หงษ์เวียงจันทร์อิสิญาโณวัดเขากำแพงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6พระธวัตชัยฉิมพาลีกนฺตวีโรวัดเขากำแพงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7พระธีรพลไฝเพชรธีรปญฺโญวัดเขากำแพงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8พระเมธานนท์สัมฤทธิ์สุขโชคนนฺทสาโรวัดเขากำแพงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระกิตติพงษ์พันธ์โตอุทโยวัดเขากำแพงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระยศกรแจ้งเสนาะทนฺตกาโยวัดเขากำแพงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11สามเณรปฐมพัฒน์โสภณวิมลกิจวัดเขากำแพงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12สามเณรจิตรทิวัสสุขเลิศวัดเขากำแพงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13พระพนมพำประโคนพฺรหมฺโชโตวัดโป่งพรานอินทร์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระสมรมั่นราชชาคโรวัดโป่งพรานอินทร์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15สามเณรชนชลศรีคำพาวัดโภคารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16พระอดุลย์เพชรสะแกจารุธมฺโมวัดหนองกระโซ่คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17พระไพโรจน์พวงทองปภากโรวัดหนองกระโซ่คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18พระชลิตศรีบุญเพ็งอชิโตวัดจำปาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19พระวีรพลแดงดีชวโณวัดจำปาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20พระพรชัยทำจะดีมหาวีโรวัดจำปาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21พระลิขสิทธ์เอี่ยมเอิบอานนฺโทวัดจำปาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22พระไพศาลขำเจริญจันทร์ปญฺญาวโรวัดสระบัวทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23พระมินโกพึกหงสาวดีนรินฺโทวัดสระบัวทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24สามเณรชยธรมีนยัววัดสระบัวทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25สามเณรสมชาติพรทิวากรวัดสระบัวทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26พระวรพลประกอบธรรมวรพโลวัดเทพคีรีวงศารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระสมเกียรติสังข์วรรณะสิริภทฺโทวัดปทุมวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28พระวิรัตน์ปทุมสูติฐิตสีโลวัดปทุมวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29พระธัญญาวิทย์รักอู่ฐานวโรวัดปทุมวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30พระนพรัตน์ดอกพุฒเขมจิตฺโตวัดปทุมวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31พระอำนาจศรีเหรานราสโภวัดเขาถ้ำเสือคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32พระธงชัยอุ่นทิพย์เพชรฐานุตฺตโรวัดสระยายโสมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33พระประสิทธิ์สกุลกรุณาอารีย์อนุตฺตโรวัดสระยายโสมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34พระเอกชัยรุ่งเรืองอุตฺตโรวัดหนองยายทรัพย์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35พระสุพัฒน์บุษดีปภากโรวัดทุ่งตลิ่งชันคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
36สามเณรธนพันธ์โคควางวัดทุ่งตลิ่งชันคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
37พระอรรถพลแดงสุวรรณชิตมาโรวัดหนองตาสามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
38พระณรงค์มากระจันทร์ฐิตญาโณวัดหนองตาสามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
39พระธัญชนิตงัดสมศรีสุเมธโสวัดหนองตาสามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
40พระปิยพงษ์สมเผ่าปิยวณฺโณวัดหนองตาสามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
41พระทวีแช่มชูกุลสุชาโตวัดหนองตาสามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
42สามเณรธัญพิสิษฐ์งัดสมศรีวัดหนองตาสามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
43พระธรรมวัฒน์อ่อนอินปภสฺสโรวัดเขาถ้ำโกปิดทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
44พระบุญยฤทธิ์เสือเปรมสุชาโตวัดคอกวัวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
45พระมานะศักดิ์มณีอินทร์ปภสฺสโรวัดคอกวัวคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
46พระอนุกูลทับศรีนาควโรวัดปทุมสราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
47พระปราโมชย์พิชิปาโมชฺโชวัดปทุมสราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
48สามเณรบุญพิทักษ์พูลกำลัง-วัดปทุมสราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
49สามเณรธนพลนกดำ-วัดปทุมสราวาสคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
50พระธรรศภูมิสุวรรณครสุวณฺโณวัดท่าพระยาจักร์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี