รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๘๐๐๔ - วัดพระแท่นดงรัง
ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวีรยุทธ์วนิชกุลพิทักษ์อธิโตวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2พระณัฐวัฒน์อรห์วรนนท์สนฺตจิตฺโตวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3พระพีระพงษ์หลอมประเสริฐชาตวีโรวัดหนองลานคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4พระเกียรติศักดิ์นิยมทรัพย์สุภทฺโทวัดจันทร์ลาดสุขสุวรรณคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5พระบรรจงทองนวลปิยธมฺโมวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6พระสงครามเบญพาดขตฺตปญฺโญวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7พระธนบดีตรีคงธรรมกุลโชติโกวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระสิริโชคตรีคงธรรมกุลปสนฺโนวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระกิตติธัชชัยสงเคราะห์สุจิตฺโตวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10พระพรเทพแดงหยวกชุตินฺธโรวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระชัชพนธ์สมหวังพลวุฑฺโฒวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12สามเณรน้ำฟู--วัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13สามเณรวุฒิชัยอินจร-วัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14สามเณรนันทวัฒชัยอินจร-วัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15พระศิวกรปรีเลิศกนฺตสีโลวัดเขาสูงแจ่มฟ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16สามเณรภูมินริศร์ธรรมพุทธาวัดเขาสูงแจ่มฟ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17พระจีรายุทธยิ้มไพรกตปุญโญวัดเขาใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
18พระอธิวัฒน์ยางงามสมนฺตปาสาทิโกวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19พระนครรอดแก้วกมโลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20พระศุภกรปิ่นประดับสุภากาโรวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21พระทนงศักดิ์นิลขาวสํวโรวัดสนามแย้คณะจังหวัดกาญจนบุรี
22พระจักรกฤษสะอาดชูชมถาวโรวัดสนามแย้คณะจังหวัดกาญจนบุรี
23พระรามณรงค์อินทร์ณรงค์นาควโรวัดสนามแย้คณะจังหวัดกาญจนบุรี
24พระวันชัยจันทร์ดีปภาโตวัดสนามแย้คณะจังหวัดกาญจนบุรี
25พระอำนวยรัตนวิบูลย์พงษ์ธมฺมทีโปวัดลูกแกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26สามเณรดนัยกฤตทิ้งห่วง-วัดลูกแกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27สามเณรถิรยุทร์ทิ้งห่วง-วัดลูกแกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28พระภุชิสนิยมไทยภทฺทจาโรวัดปากบางคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29พระวรพลฟักทองมากกตปุญฺโญวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
30พระอัคเนย์ชูกรจารุธมฺโมวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
31พระสิทธิโชคธนกุลม่วงเจริญอุคฺคเตโชวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
32พระอนุชิตมะเทิ่งอคฺคปญฺโญวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
33พระธนารัตน์พลบนิลขนฺติธมฺโมวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
34พระอัศวินคุณธรณ์โสธโนวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
35พระเมธีพุกป้องฐานธมฺโมวัดห้วยกรดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36พระสุรพงษ์ชมชื่นปุญฺญธมฺโมวัดห้วยกรดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37พระศิราธรสุขเกษมสิรินฺธโรวัดหมอสอ (วังคา)คณะจังหวัดกาญจนบุรี
38สามเณรณัฐวุฒิปุณณะการีวัดหมอสอ (วังคา)คณะจังหวัดกาญจนบุรี
39พระไสวบุญคำเขมจิตฺโตวัดท่ามะกาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40พระสุดชายจงเจริญพฺรหฺมจาโรวัดท่ามะกาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41พระขวัญชัยเสร็จกิจดีอุฏฺฐาโนวัดท่ามะกาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42พระโอนบุญแก้วปญญาพโลวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43พระโชคชัยฟักโตธมฺมสิริวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44พระธีรพลมาเทศขนฺติสาโรวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45พระสิทธิชัยพรหมชาติฐานากโรวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46พระอดิศักดิ์ตันสียาโชติปญฺโญวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47พระวรวิทย์ผดุงวงษ์คุณวีโรวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48พระสุรัตน์ปลื้มปานปริปุณโณวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49พระสมควรภู่ทองคำถามวโรวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50พระจำลองชูเลิศชินวโรวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี