รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๘๐๐๕ - วัดน้ำตก
ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระแสน-สุทตฺโตวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2สามเณรเอีย-วัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3พระเพชร-ถาวโรวัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4พระสมศักดิ์กลิ่นผกาปภสฺสโรวัดลุ่มสุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5พระชัยญากุมุทสุทธิกุลสุทฺธิกุโลวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6พระทรงเดชคงเจริญกนฺตธมฺโมวัดสมานสามัคคีธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7พระสมศักดิ์คอนโตขนฺติโกวัดวังใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระอานันต์คำเป็งสุธีโรวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระสมชายคุงฟ้ารัมย์อธิวณฺโณวัดเครือมิตรสันติธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10พระประพันธ์จงผลผลธมฺโมวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระสมศักดิ์จันทร์หอมปริชาโณวัดถ้ำเสือดาวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12พระวิรัตน์จิมเจือวิสุทฺโธวัดหนองปลาซิวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13พระนักรบชัยสงครามปภสฺสโรวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14พระสุเมธดีท้วมธมิมวโรวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15พระลือชาตระกลูรัมย์สิริปญฺโญวัดเครือมิตรสันติธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16พระอภิชัยตรีสันเทียะอภิชาโนวัดใหม่ดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17พระรณจักรนาคขำสิริวณฺโณวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18พระนัฐพลนิลอุบลนฐฺฐพลโลวัดทุ่งก้างย่างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19พระวันชนะบุญเชิดจนฺทโกวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20พระณัฐวุฒิผมฟ้าฐิติโกวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21พระสุดใจผอบทองกิตฺติปาโลวัดเขาสามชั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22พระณัฐวุฒิพิมเลขารตินฺธโรวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23สามเณรอิสริยะพ่วงศรีรักษาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24พระชัยศิริมีอำพันธ์วฑฺฒโนวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25พระสหรัฐรอดสถิตย์ปณฺฑิโตวัดสมานสามัคคีธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26สามเณรจิรายุราชประมาวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27พระชำนาญราชสีห์ปภสฺสโรวัดลุ่มสุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28พระชนิตชัยวัฒนาแก้วศรีเพชรสุทนฺโตวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29พระจิรัฏฐ์วิเชียรพิทยาอินฺทญาโณวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30พระนพดลสิงห์แก้วรตนสิงฺโหวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31พระกฤษชัยกุลสิริชัยปรีชากุลปริปุณฺโณวัดลุ่มสุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32พระพัฒน์สุพรรณอ่องธีระปญโญวัดถ้ำเสือดาวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33พระโชติหมื่นโยชอนาวิโลวัดหนองแจงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34พระวศินอาภะระโนธมฺมธโรวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35พระพงศกรอินทรโสภากนฺตวีโรวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36พระกวีเกตุรัตน์กวิวํโสวัดไตรรัตนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37พระคณาพจน์เครือเซ็งสามตฺถิโกวัดเขาสามชั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38พระราเชนทร์เบอร์คานฐิติโกวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39พระเฉลิมพลเลียบทวีญาณธมฺโมวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40พระอำนาจเสลิ้มอธิวโรวัดไตรรัตนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41พระเวชชัยแก้วสมนึกจกฺกวโรวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42พระอิศนเรศแต่งกลางสนฺติธมฺโมวัดวังกระแจะคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43พระฉลาดแนวถาวรสิริวณฺโณวัดลุ่มสุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44สามเณรบุญฤทธิ์แผ้วตันวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45พระสุธาแสงจันทร์อคฺคธมฺโมวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46พระอรรถรัตน์แสงเทศอภิปุณฺโญวัดช่องแคบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47พระขวัญแสงเทศฐานวุฑโฒวัดช่องแคบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48พระประจักษ์แสนโคตรญาณวโรวัดเครือมิตรสันติธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49พระสมุทรโสดสงค์ปญฺญาวโรวัดช่องแคบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50พระรันดรใจซื่อกาญจโนวัดไตรรัตนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี