รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๘๐๐๕ - วัดน้ำตก
ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระคณาพจน์เครือเซ็งสามตฺถิโกวัดเขาสามชั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2พระชัยวัฒน์ใจรื่นจารุธมฺโมวัดเขาสามชั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3พระสุดใจผอบทองกิตฺติปาโลวัดเขาสามชั้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4พระสมชายคุงฟ้ารัมย์อธิวณฺโณวัดเครือมิตรสันติธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5พระประจักษ์แสนโคตรญาณวโรวัดเครือมิตรสันติธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6พระลือชาตระกลูรัมย์สิริปญฺโญวัดเครือมิตรสันติธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7พระกวีเกตุรัตน์กวิวํโสวัดไตรรัตนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8พระรันดรใจซื่อกาญจโนวัดไตรรัตนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9พระอำนาจเสลิ้มอธิวโรวัดไตรรัตนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10พระชำนาญราชสีห์ปภสฺสโรวัดลุ่มสุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระฉลาดแนวถาวรสิริวณฺโณวัดลุ่มสุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12พระกฤษชัยกุลสิริชัยปรีชากุลปริปุณฺโณวัดลุ่มสุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13พระสมศักดิ์กลิ่นผกาปภสฺสโรวัดลุ่มสุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14พระสมุทรโสดสงค์ปญฺญาวโรวัดช่องแคบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15พระขวัญแสงเทศฐานวุฑโฒวัดช่องแคบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16พระอรรถรัตน์แสงเทศอภิปุณฺโญวัดช่องแคบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17สามเณรอิสริยะพ่วงศรีรักษาวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18พระสุธาแสงจันทร์อคฺคธมฺโมวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19พระแสน-สุทตฺโตวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20พระนพดลสิงห์แก้วรตนสิงฺโหวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21พระชัยญากุมุทสุทธิกุลสุทฺธิกุโลวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22พระรณจักรนาคขำสิริวณฺโณวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23สามเณรบุญฤทธิ์แผ้วตันวัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24สามเณรเอีย-วัดพุตะเคียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25พระสมศักดิ์คอนโตขนฺติโกวัดวังใหญ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
26พระพัฒน์สุพรรณอ่องธีระปญโญวัดถ้ำเสือดาวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27พระสมศักดิ์จันทร์หอมปริชาโณวัดถ้ำเสือดาวคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28พระเพชร-ถาวโรวัดพุปลูคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29พระนัฐพลนิลอุบลนฐฺฐพลโลวัดทุ่งก้างย่างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30พระชนิตชัยวัฒนาแก้วศรีเพชรสุทนฺโตวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31พระประพันธ์จงผลผลธมฺโมวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32พระวศินอาภะระโนธมฺมธโรวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33พระจิรัฏฐ์วิเชียรพิทยาอินฺทญาโณวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34พระเฉลิมพลเลียบทวีญาณธมฺโมวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35สามเณรจิรายุราชประมาวัดสุนันทวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36พระอภิชัยตรีสันเทียะอภิชาโนวัดใหม่ดงสักคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37พระณัฐวุฒิผมฟ้าฐิติโกวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38พระสุเมธดีท้วมธมิมวโรวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39พระเวชชัยแก้วสมนึกจกฺกวโรวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40พระราเชนทร์เบอร์คานฐิติโกวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41พระวันชนะบุญเชิดจนฺทโกวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42พระนักรบชัยสงครามปภสฺสโรวัดแก่งสามัคคีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43พระอิศนเรศแต่งกลางสนฺติธมฺโมวัดวังกระแจะคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44พระพงศกรอินทรโสภากนฺตวีโรวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45พระสนไชยวงศ์สมาหิโตวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46พระอานันต์คำเป็งสุธีโรวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47พระชัยศิริมีอำพันธ์วฑฺฒโนวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48พระณัฐวุฒิพิมเลขารตินฺธโรวัดถ้ำมะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49พระทรงเดชคงเจริญกนฺตธมฺโมวัดสมานสามัคคีธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50พระสหรัฐรอดสถิตย์ปณฺฑิโตวัดสมานสามัคคีธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี