รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๘๐๐๖ - วัดปรังกาสี
ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 95 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรศร-วัดลิ่นถิ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2สามเณรดา-วัดลิ่นถิ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3สามเณรกิจ-วัดลิ่นถิ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4สามเณรดาเต๊อะ-วัดลิ่นถิ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5สามเณรอ่อง-วัดลิ่นถิ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6สามเณรจันดี-วัดลิ่นถิ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7สามเณรบ่าววี-วัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8สามเณรโยโต้อยู่สุขสำราญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9สามเณรน้อย-วัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10สามเณรมนตรีเจตสุวีร์วัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11พระสกลธรณ์สนอิทธิสีห์จนฺทสาโรวัดกุยแหย่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
12พระศุกลชนุตม์สอนดาธีรวํโสวัดหินดาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13พระสมชาติอนุณร้ตน์ถาวโรวัดวังผาตาดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14พระณพวัฒน์สร้อยทองยสวฑฺฒโนวัดป่าผาตาดธารสวรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
15พระเป้ย-ธมฺมาวุโธวัดป่าผาตาดธารสวรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
16พระชาย-ธมฺมวโรวัดธารน้ำร้อนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17พระนรศักดิ์อ๊ะนาขนฺติโกวัดธารน้ำร้อนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18พระมอญ-อุชุโกวัดธารน้ำร้อนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19พระอนุรักข์เครือสุวรรณ์อุตฺตโรวัดธารน้ำร้อนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20พระธงชัยบุตรนามรัษ์อุทโยวัดธารน้ำร้อนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21พระชิต-ถาวโรวัดธารน้ำร้อนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22สามเณรพุธศักดิ์--วัดธารน้ำร้อนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23พระยุ-อภิชาโนวัดหินดาดผาสุการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24สามเณรจักรพงษ์-วัดหินดาดผาสุการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25พระสมคิดเกรียงแสนภูอนารโยวัดสะพานลาวประชาสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
26พระตาลนะยะเนตรกิตฺติปญฺโญวัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27สามเณรซอ-วัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28สามเณรโซนัย-วัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29สามเณรอนุภัทรหมื่นชำนาญวัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30สามเณรธีรภัต-วัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31สามเณรเอกณัฏฐ์เกตุเลขวัตรวัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32สามเณรไปร์-วัดหินแหลมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33พระคุณาสินเกษมศิลป์สีลธโรวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34พระสาโรจน์พันธ์เจริญสุทฺธิปญฺโญวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35พระวุฒินันท์สะเทือนไพรนาควโรวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36พระมานพโอฆพนมฐานุตฺตโมวัดท่าขนุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37พระประเสริฐวันวัฒนกิจปญฺญาวุฑฺโฒวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
38พระปิยะสีนวลสุจิตฺโตวัดท่ามะเดื่อคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39พระยุทธพลแบ่งจันถึกอคฺคธมฺโมวัดปากลำปิล็อกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40พระพระจูฬบุญยองสันตมโนวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41สามเณรเอกณัฏฐ์การุณพิบูลย์วัดบ้านไร่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
42พระเพชรแก้วมาเมืองสีลวณฺโณวัดนพเก้าทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43พระมานัสเยขลิบฐานวโรวัดนพเก้าทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44พระนพนราเมาลิชาติจิตฺตกาโรวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45สามเณรทวีศักดิ์ผาหนองดุมวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46สามเณรจิรายุทธดวงสินธ์วัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47สามเณรอภิสิทธ์งามศรีวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48สามเณรไพศาลตู้พิมายวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49สามเณรสวรรค์-วัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50สามเณรธวัฒ-วัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี