รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๙๐๐๑ - วัดเจษฎาราม
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 185 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชูศักดิ์ชูบรรจงขนฺติธมฺโมวัดโคกขามคณะจังหวัดสมุทรสาคร
2พระสมปองรักสาจารุวณฺโณวัดวิสุทธิวราวาสคณะจังหวัดสมุทรสาคร
3พระภาณุพงศ์อยู่เย็นสาทโรวัดวิสุทธิวราวาสคณะจังหวัดสมุทรสาคร
4พระนัฐครินทร์สายคเชนทร์อรุโณวัดวิสุทธิวราวาสคณะจังหวัดสมุทรสาคร
5พระตฤณโพธิ์ศรีกตทีโปวัดวิสุทธิวราวาสคณะจังหวัดสมุทรสาคร
6พระอำนวยพุ่มแจ่มอิสฺสโรวัดวิสุทธิวราวาสคณะจังหวัดสมุทรสาคร
7พระมณูน์ปรีดีกุลกตทีโปวัดศาลพันท้ายนรสิงห์คณะจังหวัดสมุทรสาคร
8พระยงยุทธทองหล่อจิตฺตธมฺโมวัดศาลพันท้ายนรสิงห์คณะจังหวัดสมุทรสาคร
9พระธงชัยแซ่หลี่ปริสุโภวัดศาลพันท้ายนรสิงห์คณะจังหวัดสมุทรสาคร
10พระวีระโชคนาคอ่อนอคฺควโรวัดศาลพันท้ายนรสิงห์คณะจังหวัดสมุทรสาคร
11พระยุทธพงษ์ศรีพงษ์พูลปญฺญาวโรวัดศาลพันท้ายนรสิงห์คณะจังหวัดสมุทรสาคร
12พระโสภณสีวังราชโสภโณวัดบ้านโคกคณะจังหวัดสมุทรสาคร
13พระอรัญธรรมอินกลับปภสฺสโรวัดบางหญ้าแพรกคณะจังหวัดสมุทรสาคร
14พระฝนอ่อนเนียมปญฺญาธโรวัดบางหญ้าแพรกคณะจังหวัดสมุทรสาคร
15พระณัฐดนัยแก่นพินิจอธิวโรวัดบางหญ้าแพรกคณะจังหวัดสมุทรสาคร
16พระพิทวัสจินประดับฐานิสฺสโรวัดหลังศาลประสิทธิ์คณะจังหวัดสมุทรสาคร
17พระมณีรัตน์ตุ้มทองมณีรตโนวัดกลางอ่างแก้วคณะจังหวัดสมุทรสาคร
18พระสิรภพรอดสินปฏิวตฺโตวัดกลางอ่างแก้วคณะจังหวัดสมุทรสาคร
19พระสมยศรัศมีวงศ์โสภาปนาโทวัดน้อยนางหงษ์คณะจังหวัดสมุทรสาคร
20พระนฤพนธ์แก้วตาถิรธมฺโมวัดน้อยนางหงษ์คณะจังหวัดสมุทรสาคร
21พระสุภาพม้วนจันสุภาจาโรวัดใหญ่จอมปราสาทคณะจังหวัดสมุทรสาคร
22พระพงษ์ศิระกงม้าสุทฺธิญาโณวัดแหลมสุวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร
23พระเชิดชัยแฟ้มคลองขอมเตชวโรวัดโกรกกรากคณะจังหวัดสมุทรสาคร
24พระสุพนิตเชี่ยวพิมลพรฐานกโรวัดโกรกกรากคณะจังหวัดสมุทรสาคร
25พระนัทธพลหม่งไม้ขุยธมฺมธโรวัดโกรกกรากคณะจังหวัดสมุทรสาคร
26พระอรรถวุฒิศิริศรัญยากุลฐิติธมฺโมวัดโกรกกรากคณะจังหวัดสมุทรสาคร
27พระวัชรศุขพรไชยเตชธมฺโมวัดโกรกกรากคณะจังหวัดสมุทรสาคร
28พระยศพลสังข์เผือกนิสโภวัดศรีสุทธารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร
29พระวุฒิศักดิ์ศิลาสามสีญาณาธิวโรวัดศรีสุทธารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร
30พระเกษมสอนบุญสุขธมฺโมวัดศรีสุทธารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร
31พระพินิจจินดาเพชรอินฺทสโรวัดสามัคคีศรัทธารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร
32พระปัญจพลม่วงจีบสุตธมฺโมวัดสามัคคีศรัทธารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร
33พระเติมทรัพย์ช้างจันทร์ปสนฺโนวัดสามัคคีศรัทธารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร
34พระวรเศรษฐ์โยธาพลคุณาโรวัดสหธรรมารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร
35พระจตุรงค์ชาวสมุทรฐิตสาโรวัดสหธรรมารามคณะจังหวัดสมุทรสาคร
36สามเณรปารเมศวร์นุ่นนุ้ยวัดเจ็ดโคกคณะจังหวัดสมุทรสาคร
37พระมาโนรมย์จันทร์เกษมจนฺทสุทฺโธวัดพันธุวงษ์คณะจังหวัดสมุทรสาคร
38พระสิริชัยจุนขจรปภาธโรวัดศิริมงคลคณะจังหวัดสมุทรสาคร
39พระประยุทธศรีสุขปญฺญาธโรวัดศิริมงคลคณะจังหวัดสมุทรสาคร
40พระชนะชัยลายหลอดแก้วธมฺมธโรวัดศิริมงคลคณะจังหวัดสมุทรสาคร
41พระอิทธิพลสาดวอนอิทฺธิพโลวัดบางปลาคณะจังหวัดสมุทรสาคร
42พระนิยมสมบัติกิตฺติสาโรวัดเกาะคณะจังหวัดสมุทรสาคร
43พระวสันต์คชสารทองเขมรโตวัดเกาะคณะจังหวัดสมุทรสาคร
44พระพีรพลโรจน์รุ่งปิยธมฺโมวัดเกาะคณะจังหวัดสมุทรสาคร
45พระสมพงษ์ลัดกรูดขนฺติพโลวัดเกาะคณะจังหวัดสมุทรสาคร
46พระสมเกียรติสนามชัยธมฺมปาโลวัดเกาะคณะจังหวัดสมุทรสาคร
47พระเสกสรรพึ่งพะเดชปริสุทโธวัดเกาะคณะจังหวัดสมุทรสาคร
48พระมงคลชัยกลมจันทร์กลฺยาณธมฺโมวัดเกาะคณะจังหวัดสมุทรสาคร
49พระเขมินตะ-เขมินฺโตวัดป้อมวิเชียรโชติการามคณะจังหวัดสมุทรสาคร
50พระทัตชัยทตฺตชโยเสนะโลหิตวัดป้อมวิเชียรโชติการามคณะจังหวัดสมุทรสาคร