รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๓๐๐๑ - วัดเกาะหลัก
ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชัชนันท์ฤทธิเดชฐิตนนฺโทวัดเกาะหลักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2พระชิตบุญรอดอาชิโตวัดเกาะหลักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3พระธีรยุทธศรีจุฬางกูลญาณธีโรวัดเกาะหลักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4พระกิตติศักดิ์บุญช่วยสุกิจฺติโกวัดเกาะหลักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5พระภัทรพงศ์อยู่ดีภควณฺโณวัดเกาะหลักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6พระมานัดรอดแสตสนฺตจิตฺโตวัดเกาะหลักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7พระชำเลืองแสนสุขถิรคุโณวัดเกาะหลักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8พระเอกชัยบรรจงมหาวีโรวัดเกาะหลักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9พระตรัยรักษ์ทองเนียมยติโกวัดเกาะหลักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10พระชัยสิทธิ์ชอบเสรีอภิชาโตวัดเกาะหลักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11พระธีระปีดีสุนัขธมฺโมวัดเกาะหลักคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12พระวุฒิชัยฟักเถื่อนวุฒิชโยวัดหนองบัวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13พระประสงค์บุญเก่ากตปุญโญวัดหนองบัวคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14พระบุญยงแสงใหญ่รตโนวัดด่านสิงขรคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15พระฉลองรุ่งแจ้งปสนฺโนวัดด่านสิงขรคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16พระอดุลย์สว่างทองอตุลธมฺโมวัดหนองขามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17พระบงการภู่ระหงษ์ธมฺมกโรวัดคลองวาฬคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18สามเณรปัญญาคุ้มสิริวัดคลองวาฬคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19สามเณรสุปดิษเลิศกมลเกียรติวัดคลองวาฬคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20สามเณรคณิสรเขียวขำวัดคลองวาฬคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21พระสัมฤทธิ์พุฒิแก้วจิตฺตสํวโรวัดวังมะเดื่อคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22พระธนภัทร์ชุ่มนาคธนภทฺโทวัดวังมะเดื่อคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23พระธนพลศุขกิจกิตฺติโกวัดวังมะเดื่อคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24พระปิยนนท์ผดุงสินธุ์ปิยนนฺโทวัดวังมะเดื่อคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25พระฐิโภคุณาพรชุ่มชื่นมหาวีโรวัดหนองหินประชารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26พระณภพชุ่มชื่นกลฺยาณธมฺโมวัดหนองหินประชารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27พระปริญญาภู่ระหงษ์ภทฺทธมฺโมวัดหนองหินประชารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28พระสุภะชัยชาติแกมจิตฺตชโยวัดหนองหินประชารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29พระธันวาแก้วจันทร์สติสมฺปนฺโนวัดหนองหินประชารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30พระดนุภัทรหอยทองญาณวโรวัดหนองหินประชารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
31พระศักดิ์ชัยศรียาดิษวัฒน์ธมฺมรกฺขิโตวัดเกตชยารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
32พระสุชินหล่ำวรรณะสุเมโธวัดเกตชยารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
33พระภาณุพงษ์แสนสุขภทฺทโกวัดเกตชยารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
34พระวินัยบุญวงศ์อนาลโยวัดบ่อนอกคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
35พระเอกชัยพรอุไรพลญาโณวัดบ่อนอกคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
36พระณัฐพงศ์บุญเกิดฐานยุตโตวัดบ่อนอกคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
37พระนรินทร์สิงห์เล็กนรินโทวัดบ่อนอกคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
38พระอนุชาสมบุญธมฺมฑตฺโตวัดบ่อนอกคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
39พระเฉลิมเทียนแท้ปญฺญาวโรวัดสี่แยกคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
40พระสงวนรักษาดีจนฺทสโรวัดทุ่งมะเม่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
41พระก้านแซ่อื้อฐานิโยวัดหนองพังพวยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
42พระภาสกรอิ่มพราหมณ์ปภสฺสโรวัดหนองพังพวยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
43พระสมคิดปานคลายฐิตสีโลวัดหนองพังพวยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
44พระธวัชชัยแดงกระจ่างสิริคุตฺโตวัดหนองพังพวยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
45พระสิทธิชัยโลห์เหล็กโชติโกวัดหนองพังพวยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
46พระพิศาลพวงจันทร์ภูริปญฺโญวัดหนองพังพวยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
47พระวิชัยทองชุมผาสุโกวัดหนองพังพวยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
48สามเณรสุทธิพงษ์ทองคำวัดหนองพังพวยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
49พระผวนธงไชยตรณวณฺโณวัดอ่าวน้อยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
50พระอมรเทพแสงบุญนาคอมรเทโววัดอ่าวน้อยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์