รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภาค ๑๕
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๖๓๐๐๘ - วัดบุษยะบรรพต
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 101 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเมฆินทร์ตั้งจิตศรัทธาเตชปญฺโญวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2พระพงศ์รภัสจันทรจิรพัฒน์ธีรปญฺโญวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3พระสุภัทร์สุขศรีสิริวณฺโณวัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4สามเณรมั่นขันธวงศ์วัดเขาลั่นทมคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5พระธนพลบุญชื่นกตปุญฺโญวัดหนองแกคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6พระสาโรจน์สมบัติสวัสดิ์วรปุญฺโณวัดหนองแกคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7พระมงคลรัศมีปริสุทฺโธวัดพุทธไชโยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8พระคงโอดเปี้ยฐิตธมฺโมวัดเขาสนามชัยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9พระเกียรติชายเบ้าเวียงจรณสมฺปณฺโนวัดเขาสนามชัยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10พระเจษฎากรภู่เกิดปิยสีโลวัดเขาสนามชัยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11พระพงศ์พิสุทธิ์ลาเลิศสีลสาโรวัดเขาสนามชัยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12พระสมชายขวัญนาคอภิปญฺโญวัดเขาสนามชัยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13พระณัชพลปานกลางขนฺติโกวัดเขาสนามชัยคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14พระคณิตย์สีน้ำเงินฐิติโกวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15พระสุชาติเศรษฐยานนท์กิตฺติวณฺโณวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16พระกฤตนัยเอี่ยมรอดคมฺภีรปญฺโญวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17พระนิรันดร์พะเลิศรัมย์โสรโตวัดบุษยะบรรพตคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18พระธงชัยใจหาญจิตสาโรวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19พระฐิติพันธุ์พระเทศน์ถิรปุญฺโญวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20พระพชรพลเปรมสุขกุสลจิตฺโตวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21พระชิษณุพงษ์ทองศรีสีลวฑฺโฒวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22สามเณรเจษฏากรคล้ายวงค์วัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23สามเณรชนสรณ์แซ่จันทร์วัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24สามเณรสุทินอินทร์นิ่มวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25พระธวัชชัยข้างต้นปสนฺโนวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26พระวิทยาสนใจวลปญฺโญวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27พระสุเมธาทองคำสุจิตฺโตวัดเนินตะเคียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28พระวชิรวิทย์วชิระเตชวโรวัดพรหมยานรังสรรค์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29พระประดามาลัยจนฺทโชโตวัดหนองพลับคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30พระหฤษฏ์กุลยังเจริญปญฺญาวุฑฺโฒวัดหนองพลับคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
31พระวีระพงษ์คงดาราวีรปญฺโญวัดหนองพลับคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
32พระวงศธรเรียนพีชกลฺยาณธมฺโมวัดหนองพลับคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
33พระอภิสิทธ์น่วมอ่อนปริสุทโธวัดหนองพลับคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
34พระธนานนท์รังสิตพงษ์ถิรจิตฺโตวัดหนองพลับคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
35พระธีรศักดิ์แวววลีธีรธมฺโมวัดห้วยไทรงามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
36พระพรศักดิ์ทองศรีโฆสิโตวัดละเมาะคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
37พระสุภนัยไกรสังข์ปิยสีโลวัดละเมาะคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
38พระประสานยอดทองฐานวุฑฺโฒวัดละเมาะคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
39พระฐิติพงศ์มานพฐิตธมฺโมวัดละเมาะคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
40พระชวนเอี่ยมศิริฐานิโยวัดละเมาะคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
41พระอำนาจอินสว่างสนฺติกโรวัดหนองตะเภาคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
42พระธนพนธ์สุ่มสังข์ธนภทฺโทวัดหนองตะเภาคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
43พระวรพจน์จันทร์สร้อยงามเตชธมฺโมวัดเขานกกระจิบคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
44พระเริงชัยวัดสุวรรณ์วิสุทฺโธวัดเขานกกระจิบคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
45พระสมลิตพินิจกตปุญโญวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
46พระวิไลทองเกตุกวิวํโสวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
47พระธันวาประทุมมณีสุเมโธวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
48พระสุขสวัสดิ์ศิริเชษฐ์สุเขฐิโตวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
49พระกันต์ธรทองอ่อนกิตฺติปญฺโญวัดมาลัยทับใต้คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
50พระอนุรัตน์ยอดยิ่งอธิปญฺโญวัดหนองพรานพุกคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์