รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๗๐๔๑ - โรงเรียนบ้านทะเลบก
ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 117 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงคีตภัทร์สร้อยทองโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรเทียนแจ่มโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัณฑิตารับขวัญโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพลอยวรินทร์ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกวีภัทร์สร้อยทองโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญานุชกรสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญาณิศาแวงวรรณโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฏฐพลศรีนารัตน์โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรพงศ์ชาวบ้านกร่างโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรรณวสาอาจหาญโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอนุธิดาศรีคำน้อยโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษธณวัฒน์ดาวเรืองโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปัณฐิสาดอกอุบลโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปาลิดาศรีบานเย็นโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพลากรอู่อรุณโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทราพรทองน้อยโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูผากล้าหาญโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมงคลทองเกิดโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรกมลบุญศรีโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิรินภาสุนทรวิภาตโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอัฑฒกรช่วงทองโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยวัดห้วยม้าลอยคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกวลินศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจรณินทร์เครือเช้าโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชินดนัยอู่ทองโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงษ์อุ่นวงษ์โรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเดชฤทธิ์บัวแตงโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกรกลิ่นแก้วโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันย์ชนกสังข์ดีโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประวันวิทย์คำหอมกุลโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาวินพิศมัยโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยุทธนามณีเรืองโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัตติกาลแก้วเขียวโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวราภรณ์พรหมสุภาโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกชัยอู่ทองโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤดากรนิ่งน้อยโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลลดานิยมทองโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญาดาอินทร์สาหร่ายโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรโชติแสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีระนาถปานสุวรรณโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนาขวัญวงษ์สุวรรณโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรหลวงพิทักษ์โรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัฒนศักดิ์อินสว่างโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศักดากรพุ่มพันธ์สนโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิริโรจน์รักน้อยโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิเดชอุบลโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุธาสินีชัยหาโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลวรรณเจตนเสนโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกัณติณันท์โพธิ์กลิ่นโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเจนจิราสิงห์บุตรโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยณรงค์สังข์เพ็ชรโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี