รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๗๐๔๑ - โรงเรียนบ้านทะเลบก
ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวรรณกันพงษ์โรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชิดชนกสังข์เพ็ชรโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนิชาศรียาดแย้มโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนฤมลพลายละหารโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงน้ำเพชรเต็มใจโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิชญุตม์วงษ์เนียมโรงเรียนบ้านทะเลบกวัดทะเลบกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายก้องภพแตงโสภาโรงเรียนบ้านบ่อสำราญวัดบ่อสำราญคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชฎาพรเหล่าบุตรดีโรงเรียนบ้านบ่อสำราญวัดบ่อสำราญคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาลิตาอู่อรุณโรงเรียนบ้านบ่อสำราญวัดบ่อสำราญคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุขทองไทน์เข็มทองโรงเรียนบ้านบ่อสำราญวัดบ่อสำราญคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตจั่นบางม่วงโรงเรียนบ้านบ่อสำราญวัดบ่อสำราญคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรินทร์สวัสดีดวงโรงเรียนบ้านสระหลวงวัดสระหลวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทร์ธิมาช่างเรือนกุลโรงเรียนบ้านสระหลวงวัดสระหลวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑารัตน์อินสว่างโรงเรียนบ้านสระหลวงวัดสระหลวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีระพันธุ์กุตาวันโรงเรียนบ้านสระหลวงวัดสระหลวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรพิมลรักราชโรงเรียนบ้านสระหลวงวัดสระหลวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรพิมลศรีวิโรจน์โรงเรียนบ้านสระหลวงวัดสระหลวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิริกัญญาปรีสงค์โรงเรียนบ้านสระหลวงวัดสระหลวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายขรรค์ชัยแย้มโสภีโรงเรียนบ้านสระหลวงวัดสระหลวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐดนัยแสนพงษ์โรงเรียนบ้านสระหลวงวัดสระหลวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปัณฑารีย์ดอกพุฒซ้อนโรงเรียนบ้านสระหลวงวัดสระหลวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพรพิรมย์สามทองโรงเรียนบ้านหนองแขมวัดหนองแขมพัฒนาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุวัฒน์สามทองโรงเรียนบ้านหนองแขมวัดหนองแขมพัฒนาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัฒน์จำปาสักโรงเรียนบ้านหนองแขมวัดหนองแขมพัฒนาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี