รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์  ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๒๐๑๓ - วัดเทพสุทธาวาส
ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว นครสวรรค์

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประสิทธิ์ขวัญเทศปภาโสวัดวังมะเดื่อคณะจังหวัดนครสวรรค์
2พระประสิทธิ์อ่อนสุวรรณ์จตฺตมโลวัดวังมะเดื่อคณะจังหวัดนครสวรรค์
3พระละมัยบัวดานาควโรวัดวังมะเดื่อคณะจังหวัดนครสวรรค์
4พระสมนึกศรสุรินทร์ฐิตสีโลวัดวังมะเดื่อคณะจังหวัดนครสวรรค์
5พระน้อยวิเชียรเลิศสุทฺธิธมฺโมวัดเขาเล็บงาคณะจังหวัดนครสวรรค์
6พระบุญเลิศมากน้อยอจิญฺจโนวัดเขาเล็บงาคณะจังหวัดนครสวรรค์
7พระสนิทชาสะอาดวิสุทฺธิชาโตวัดเขาเล็บงาคณะจังหวัดนครสวรรค์
8พระวินัยจำบุญฐานธมฺโมวัดเทพสุทธาวาสคณะจังหวัดนครสวรรค์
9พระยศพลเพ็ญฉายอิธิโกวัดน้ำสาดเหนือคณะจังหวัดนครสวรรค์
10พระยรรยงสือชัยรามฐานิสฺสโรวัดโคกสะอาดคณะจังหวัดนครสวรรค์
11พระสมนึกเส็งเอี่ยมขนฺติยุตฺโตวัดคลองลานใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
12พระวิเศษแสงผึ้งจารุวณฺโณวัดคลองลานใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
13พระวิชาญศุภดิตถ์ชวนปญฺโญวัดคลองลานใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
14พระสุรชัยพุกทองสปภาโสวัดคลองลานใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
15พระไพรฑูรย์บุญเกิดพุทฺธญาโณวัดคลองกำลังคณะจังหวัดนครสวรรค์
16พระอนุสิทธิ์อมฤกอวโรวัดคลองกำลังคณะจังหวัดนครสวรรค์
17พระบัญญัติอานทองปญฺญาวุฑฺโฒวัดจิกยาวใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
18พระภวัตณัฏฐ์สุขแจ่มสุขวณฺโณวัดหนองกลับคณะจังหวัดนครสวรรค์
19พระนิติพลบัวกลมนิติพโลวัดหนองกลับคณะจังหวัดนครสวรรค์
20พระภาณุพงศ์ชูพรมปภากโรวัดธารทหารคณะจังหวัดนครสวรรค์
21พระปรเมษฐ์เหล็กกล้าธมฺมวโรวัดป่าเรไรคณะจังหวัดนครสวรรค์
22พระทศพลครองสัตย์ชาคโรวัดห้วยร่วมใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
23พระสมานวันนาคกิตฺติญาโณวัดห้วยร่วมใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
24พระทรงวุฒิราชสุทธิ์เตชวโรวัดวังแรตคณะจังหวัดนครสวรรค์
25พระณัฐพลผองภิรมย์พลวโรวัดสหชาติประชาธรรมคณะจังหวัดนครสวรรค์
26พระสมนึกจีนพินนิภาธโรวัดสหชาติประชาธรรมคณะจังหวัดนครสวรรค์
27พระธเนศโลหะเวชสุธมฺโมวัดสหชาติประชาธรรมคณะจังหวัดนครสวรรค์
28พระอานนท์ดำแดงจรณธมฺโมวัดหนองสะเอ้งคณะจังหวัดนครสวรรค์
29พระอภิชัยจันทร์สินอภินนฺโทวัดรังงามปทุมรักษ์คณะจังหวัดนครสวรรค์