รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๓๐๑๐ - วัดไตรภูมิ
ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 68 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุวิทย์ชะนะพันธ์กนฺตธมฺโมวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระวรรณชัยกัลปพฤษ์ปุณฺณญาโณวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3พระก่อเกียรติจันทร์พิทักษ์กิตฺติภทฺโทวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4พระขจรศักดิ์รอดเขียวภทฺทธมฺโมวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5พระอุกกฤษณ์มาน้อยอุกฺกฏฺโฐวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6พระปภังกรสรฤทธิ์ปภากโรวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
7พระชาครบดีรัฐชาคโรวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8พระไพบูลย์ว่องวินิจกำจรฐิตปญฺโญวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9พระธนากรราชทรัพย์ธนปญฺโญวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
10พระจิรวัฒน์คลังภักดีจิรวฑฺฒโนวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
11พระอภิวัฒน์คุ้มสุขอภิวฑฺฒโนวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
12พระทองพลับแผ่ทองธฺมวิริโยวัดเขาคีริสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
13พระขรรค์ชัยเกี่ยวฟั่นหาสฺจิตโตวัดเขาคีริสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
14พระสมศักดิ์จันทร์พงษ์อธิปุญฺโญวัดเขาคีริสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
15พระสมพงษ์สุธาพจน์ฐิตธมฺโมวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
16พระมานะ ป.หมื่นสุดตาญาณวีโรวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
17พระอดิศรเกลี้ยงโท้เตชวโรวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
18พระวิวัฒทามูลภูริปญฺโญวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
19พระทศพลนาคเมฆสุนฺทโรวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
20พระปิยวัฒน์สุรเดชสุจิตฺโตวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21พระวีรพงษ์ภู่จีนญาณวีโรวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
22พระวัชระหงษ์ยนต์ถิรธมฺโมวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23พระอนุสรณ์จันแดงฉนฺทสีโรวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24พระประพัทธ์เกตุวงษ์ปภสฺสโรวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
25พระดุสิตแกว่นพนัสถิรปญฺโญวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
26พระเกียรติศักดิ์ขอนทองขนฺติโกวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
27พระปริญญาแสงอร่ามขนฺติจิตฺโตวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
28พระมนัสบาระเมศมานิโตวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
29พระเสฏฐวุติอ้นปานมหานาโควัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
30พระชัยวัฒน์ไพโรจน์จรณธมฺโมวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
31พระพิมลสร้อยศิริสุเมโธวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
32พระประโยชน์บัวเผียนมหาลาโภวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
33พระพรเทพครุธแก้วปภสฺสโรวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
34พระธีรพงษ์มะยมหินเตชธมฺโมวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
35พระจักรพงษ์บัวเผียนขนฺติธมฺโมวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
36พระสุวินัยอินกรัดธมฺมโชโตวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
37พระวัฒนากรระถาพลอุตฺตโรวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
38พระวุฒิรัฐพรมมีสุจิณฺโณวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
39สามเณรปรวัฒน์มั่งคั่งวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
40พระวันชัยอ่อนศรีญาณฺสุธโทวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
41พระพงศธรสำราญใจธรรมฺสโรวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
42พระนัฐวัตรชูแผ้วกิตติคุโณวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
43พระสุภักดิ์คู่แก้วปภัสสฺโรวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
44พระชาติชายหนูหอมอินทฺญาโณวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
45พระพระสมานอินกรัดฐิตสาโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
46พระพีรพัฒน์นาคสวัสดิ์อุตฺตมปญโญวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
47พระคำรณเมฆีฐิติสมฺปนฺโนวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
48พระสนามจันแดงปภากโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
49พระสำเนียงถมทองทีปธมฺโมวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
50พระเชาวลิตจ๋องบุญชุติปญฺโญวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร