รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๓๐๑๐ - วัดไตรภูมิ
ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 68 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรปรวัฒน์มั่งคั่งวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระพิชัยยุทธเกื้อกูลบูรณานนท์กตปุญฺโญวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3พระสุวิทย์ชะนะพันธ์กนฺตธมฺโมวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4พระนัฐวัตรชูแผ้วกิตติคุโณวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5พระก่อเกียรติจันทร์พิทักษ์กิตฺติภทฺโทวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6พระปริญญาแสงอร่ามขนฺติจิตฺโตวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
7พระจักรพงษ์บัวเผียนขนฺติธมฺโมวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8พระเกียรติศักดิ์ขอนทองขนฺติโกวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9พระชัยวัฒน์ไพโรจน์จรณธมฺโมวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
10พระจิรวัฒน์คลังภักดีจิรวฑฺฒโนวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
11พระอนุสรณ์จันแดงฉนฺทสีโรวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
12พระชาครบดีรัฐชาคโรวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
13พระเทียนชัยอินทพงษ์ชาคโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
14พระกฤษวัชปานเกิดชินวโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
15พระเชาวลิตจ๋องบุญชุติปญฺโญวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
16พระวิทวัสสายหยุดญาณธโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
17พระวีรพงษ์ภู่จีนญาณวีโรวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
18พระมานะ ป.หมื่นสุดตาญาณวีโรวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
19พระวันชัยอ่อนศรีญาณฺสุธโทวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
20พระวีระชัยบุญแก้วฐิตญาโณวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21พระสมพงษ์สุธาพจน์ฐิตธมฺโมวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
22พระไพบูลย์ว่องวินิจกำจรฐิตปญฺโญวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23พระพระสมานอินกรัดฐิตสาโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24พระคำรณเมฆีฐิติสมฺปนฺโนวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
25พระวัชระหงษ์ยนต์ถิรธมฺโมวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
26พระดุสิตแกว่นพนัสถิรปญฺโญวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
27พระสำเนียงถมทองทีปธมฺโมวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
28พระธนากรราชทรัพย์ธนปญฺโญวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
29พระธารินทร์จรมาธมฺมวโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
30พระสุวินัยอินกรัดธมฺมโชโตวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
31พระพงศธรสำราญใจธรรมฺสโรวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
32พระปริญญาพะโยมธีรธมฺโมวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
33พระทองพลับแผ่ทองธฺมวิริโยวัดเขาคีริสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
34พระประพัทธ์เกตุวงษ์ปภสฺสโรวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
35พระพรเทพครุธแก้วปภสฺสโรวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
36พระสุภักดิ์คู่แก้วปภัสสฺโรวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
37พระสนามจันแดงปภากโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
38พระภูวนาทบัวสินปภากโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
39พระปภังกรสรฤทธิ์ปภากโรวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
40พระเสถียรไขทาดีปิยธมฺโมวัดเทพสโมสรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
41พระวรรณชัยกัลปพฤษ์ปุณฺณญาโณวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
42พระขจรศักดิ์รอดเขียวภทฺทธมฺโมวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
43พระวิวัฒทามูลภูริปญฺโญวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
44พระเสฏฐวุติอ้นปานมหานาโควัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
45พระประโยชน์บัวเผียนมหาลาโภวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
46พระมนัสบาระเมศมานิโตวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
47พระกฤษณะเดินจรวรวฑฺฒโนวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
48พระจิรพงษ์พลยงค์สุขิโตวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
49พระวุฒิรัฐพรมมีสุจิณฺโณวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
50พระปิยวัฒน์สุรเดชสุจิตฺโตวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร