รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๓๐๑๐ - วัดไตรภูมิ
ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 68 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษณะเดินจรวรวฑฺฒโนวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระกฤษวัชปานเกิดชินวโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3พระก่อเกียรติจันทร์พิทักษ์กิตฺติภทฺโทวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4พระขจรศักดิ์รอดเขียวภทฺทธมฺโมวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5พระขรรค์ชัยเกี่ยวฟั่นหาสฺจิตโตวัดเขาคีริสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6พระคมวิทย์มณีนกเตชธโรวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
7พระคำรณเมฆีฐิติสมฺปนฺโนวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8พระจักรพงษ์บัวเผียนขนฺติธมฺโมวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9พระจิรพงษ์พลยงค์สุขิโตวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
10พระจิรวัฒน์คลังภักดีจิรวฑฺฒโนวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
11พระชัยวัฒน์ไพโรจน์จรณธมฺโมวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
12พระชาครบดีรัฐชาคโรวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
13พระชาติชายหนูหอมอินทฺญาโณวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
14พระดุสิตแกว่นพนัสถิรปญฺโญวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
15พระทศพลนาคเมฆสุนฺทโรวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
16พระทองพลับแผ่ทองธฺมวิริโยวัดเขาคีริสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
17พระธนากรราชทรัพย์ธนปญฺโญวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
18พระธารินทร์จรมาธมฺมวโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
19พระธีรพงษ์มะยมหินเตชธมฺโมวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
20พระนัฐวัตรชูแผ้วกิตติคุโณวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21พระนเรศอินทพงษ์สุเมโธวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
22พระปภังกรสรฤทธิ์ปภากโรวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23สามเณรปรวัฒน์มั่งคั่งวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24พระประพัทธ์เกตุวงษ์ปภสฺสโรวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
25พระประโยชน์บัวเผียนมหาลาโภวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
26พระปริญญาพะโยมธีรธมฺโมวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
27พระปริญญาแสงอร่ามขนฺติจิตฺโตวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
28พระปิยวัฒน์สุรเดชสุจิตฺโตวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
29พระพงศธรสำราญใจธรรมฺสโรวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
30พระพระสมานอินกรัดฐิตสาโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
31พระพรเทพครุธแก้วปภสฺสโรวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
32พระพิชัยยุทธเกื้อกูลบูรณานนท์กตปุญฺโญวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
33พระพิมลสร้อยศิริสุเมโธวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
34พระพีรพัฒน์นาคสวัสดิ์อุตฺตมปญโญวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
35พระภานุวัฒน์นุ่มเกลี้ยงอสิญาโณวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
36พระภูวนาทบัวสินปภากโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
37พระมนัสบาระเมศมานิโตวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
38พระมานะ ป.หมื่นสุดตาญาณวีโรวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
39พระวรรณชัยกัลปพฤษ์ปุณฺณญาโณวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
40พระวรเชษฐ์จ๋องบุญอภิวโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
41พระวัชระหงษ์ยนต์ถิรธมฺโมวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
42พระวัฒนากรระถาพลอุตฺตโรวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
43พระวันชัยอ่อนศรีญาณฺสุธโทวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
44พระวิทวัสสายหยุดญาณธโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
45พระวิธวินท์เกื้อกูลบูรณานนท์เตชธมฺโมวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
46พระวิวัฒทามูลภูริปญฺโญวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
47พระวีรพงษ์ภู่จีนญาณวีโรวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
48พระวีระชัยบุญแก้วฐิตญาโณวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
49พระวุฒิรัฐพรมมีสุจิณฺโณวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
50พระสนามจันแดงปภากโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร