รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๓๐๑๐ - วัดไตรภูมิ
ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 68 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวันชัยอ่อนศรีญาณฺสุธโทวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระสมพงษ์สุธาพจน์ฐิตธมฺโมวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3พระสนามจันแดงปภากโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4พระวุฒิรัฐพรมมีสุจิณฺโณวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5พระวีระชัยบุญแก้วฐิตญาโณวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6พระวีรพงษ์ภู่จีนญาณวีโรวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
7พระวิวัฒทามูลภูริปญฺโญวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8พระวิธวินท์เกื้อกูลบูรณานนท์เตชธมฺโมวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9พระวิทวัสสายหยุดญาณธโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
10พระสมศักดิ์จันทร์พงษ์อธิปุญฺโญวัดเขาคีริสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
11พระวัฒนากรระถาพลอุตฺตโรวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
12พระวัชระหงษ์ยนต์ถิรธมฺโมวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
13พระวรเชษฐ์จ๋องบุญอภิวโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
14พระวรรณชัยกัลปพฤษ์ปุณฺณญาโณวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
15พระมานะ ป.หมื่นสุดตาญาณวีโรวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
16พระมนัสบาระเมศมานิโตวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
17พระภูวนาทบัวสินปภากโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
18พระอภิวัฒน์คุ้มสุขอภิวฑฺฒโนวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
19พระไพบูลย์ว่องวินิจกำจรฐิตปญฺโญวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
20พระเสถียรไขทาดีปิยธมฺโมวัดเทพสโมสรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21พระเสฏฐวุติอ้นปานมหานาโควัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
22พระเทียนชัยอินทพงษ์ชาคโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23พระเชาวลิตจ๋องบุญชุติปญฺโญวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24พระเกียรติศักดิ์ขอนทองขนฺติโกวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
25พระอุกกฤษณ์มาน้อยอุกฺกฏฺโฐวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
26พระอลงกรณ์ขอนทองอนาลโยวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
27พระภานุวัฒน์นุ่มเกลี้ยงอสิญาโณวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
28พระอภิชัยภู่จีนอภิชาโนวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
29พระอนุสรณ์จันแดงฉนฺทสีโรวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
30พระอดิศรเกลี้ยงโท้เตชวโรวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
31พระสุวินัยอินกรัดธมฺมโชโตวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
32พระสุวิทย์ชะนะพันธ์กนฺตธมฺโมวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
33พระสุภักดิ์คู่แก้วปภัสสฺโรวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
34พระสำเนียงถมทองทีปธมฺโมวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
35พระจิรพงษ์พลยงค์สุขิโตวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
36พระธนากรราชทรัพย์ธนปญฺโญวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
37พระทองพลับแผ่ทองธฺมวิริโยวัดเขาคีริสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
38พระทศพลนาคเมฆสุนฺทโรวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
39พระดุสิตแกว่นพนัสถิรปญฺโญวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
40พระชาติชายหนูหอมอินทฺญาโณวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
41พระชาครบดีรัฐชาคโรวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
42พระชัยวัฒน์ไพโรจน์จรณธมฺโมวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
43พระจิรวัฒน์คลังภักดีจิรวฑฺฒโนวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
44พระธารินทร์จรมาธมฺมวโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
45พระจักรพงษ์บัวเผียนขนฺติธมฺโมวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
46พระคำรณเมฆีฐิติสมฺปนฺโนวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
47พระคมวิทย์มณีนกเตชธโรวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
48พระขรรค์ชัยเกี่ยวฟั่นหาสฺจิตโตวัดเขาคีริสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
49พระขจรศักดิ์รอดเขียวภทฺทธมฺโมวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
50พระก่อเกียรติจันทร์พิทักษ์กิตฺติภทฺโทวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร