รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๓๐๑๐ - วัดไตรภูมิ
ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 68 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุวิทย์ชะนะพันธ์กนฺตธมฺโมวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระวรรณชัยกัลปพฤษ์ปุณฺณญาโณวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3พระก่อเกียรติจันทร์พิทักษ์กิตฺติภทฺโทวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4พระขจรศักดิ์รอดเขียวภทฺทธมฺโมวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5พระอุกกฤษณ์มาน้อยอุกฺกฏฺโฐวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6พระปภังกรสรฤทธิ์ปภากโรวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
7พระชาครบดีรัฐชาคโรวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8พระไพบูลย์ว่องวินิจกำจรฐิตปญฺโญวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9พระธนากรราชทรัพย์ธนปญฺโญวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
10พระจิรวัฒน์คลังภักดีจิรวฑฺฒโนวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
11พระอภิวัฒน์คุ้มสุขอภิวฑฺฒโนวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
12พระเสถียรไขทาดีปิยธมฺโมวัดเทพสโมสรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
13พระวันชัยอ่อนศรีญาณฺสุธโทวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
14พระพงศธรสำราญใจธรรมฺสโรวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
15พระนัฐวัตรชูแผ้วกิตติคุโณวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
16พระสุภักดิ์คู่แก้วปภัสสฺโรวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
17พระชาติชายหนูหอมอินทฺญาโณวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
18พระปริญญาพะโยมธีรธมฺโมวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
19พระพิชัยยุทธเกื้อกูลบูรณานนท์กตปุญฺโญวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
20พระวิธวินท์เกื้อกูลบูรณานนท์เตชธมฺโมวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21พระคมวิทย์มณีนกเตชธโรวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
22พระวีระชัยบุญแก้วฐิตญาโณวัดอินทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23พระธารินทร์จรมาธมฺมวโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24พระภูวนาทบัวสินปภากโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
25พระภานุวัฒน์นุ่มเกลี้ยงอสิญาโณวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
26พระอภิชัยภู่จีนอภิชาโนวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
27พระอลงกรณ์ขอนทองอนาลโยวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
28พระเทียนชัยอินทพงษ์ชาคโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
29พระนเรศอินทพงษ์สุเมโธวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
30พระกฤษวัชปานเกิดชินวโรวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
31พระจิรพงษ์พลยงค์สุขิโตวัดราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดกำแพงเพชร
32พระทองพลับแผ่ทองธฺมวิริโยวัดเขาคีริสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
33พระขรรค์ชัยเกี่ยวฟั่นหาสฺจิตโตวัดเขาคีริสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
34พระสมศักดิ์จันทร์พงษ์อธิปุญฺโญวัดเขาคีริสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
35พระพระสมานอินกรัดฐิตสาโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
36พระพีรพัฒน์นาคสวัสดิ์อุตฺตมปญโญวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
37พระคำรณเมฆีฐิติสมฺปนฺโนวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
38พระสนามจันแดงปภากโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
39พระสำเนียงถมทองทีปธมฺโมวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
40พระเชาวลิตจ๋องบุญชุติปญฺโญวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
41พระวรเชษฐ์จ๋องบุญอภิวโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
42พระวิทวัสสายหยุดญาณธโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
43พระกฤษณะเดินจรวรวฑฺฒโนวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
44พระสมพงษ์สุธาพจน์ฐิตธมฺโมวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
45พระมานะ ป.หมื่นสุดตาญาณวีโรวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
46พระอดิศรเกลี้ยงโท้เตชวโรวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
47พระวิวัฒทามูลภูริปญฺโญวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
48พระประพัทธ์เกตุวงษ์ปภสฺสโรวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
49พระดุสิตแกว่นพนัสถิรปญฺโญวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
50พระเกียรติศักดิ์ขอนทองขนฺติโกวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร