รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร  ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๔๐๐๖ - วัดโพธิ์ไทรงาม
ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง พิจิตร

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประเวสศรีบุญเรืองปญฺญกาโมวัดพิบูลธรรมาวาสคณะจังหวัดพิจิตร
2พระพรเทพโพธารามฐิตเมโธวัดวังตะเคียนทองคณะจังหวัดพิจิตร
3พระศิวกรโศจิพลกุลฐานากโรวัดวังตะเคียนทองคณะจังหวัดพิจิตร
4พระชำนาญฤทธิ์ธาอชิโตวัดวังตะเคียนทองคณะจังหวัดพิจิตร
5พระสรายุธบัวผันภูริปญฺโญวัดวังตะเคียนทองคณะจังหวัดพิจิตร
6สามเณรศักดิธัชบัวผันวัดวังตะเคียนทองคณะจังหวัดพิจิตร
7สามเณรกฤษฎาปัญญาวรรณ์วัดวังตะเคียนทองคณะจังหวัดพิจิตร
8พระอนุชิตสมงามอธิปญฺโญวัดห้วยแก้วคณะจังหวัดพิจิตร
9พระโกวิทดีใจกตสาโรวัดห้วยแก้วคณะจังหวัดพิจิตร
10พระคมสันทองทุมกิตฺติปญฺโญวัดห้วยแก้วคณะจังหวัดพิจิตร
11พระอานนท์เพ็ชรท้วมโชติญาโณวัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
12พระสมพงษ์นิคมเขตต์ธมฺมปาโลวัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
13พระสุวรรณคมขำปภสฺสโรวัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
14พระถวิลบัวพันธ์อนาลโยวัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
15พระเมธาพัฒน์นินศิลาสุธมฺโมวัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
16สามเณรธนากล้าหาญวัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
17สามเณรณัฐวุฒิหล้าชาญวัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
18สามเณรพัชรพงษ์คำยางจ้องวัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
19สามเณรสันติทองเตี้ยวัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
20พระจรรยงค์เอมสมบูรณ์ขนฺติสาโรวัดเชตวันคณะจังหวัดพิจิตร
21พระท่อนแก้วผัดญาณสาโรวัดเชตวันคณะจังหวัดพิจิตร
22พระเอกนรินทร์หอมดวงจันทร์สุจิตฺโตวัดเชตวันคณะจังหวัดพิจิตร
23พระยุทธชัยจรรยงค์ทินนวโรวัดเชตวันคณะจังหวัดพิจิตร
24พระเอกลักษณ์นอรดีอันธโลวัดทุ่งพรหมทองคณะจังหวัดพิจิตร
25พระนภดลกันกลั่นถาวโรวัดแหลมรังวนารามคณะจังหวัดพิจิตร
26พระอธิวัฒน์ดวงเดือนเตชวโรวัดแหลมรังวนารามคณะจังหวัดพิจิตร
27พระอัมพรไชยพิมพาอตฺถโกวิโทวัดโพธิ์ไทรงามคณะจังหวัดพิจิตร
28พระพิเชษฐ์พุฒจันทร์ฐิตปสาโรวัดโพธิ์ไทรงามคณะจังหวัดพิจิตร
29พระชัชพิสิฐสังข์คงมหายโลวัดทุ่งทองคณะจังหวัดพิจิตร
30พระพศินเทอดพงศ์สุขุมาโลวัดบางลายเหนือคณะจังหวัดพิจิตร