รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์  ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๕๐๐๒ - วัดสว่างอารมณ์
ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 182 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุเมธบุญกล่ำสุเมโธวัดจอมมณีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
2พระเกรียงไกรสิทธิทินฺนวโรวัดจอมมณีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
3สามเณรจิตติพัฒน์ผิวอ่อนวัดลัฏฐิวนารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
4สามเณรอนุภัทรวัฒนวิศักดิ์วัดศรีสะอาดวรารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
5สามเณรนัฐพนธ์กมลรัตน์วัดศรีสะอาดวรารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
6พระภูเบศวร์อุปพงค์สุธีโรวัดขามเรียงคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
7พระพระเจริญแซ่กือภูริปญฺโญวัดขามเรียงคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
8พระพงศ์พัทธ์แสงมะณีฐิตฺมโนวัดขามเรียงคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
9สามเณรภัคคพลแซ่เฮ่อวัดขามเรียงคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
10สามเณรพลากรคำพรมวัดขามเรียงคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
11สามเณรสิทธิพลขำโสภณวัดโพธิ์ศรีสามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
12สามเณรดุษฎีนาทองวัดโพธิ์ศรีสามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
13สามเณรทวิชใจน้อยวัดโพธิ์ศรีสามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
14สามเณรอาณันย์แซ่ว่างวัดโพธิ์ศรีสามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
15สามเณรภูมิพัฒน์พรมคำวัดโพธิ์ศรีสามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
16สามเณรณัฐพงษ์พันจันทร์วัดเนินสว่างทางหลวงคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
17พระสุหรัดปานนิลปภากโรวัดธรรมสมาคมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
18พระชาญวิทย์นันท์ตาอานนฺโทวัดธรรมสมาคมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
19พระจักรกฤษณ์โคตบุญมีกิตฺติวุฑฺโฒวัดธรรมสมาคมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
20พระอนันท์พรมมาญาณวีโรวัดสว่างแสงจันทร์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
21พระกิตติกรณ์แก้วโยธากตปุญฺโญวัดสว่างแสงจันทร์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
22สามเณรสุภัทรโฉมอุดม_วัดสว่างแสงจันทร์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
23สามเณรชาติเพชรชุ่มมะมล_วัดสว่างแสงจันทร์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
24สามเณรบุญญฤทธิ์ดีเกิด_วัดสว่างแสงจันทร์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
25พระวีรยุทธอยู่เย็นสุวิโทวัดโพธิ์งอยคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
26พระสธนน้อยจากขนฺติพโลวัดโพธิ์งอยคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
27พระสมจิตรสร้อยมีสุจิตฺโตวัดศรีภูมิคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
28พระอนุชาพาภูมนาโปวัดศรีภูมิคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
29พระธนโชติแฝงนวลจันทร์ธนโชติปญฺโญวัดศรีภูมิคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
30พระเขษมศักดิ์อุประถามเหสกฺโกวัดศรีภูมิคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
31พระอานนท์ซุ่มวะมลอานนฺโทวัดศรีภูมิคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
32สามเณรกิตตินันท์ขีดวันวัดศรีภูมิคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
33สามเณรเตชินศิริวัดสว่างราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
34สามเณรเมธาสิทธิ์โสภาวัดสว่างราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
35พระกิตติศัพท์ปลัดหอยกิตติภทฺโทวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
36พระรักชัยแข็งใจมหานาโมวัดศรีทัศน์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
37พระเคื่อมทองหม่อมสนฺตจิตฺโตวัดเนินโกกน้อยคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
38พระสมพงษ์ทองอินทร์สุจิตฺโตวัดทุ่งสว่างนาจารย์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
39พระภิญโญวรรณถีสุวณฺโณวัดทุ่งสว่างนาจารย์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
40พระสำรวมฉ่อกระโทกธมฺมกาโมวัดทุ่งสว่างนาจารย์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
41พระณรงค์มงคลจินดากตปุญโญวัดปากช่องธรรมทานคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
42พระสุรศักดิ์จงดาคุณสมฺปนฺโนวัดปากช่องธรรมทานคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
43พระศักดิ์ดาแทนจำปาปญฺญาธโรวัดปากช่องธรรมทานคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
44พระสุเมธทานาคอธิปญฺโญวัดปากช่องธรรมทานคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
45พระอภิสิทธิ์หนุ้ยสกุลฐานวีโรวัดปากช่องธรรมทานคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
46พระจีระยุทธจงธรรม์กตปญฺโญวัดศรีทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
47พระวิชัยทองบ่อกตธมฺโมวัดศรีทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
48สามเณรณภัทรเสนรังสี-วัดศรีทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
49สามเณรพีรเดชการะเกษ-วัดศรีทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
50สามเณรสรศักดิ์ขุนภักดี-วัดศรีทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์